• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3763 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ III, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас

Синдикирай