• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3764 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 183/983 кв. м. ид. части от УПИ XXV-43 в кв. 1, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай