• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3765 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ I-763, в кв.51 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай