• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3766 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XVI, в кв.9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай