• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3767 / 24.08.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет - Бургас по т.33 от дневния ред на петдесет и второто заседание, проведено на 26.05.2015 г., в частта му по т.1.2 (Протокол №52)

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай