• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3768 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ XV и УПИ XVII в кв.22 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, образувани от бивш УПИ XV в кв.22 по предходен план на комплекса

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай