• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3770 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „ТШ3-1-093-08/ТШ3, за частта от трасето преминаващо през землищата на с.Равнец и с.Братово, Община Бургас, и ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „0807-0801/ТШ3-081“, за частта от трасето преминаващо през землищата на гр.Бургас и с.Братово, Община Бургас, преминаващи през поземлени имоти – общинска собственост

Синдикирай