• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3771 / 25.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на кв.16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай