• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3773 / 25.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-723 в кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 585 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 98/585 кв.м. ид. ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай