• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3774 / 25.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване  от Община Бургас на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 07079.658.85 по КККР на гр. Бургас с площ от 26,  ведно с 86 кв. м ид. части от сграда с идентификатор 07079.9.264.3,     собственост на ЗК „Бъдеще“ гр. Бургас във връзка с прилагане на подробния план за  улична регулация на ул. „Кооператор“ зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай