• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3775 / 25.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас,кв. Победа, ул.Борислав“№8, кв.75, им.пл.№803

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай