• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3778 / 25.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 560 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв.м. ид.ч.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай