• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3779 / 25.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имот, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай