• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №1 28.10.2011: Протокол 1

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на 28.10.2011: Протокол 1

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – Б У Р Г А С
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 1
от заседанието на 28.10.2011 година
ДНЕВЕН  РЕД :

1.Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
РЕШЕНИЕ:
Избира Снежина Минчева Маджарова за Председател на Общински съвет Бургас мандат 2011 – 2015.
………………………………………………………………………..

2.Избор на временна комисия за изработване на Проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.
     РЕШЕНИЕ:
1. Избира временна комисия за изработване на проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него в състав от седем общински съветници : Снежина Минчева Маджарова, Живко Димитров Димитров, Стоян Евтимов Димитров, Костантин Йорданов Луков, Вълчо Иванов Чолаков, Евгений Николов Мосинов и Константин Живков Бачийски.
2. Определя срок за изработване на проекта - 03.11.2011 год.
………………………………………………………………………..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п) Сн. Маджарова

Синдикирай