• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3794 / 01.09.2015 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Даване на принципно съгласие за отдаване под наем на имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване "полски път", по реда на ЗСПЗЗ

Синдикирай