• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3799 / 01.09.2015 г.

от Красимир Стойчев - За кмет на Община Бургас съгласно Заповед №2168/28.08.2015 г., относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изграждане на трасе на открит и покрит канал, предмет на ПУП-Парцеларен план за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, гр.Бургас, главен път Бургас – Долно Езерово и Промишлена зона „Север“, гр.Бургас – кв.28, 29, 30 и 40, от повърхностни води, през ПИ с идентификатори 07079.6.1173, 07079.4.806, 07079.4.808, 07079.4.738, 07079.4.763, 07079.5.1346, 07079.5.1345 и 07079.4.700 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на : - част от имот 07079.4.806 по КК на гр.Бургас – с площ 0.072 дка., смесена собственост, целия с площ 1.188 дка., с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен ПУП-Парцеларен план за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, гр.Бургас, главен път Бургас – Долно Езерово и Промишлена зона „Север“, гр.Бургас – кв.28, 29, 30 и 40, от повърхностни води;- част от имот 07079.4.808 по КК на гр.Бургас – с площ 0.203 дка., смесена собственост, целия с площ 2.786 дка., с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен ПУП-Парцеларен план за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв.Лозово, гр.Бургас, главен път Бургас – Долно Езерово и Промишлена зона „Север“, гр.Бургас – кв.28, 29, 30 и 40, от повърхностни води.

Синдикирай