• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3810 / 07.09.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за временно и безвъзмездно управление на Териториално поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) - гр. Бургас, на помещения, частна общинска собственост, находящи се в нежилищна сграда с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №19

Синдикирай