• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3815 / 07.09.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерския съвет на Република България за предоставяне безвъзмездно в собственост на Община Бургас, на 327/1267 кв. м в ид. части от ПИ с проектен идентификатор 07079.621.263 по одобрена КК на гр. Бургас, попадащи в уличната регулация на ул.“Одрин“ по  влязъл в сила ПУП-ПУР на ПЗ“Север“, гр. Бургас

Синдикирай