• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо №: обс 94 - Д 00077 / 20.02.2012 г.

От "РИБА КОМЕРС"  ООД, гр.Бургас, ул. "Мара Гидик" № 17р ЕИК 812117186 представлявано от управителя Димитър Христов Шавов
Относно: Относно: Отмяна на Решение № 40-17/21.10.2010г. на Общински съвет -Бургас, с което е одобрен проекта за актуализация - изменение на ПУП -ПРЗ на ж.к. „Сиавейков", гр. Бургас, в частта му за УПИ ХVII-95 в кв. 7Г по  по плана на комплекса, съобразно Рeшение № 144/02,02.2012г. на Административен съд - Бургас постановено по адм. дело № 431/2011г., и предприемане на законосъобразни действия за повторно провеждане на процедурата по одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ ХVII-95 в кв. 7Г по плана на комплекса.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай