• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №8 от дата 27.03.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 24.04.2012 година /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 26.04.2012 г. /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за
                                                          ДНЕВЕН РЕД:

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

1. Докладна записка от група общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България” относно:Отмяна на решение по т. 3 от дневния ред на 6-то заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 31.01.2012 г.

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Приемане на План заразвитие на социалните услуги в Община Бургас през 2013 година

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Избор на Обществен съветпо социално подпомагане

4. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Общинска програма за детето 2012 година

5. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас и председател на МКБППМНотносно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас за 2011 г.

6. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно: Правилник заусловията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас зафинансиране издаването на книги от бургаски автори

7. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предложение за решениеза допълване на годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост с общинскитеобекти от първостепенно значение

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване съгласие заучастие на Община Бургас със собствени финансови средства и работна сила в извършването на ремонт накъща, пострадала при наводнението в село Бисер, собственост на Груди Грудев, намираща се на ул. „Раковска“ № 22

9. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Бургас на имоти, предоставени за нуждите на Професионална гимназия потранспорт-Бургас

10. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ относно: Кандидатстване на ОУ „В. Левски“ – кв. Горно Езерово по Програма за трансгранично сътрудничество България-Турция спроектно предложение „Близки проблеми и близки решения“ с партньорска организация начално училище„Зюбейде Ханъм“ от гр. Лозенград, Република Турция

11. Докладна записка Снежина Маджарова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и Председател на Общинскисъвет-Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемитеобекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията наОбщина Бургас

12. Докладна записка Снежина Маджарова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и Председател на Общински съвет-Бургас относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Приложение № 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

13. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет „Образование и култура“ на Община Бургас относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

14. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник-кмет на Община Бургас относно:  Определяне на цени на билети за изложба „Захари Зограф“

15. Докладна записка от Димитър Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит“ относно: Приемане на докладите за дейността по вътрешен одит в Община Бургас през 2011 год.

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предложение за решение за приемане на дарение на недвижим имот „Дом на нефтохимика“

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Създаване на нови селищни образувания

18. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Откриване на процедура по провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по линии от републиканска транспортна схема – квота на Община Бургас

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на вилно селище в УПИ I-18, масив 42, местност "Яката", землище с.Рудник, Община Бургас

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за захранване на УПИ І-2, масив 132, местност „Винарски път“ (бивша местност „Шарап йолу“), землище гр. Бургас – ПИ с идентификатор 07079.3.1149 по КК на гр. Бургас

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20kV за захранване на трафопост в УПИ I-18, масив 42, местност "Яката", землище с.Рудник, Община Бургас

22. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Определяне на места за таксиметрови стоянки в обхвата на „Синя зона“

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VIII-330, в квартал 54 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ692,693 в кв.28, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 24/734 кв.м ид. части

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ І-2038, в квартал 120 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ХІІ-686, в квартал 58 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общински жилища на наематели, настанени по административен ред

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Бр. Миладинови“, бл.117, на наемател, настанен по административен ред

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за обезщетяване наследниците на Илия Христов Бобев

30. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие – Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Стою Георгиев Вълчанов

31. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на "ЕVN България Електроразпределение" АД за изграждане на трафопост в УПИ II, кв.110 по плана на зона „Г“, ж.р. „Меден Рудник“. гр.Бургас

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" АД – гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот – частна общинска собственост

33. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Учредяване възмездно право на строеж в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, за изграждане на трансформаторен пост в УПИ ІІІ-41, масив 44, м. „Овчарска лъка“ /старо наименование „Чобан чаир“/, землище с. Рудник

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на нежилищно помещение, частна общинска собственост за временно и безвъзмездно ползване на „Агенция по заетостта“, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №3

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на „Сдружение управление на отпадъците-регион Бургас“

36. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, представляващ масивна едноетажна сграда, построена в УПИ I, кв. 19 по ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр. Бургас, за нуждите на „Съюз на пенсионерите-2004 г.-Бургас“

37. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за дейността на сдружение „Каритас-София“, в бл. 57, до вх. 8 - партер в ж.к. "Бр. Миладинови"

38. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, за дейността на Сдружение с нестопанска цел „МЛАДЕЖКИ ГЛАС"- гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл. 68, ет. 15, ап.57, п.к.59

39. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев, Красимира Маркович и Стоян Евтимов – общински съветници от група общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет гр. Бургас относно: Предоставяне на терени за изграждане на нови индустриални паркове

40. Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД - Бургас относно: Сключване на договор за предоставяне на нуждите на Детска млечна кухня на помещения – част от База за приготвяне на храна в сграда, собственост на Дружество с идентификатор 07079.651.49.1 по кадастралната карта на гр. Бургас в УПИ V кв. 18 зона „А“ на к/с „Меден рудник“

41. Докладна записка от Евгений Николов Мосинов общински съветник от групата на БСП относно: Вземане на решение за провеждане на преговори за придобиване на дялове от капитала на търговското дружество "Медицински център за спортна медицина и рехабилитация Черноморец" ЕООД

42. Докладна записка от Михаил Димитров Хаджиянев и Атанас Любомиров Пайташев – членове на Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец-Бургас“ АД  относно: Разсрочване на задължения за данък върху недвижими имоти и такса смет

43. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Удължаване срока на действие на договор за възлагане управлението на „Дезинфекционна станция- Бургас" ЕООД

44. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Избиране на управител на „Комплексен онкологичен център-Бургас“ ЕООД

45. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Избиране на управител на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания-Бургас“ ЕООД

46. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Избиране на управител на „Център за кожно-венерически заболявания-Бургас“ ЕООД

47. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Избиране на управител на „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“-Бургас“ ЕООД

48. Докладна записка от Красимир Стойчев – Заместник-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности” относно: Одобряване командировки на г-н Димитър Николов – Кмет на Община Бургас за периода 18.03.2011 г. – 01.03 2012 г.

49. Докладна записка от група общински съветници „Демократична коалиция“ относно: Именуване на обект с общинско значение – Летен театър гр. Бургас

50. Докладна записка от група общински съветници от ПП „НФСБ” в Общински съвет-Бургас относно: Изграждане на православен кръст в кв. Ветрен, гр. Бургас

51. Докладна записка от групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“ относно: Финансово подпомагане на национален състезател по лека атлетика към Българска параолимпийска асоциация Есмерай Неждет Ибрям от град Бургас

52. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Финансово подпомагане на заслужилият треньор Димитър Ковачев

53. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Финансово подпомагане на националния състезател по културизъм Красимир Петров Сарафов от гр. Бургас

54. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Георгиева Грудова

55. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Биляна Раткова Кикова

56. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Величка Стоянова Алексиева

57. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Дора Танева Георгиева

58. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физически лица – Ива Димчева Димитрова и Михаил Русев Димитров

59. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Евгения Асенова Вучкова

60. Докладна записка от Лорис Мануелян-Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“  относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Марийка Вълчева Кръстева

61. Докладна записка от Димчо Грудев Грудев, общински съветник при Общински съвет Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за физическо лице – Роза Арсова Желева

62. Питания

63. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Кандидатстване на община Бургас с проекти по проектна линия за финансиране от „Международен фонд Козлодуй“

64. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община Бургас по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 1: Добро управление, Подприоритет 1.1. Ефективна структура на държавната администрация, Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013 г.

65. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Определяне метода на приватизация и приемане на начална тръжна цена на обособен обект от имуществото на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, гр. Бургас, съставляващ поземлен имот с идентификатор 07079.659.432 по КК и КР на гр. Бургас, ПЗ „Победа“ с площ от 11 701 кв.м. (собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД), съгласно чл.3, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите

66. Докладна записка от ВРИД Кмет на Община Бургас д-р Лорис Мануелян, съгласно Заповед № 682/21.03.2012 г. на Кмета на Община Бургас относно: Финансово подпомагане на двойката по състезателни танци Иван Иванов и Михаела Антонова

67. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ и председател на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ при Общински съвет Бургас относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Койчева Димитрова от гр. Бургас

68. Докладна записка от Димитър Николов Николов - Кмет на Община Бургас относно: Придобиване на сервитути в имоти №№027002 и 027003 в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, собственост на физически лица, за изграждане на част от главен колектор към ПСОВ и канал 17 – землище кв. Ветрен в изпълнение на проект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадни води – кв. Банево, кв. Ветрен, кв. Минерални бани, гр. Бургас, Община Бургас“ по Оперативна програма „Околна среда“

Файлове и ресурси: 

Синдикирай