• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №14 от дата 30.10.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 30.10.2012 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 01.11.2012 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за    

                                       ДНЕВЕН РЕД
1. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда за обект „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м. с. Черно Море, общ. Бургас" Подобект 1: „Частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, изграждане на разделна канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения и КПС с тласкател до отвеждащ колектор към ПСОВ"

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Съгласие за откриване на извънбюджетна сметка за изпълнение на договор по проект BG051PO001-1.1.03 от ЕСФ „Нов избор развитие и реализация“

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци – Василина Жидкова и Ивелин Жидков

4. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци – Антон Желязков

5. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци – Рамиз Шокеир и Йосиф Шокеир

6. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Удостояване на Александър Георгиев – Коджакафалията  със званието „Почетен гражданин на Бургас“

7. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Удостояване на Атанас Петков Сиреков със званието „Почетен гражданин на Бургас“ (посмъртно)

8. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Удостояване на Стоян Чилов Райчевски със званието „Почетен гражданин на Бургас“

9. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Удостояване на Вида Димова Буковинова със званието „Почетен гражданин на Бургас“

10. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Удостояване на Атанас Василев Джавков , с литературен псевдоним Борис Априлов,  със званието „Почетен гражданин на Бургас“ (посмъртно)

11. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Удостояване на Чарлз Джон Хъфам Дикенс със званието „Почетен гражданин на Бургас“

12. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 2663/12.10.2012 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища - приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, Протокол №29/17 и 18.12.2009 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол №40/21 и 26.10.2010 г., по т. 16 и т. 17, Протокол №7/21 и 23.02.2012 г.

13. Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП „ГЕРБ“ , относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за символиката и отличията на Община- Бургас

14. Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване разходите за закупуване на медицинска апаратура за сметка на дивидента за 2011 г. от едноличните общински търговски дружества с ограничена отговорност за извънболнична помощ

15. Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности", относно: Инвестиране печалбата на „Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕООД в частично изграждане на Диагностично консултативен блок към „Комплексен онкологичен център- Бургас" ЕООД

16. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Закупуване на система за лапароскопска хирургия за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Бургас“ ЕООД

17. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински център І – Бургас“ ЕООД – гр. Бургас

18. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие от Общински съвет-Бургас за провеждане акредитационна процедура в „Специализирана болница за активно лечение пневмофтизиатрични заболявания-Бургас" ЕООД, гр. Бургас

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на „Център за развлечения и възстановяване в парк ,,Езеро"" (ЦРВПЕ) в поземлен имот -публична общинска собственост с идентификатор 07079.622.132 по кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ 29 723 /двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и три/кв. м., с начин на трайно ползване - „За друг вид озеленени площи", представляващ част от УПИ V(пето римско), отреден „За озеленяване и спорт" в кв. 1 (първи) по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро", гр. Бургас, с граници на имота: имоти с идентификатори 07079.622.27, 07079.622.22, 07079.622.19, 07079.622.18, 07079.622.60, 07079.622.12, 07079.622.96, 07079.622.133 и 07079.622.131

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ОУП на гр.Бургас в обхват на устройствена зона 23/Смф

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПР за УПИ XIII в кв.1 и УПИ I в кв.15 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПР за имот с идентификатор 07079.2.355 по КК на гр. Бургас, бивш имот пл. № 019020 по КВС, местност „Дванадесетте“ (бивша“ Оникилика“), землище гр. Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроразпределение“ АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на поправка на явна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 24.07.2012 год. заседание (Протокол №12)

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас  и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 84/584 кв.м. ид. части от УПИ Х1-726, кв.49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 5/790 кв.м. ид.части от УПИ Х1-371, кв.38 по плана на с. Извор, Община Бургас

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. части от имот, частна общинска собственост, представляващи 20/552 кв.м. ид. части от УПИ VI-179, в кв.16 по плана на ж.к. „Лазур", гр.Бургас

28. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 2663/12.10.2012 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №172, целият с площ 603 кв. метра, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. „Черниците- Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Меден Рудник", бл.414, вх.2 ет.8 ап.22, на наемател, настанен по административен ред

30. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 2663/12.10.2012 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл.27, вх.9, ет.6, ап. десен, на наемател, настанен по административен ред

31. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 2663/12.10.2012 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул.“Шар планина“, № 25, ет.5, ап. 13, на наемател, настанен по административен ред

32. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на таванско помещение, частна общинска собственост, находящо се в бл. 8, кв. „Работнически жилища“, ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас

33. Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев – временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бургас, съгласно заповед № 2663/12.10.2012 г. на Кмета на Община Бургас, относно: Обяваване на имот - публична общинска собственост за имот — частна общинска собственост поради отпаднало предназначение и отдаване на същия имот под наем на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Онкоболни и приятели"

34. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване (помещения в сградата на „Дом на нефтохимика")

35. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване (имоти върху тротоарно пространство, предназначени за търговска дейност)

36. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на имоти – частна общинска собственост, за дейността  на „Съюз на пенсионерите – 2004 - Бургас“, находящи се в гр. Бургас, к-с „Възраждане“ , ул. „Цар Асен І“№ 81 и бул. „Мария Луиза“ №5

37. Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам. - кмет „Образование и култура" на Община Бургас, относно : Промяна в списъка на пътуващите учители от ОУ " Св.св. Кирил и Методий" - с. Равнец и ОУ „Васил Левски"- гр. Българово

38. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – председател на Общински съвет, относно: Определяне на представител на Общински съвет – Бургас в Местен обществен комитет по Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции

39. Докладна записка от група общински съветници от ПП „ГЕРБ“ относно: Приемане изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет Бургас по т. 1 от Протокол № 2/11.11.2011 г.

40. Докладна записка от Димитър Людиев – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Закупуване на лифт за басейн за трудноподвижни хора

41. Докладна записка от Илияна Благоева Гъбева – общински съветник от ПП „ГЕРБ“, относно: Изграждане на спортна площадка на територията на ж.к. „Възраждане“

42. Докладна записка от група общински съветници от „Демократична коалиция“, относно: Определяне на място и предвиждане на средства за проектиране и изграждане на средства за проектиране и изграждане на монумент на жертвите на комунизма

43. Докладна записка от Валентин Фъртунов – общински съветник от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Създаване на временна анкетна комисия за изясняване състоянието на катедралния храм „ Св. св. Кирил и Методий“ и мерките, които трябва да се вземат за възстановяването му в пълна функционалност

44. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Създаване на временна комисия за проверка на дейността на сдружения с нестопанска цел, на които Община Бургас отпуска финансови средства и е предоставила помещения - общинска собственост за ползване

45. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Актуализиране на списъка на почетните граждани, публикуван на електронната страница на Община Бургас

46. Докладна записка от Валентин Фъртунов – общински съветник от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Спешно премахване на изкуствените неравности по пътя Бургас – с. Твърдица, в частта му върху дигата на язовир „Мандра“ поради реалната и непосредствена заплаха от човешки жертви

47. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Предоставяне на средства за участие на СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ВДИГАНЕ ТЕЖЕСТИ "ЧЕРНОМОРЕЦ" - БУРГАС на финалите на Републиканското първенство по вдигане на тежести за жени

48. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Предоставяне на средства за отбелязване на юбилея на ансамбъл за народни песни "КИТКА"

49. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Създаване на карта с общинските имоти на интернет страницата на Община Бургас

50. Докладна записка от общински съветници от групата на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Отмяна на решение на общински съвет – Бургас по т.41 от дневния ред на проведеното на 27 и 29.03.2012 г. VIII заседание

51.  Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Извършени закононарушения от служители на Община Бургас с цел толериране на мюсюлманското вероизповедание

52. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

53. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

54. Докладна записка от Христиан Митев и Делян Иванов - общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Поставяне на пешеходна пътека очертана с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци в парк „Езеро“

55. Докладна записка от Антонио Душепеев – председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

56. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Руси Петров Петров

57. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Марийка Панева Господинова за внучката й Деница Владиславова Георгиева

58. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Соня Иванова Стоянова

59. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Стефан Славов Георгиев

60. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румянка Василева Дженкова за съпруга й Киро Стоев Дженков

61. Искане от Русин Димитров Груев за опрощаване на дължими държавни вземания

62. Искане от Людмила Василевна Огнянова за опрощаване на дължими държавни вземания

63. Искане от Николай Георгиев Ганчев за опрощаване на дължими държавни вземания

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

     ( Сн. Маджарова )

Файлове и ресурси: 

Синдикирай