• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №17 от дата 18.12.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр. 2 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 18.12.2012 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 20.12.2012 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за    

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общинския съвет на 19.03.2003 г. с последващи изменения и допълнения

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за определяне границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл.6, ал.7 от Приложение 2 на ЗМДТ

3. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на план-сметка за дейностите по сметосъбиране, извозване и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2013 г.

4. Докладна записка от Атанаска Николова - заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Проектопредложение на Община Бургас за получаване на безвъзмездно финансиране на инвестиционен проект: „Инвестиционни проекти за подобряване и развитие на ВиК инфраструктурата в приоритетни агломерации на територията на Община Бургас", Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г."

5. Докладна записка от Костантин Луков - общински съветник от ПП „ГЕРБ", зам. -председател на Общински съвет - Бургас и председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, относно: Изменение и допълнение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на Община Бургас

6. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (извършване на религиозна пропаганда)

7. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (намаляване на таксата за престой на автомобили)

8. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (промени в режима за платено паркиране „Синя зона“)

9. Докладна записка от групата общински съветници от ПП НФСБ относно: Правилник за отмяна на Правилника за организацията на дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

10. Докладна записка от Стоян Евтимов - председател на временната комисия за изработване на проекти на Наредби за изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Наредбата за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото си на собственост в търговските дружества, относно: Изменение на решение по т.10 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 27.11. с продължение на 29.11.2012 г., обективирано в Протокол № 15

11. Искане за провеждане на референдум за отделянe на с. Черни връх от Община Камено и преминаването му към Община Бургас , с приложена подписка на жителите на с. Черни връх и мотивирано становище на Кмета на с. Черни връх

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на членове на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от квотата на Община Бургас, поради изтичане мандата на първия съвет на директорите

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване капитала на „Медицински център ІІІ Бургас“ ЕООД

14. Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенция, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Удължаване срока на договора за управление на управителя на "Медицински център I - Бургас" ЕООД - гр. Бургас

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна на предназначението на част от имот 311 в землището на с. Рудник в размер на 2,137 дка, целият с площ 9,737 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – обслужващ път до УПИ І – 312, предвиден за изграждане на ПСОВ

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от ПИ № 000536 , находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас и промяна на собствеността от публична в частна

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII  и XXIV в кв. 142 по плана на РЦ "Меден Рудник", гр. Бургас с цел промяна на улично-регулационните граници на УПИ и обособяване на нов УПИ за автобусен терминал

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане за допускане на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I,II,III  в кв. 19 по плана на к-с "Братя Миладинови", гр. Бургас

19. Докладна записка от Димитър Колев – общински съветник от ПП „ЛИДЕР“, относно: Спешна промяна в програмата на Дирекция „Вътрешен одит“ на Община Бургас

20. Докладна записка от Димитър Димитров – директор на дирекция „Вътрешен одит“, относно: Приемане на годишния план за одитната дейност на Дирекция „Вътрешен одит“

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ II- 136, кв. 25 по плана на с. Изворище, Община Бургас 

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 12/777 кв.м. ид. части от УПИ IV-774, кв. 54, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване  на съсобственост  между Община Бургас  и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 60/480 кв.м. ид. части от УПИ XI-162, кв. 15, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 28/728 кв.м. ид.части от УПИ ХV-1230, кв. 94, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване  на  съсобственост  между  Община Бургас   и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 23/833 кв.м. ид. части от УПИ ХП-517, кв. 39, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

26. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ ІІІ-812, в квартал 1 по ПУП-ПРЗ па кв.Сарафово, гр.Бургас, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-общ, кв.11 по ПУП-ПРЗ на с.Драганово, Община Бургас

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот -частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №157, целият с площ 456 кв. метра, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. „Черниците- Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот частна общинска собственост

30.  Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Прегласуване на решение по т. 39 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Бургас, проведено на 27.11.2012 г. с продължение на 29.11.2012 г., обективирано в Протокол 15

31. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ I, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

32. Докладна записка от общински съветници от групата на НФСБ, относно: Отчет за представителните разходи, извършени от Община Бургас

33. Докладна записка от общински съветници от ПП „НФСБ“ относно: Създаване на временна комисия, която да извърши цялостна проверка на действията на съответните длъжностни лица на общинска администрация  във връзка с извършваното строителство в УПИ II, кв. 15 по плана на ж.к. "Лазур"  (бивш обект "Плочата") и да провери  дали в резултат на строителството в посочения имот има засегнати околни обекти (в частност бл.61 в ж.к. "Лазур")

34. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно:  Предприемане на незабавни мерки за преустановяване на нарушенията на чл.4 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас

35. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно:  Създаване на временна комисия за пълна инвентаризация на общинската собственост и на нейната стойност

36. Докладна записка от общински съветници от ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Изграждане съоръжение за безопасно преминаване на пешеходци (пасарелка)

37. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад ''Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770 , за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

38. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Поставяне на указателни табели съгласно Закона за движение по пътищата на територията на Община Бургас

39. Докладна записка от групата общински съветници на ПП „Национален фронт за спасение на България“ относно: Възстановяване на унищожения паметник на 24 Черноморски пехотен полк в Приморски парк, гр. Бургас

40. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Приемане на Декларация за достъпа до спорт в Община Бургас

41. Искане от Димитър Вълчев Бакаров за опрощаване на дължими държавни вземания

42. Питания

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

    ( Сн. Маджарова )

Файлове и ресурси: 

Синдикирай