• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №24 от дата 28.05.2013 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.3 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет - Бургас на 28.05.2013 година  (вторник) от 10:00 часа, с продължение на 30.05.2013 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика“, ет.2, при следния ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-257 / 17.05.2013 - Уведомление от Снежина Минчева Маджарова - общински съветник и Председател на Общински съвет - Бургас

2. ОбС 08-00-218 / 13.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ -  главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-01/2010/001

3. ОбС 08-00-219 / 13.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за осигуряване на собствен принос на Община Бургас по проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен“ за доставка на подвижен тролейбусен състав за нуждите на обществения градски транспорт на Община Бургас, Община Варна, Община Плевен и Община Стара Загора, предложено за финансиране по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“

4. ОбС 08-00-225 / 14.05.2013 - Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас - за определяне размера на цена на услуга - ползване на велосипед, както и промени, свързани с дейността на новосъздаденото ОП „Транспорт“

5. ОбС 08-00-202 / 09.05.2013 - Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас

6. ОбС 08-00-208 / 10.05.2013 - Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Територията на Община Бургас

7. ОбС 08-00-210 / 10.05.2013 - Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

8. ОбС 08-00-228 / 14.05.2013 - Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет  „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Приемане на годишните финансови отчети на общинските еднолични търговски дружества за 2012 г.

9. ОбС 08-00-221 / 14.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци

10. ОбС 08-00-207 / 10.05.2013 - Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Общинска програма за детето 2013 г.

11. ОбС 08-00-214 / 13.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предложение на Общински съвет - Бургас до министъра на регионалното развитие и благоустройство за допускане на отклонение от нормите по реда на § 9 от ПЗР на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

12. ОбС 08-00-157 / 25.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доклад за читалищната дейност през 2012 г. на 27-те читалища, намиращи се на територията на община Бургас, съгласно чл. 26а /4/ от Закона за Народните читалища, обнародван в бр. 42 от ДВ от 05.06.2009 г.

13. ОбС 08-00-152 / 24.04.2013 - Докладна записка от Костантин Луков - ИД Председател на Общински съвет - Бургас, съгласно определение рег. № 08-00-52/24.04.2013 г.относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община

14. ОбС 08-00-256 / 17.05.2013 - Докладна записка от Костантин Луков - ИД Председател на Общински съвет - Бургас, съгласно определение вх. № 08-00-77/13.05.2013 г., относно: Избор на членове на комисии към Общински съвет – Бургас

15. ОбС 08-00-131 / 18.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна предназначението на общински жилища

16. ОбС 08-00-123 / 16.04.2013 - Становище от Пенка Стоянова - кметски наместник на с. Присад, относно: Провеждане на местен референдум за присъединяване на с. Присад към Община Бургас

17. ОбС 08-00-200 / 09.05.2013 - Докладна записка от Диян Димов - общински съветник и председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорствоотносно: Допълване на годишната План-програма за работа на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и публично частно партньорство за 2013 г. и Списъка с обекти за приватизация съгласно чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/

18. ОбС 08-00-226 / 14.05.2013 - Отчет от Костантин Луков - зам.-председател на Общински съвет - Бургас, относно: Дейността на Общински съвет - Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2012 г. - 30.04.2013 г.

19. ОбС 08-00-243 / 15.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на гр. Бургас, неговите квартали и техните землища и постъпили искания с предложения за изменение

20. ОбС 08-00-240 / 15.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.662.9520, 07079.662.9521, 07079.662.37, 07079.662.38 и 07079.662.39 по КК на гр. Бургас

21. ОбС 08-00-234 / 14.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.831.1 по КК на гр. Бургас, /бивш имот с пл. №009001, м. Росенец /бивша м. Отманли/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас

22. ОбС 08-00-241 / 15.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-65, IX-65 и VI в кв.151 по плана на зона Д, ж.к. 'Меден Рудник', гр. Бургас

23. ОбС 08-00-155 / 25.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имоти с пл. №021047, пл.№021048, пл. №021049, м.Брода (бивша м. Суват дере), землището на кв. Банево, гр. Бургас

24. ОбС 08-00-216 / 13.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с площ №507705, м. Мочура /бивша м. Герена/, землище на кв. Банево, гр. Бургас

25. ОбС 08-00-217 / 13.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:

 1. Съгласуване на ПУП-Парцелен план за трасе на обходен път на гр. Бургас - I-ви етап от км.230+700 на път I-9 Сарафово - Бургас до км.493+550 на път I-6 Ветрен - Бургас и локални платна и реконструкция на инженерни мрежи

 2.Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на:
- част на имот с идентификатор 07079.2.1232 по КК на гр. Бургас, в размер на 1.933 дка, целия с площ 26.483 дка, с начин на трайно ползване  пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура
-част на имот с идентификатор 07079.3.909 по КК на гр. Бургас, в размер на 0.384 дка, целия с площ 62.899 дка, с начин на трайно ползване  пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура
-част на имот с идентификатор 07079.2.1732 по КК на гр. Бургас, в размер на 0.037 дка, целия с площ 3.504 дка, с начин на трайно ползване  пасище, мера, за изграждане на обект на техническата инфраструктура

26. ОбС 08-00-212 / 10.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на имот с идентификатор 07079.3.2043 (част от имот с идентификатор 07079.3.1915) по КК на гр. Бургас, местност Черния бряст (бивша местност Караач, землище гр. Бургас

27. ОбС 08-00-215 / 13.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от имот 0.67, местност 'Край село', землище с. Твърдица, в размер на  0.028 дка, целия с площ 9.940 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, за изграждане на обект - ПУП-ПРЗ за нова обслужваща улица до УПИ II-152, м. Край село, с. Твърдица, Община Бургас

28. ОбС 08-00-130 / 18.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на: „Овергаз Изток“ АД за изграждане на газорегулаторен пункт и право на прокарване за изграждане на газоразпределителна мрежа в УПИ VIII - 602 в кв. 4 по плана на кв. Ветрен, гр. Бургас

29. ОбС 08-00-151 / 23.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургасотносно: Учредяване право на строеж на“ЕВН България Електроразпределение“ АД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост в имот - частна общинска собственост

30. ОбС 08-00-140 / 19.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургасотносно: Отдаване под наем за срок от 5 години на мери и пасища - публична общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване

31. ОбС 08-00-193 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с „Лазур“, бл.79, вх.3, ет.4, ап.49, на наемател, настанен по административен ред

32. ОбС 08-00-194 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VIII, IX и XI в кв. 11 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас

33. ОбС 08-00-195 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Димчево, Община Бургас, представляващи УПИ XI, в кв. 5 с площ 724 кв.м. и УПИ XIII, кв.5 с площ 398 кв.м., чрез публичен търг с тайно наддаване

34. ОбС 08-00-196 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ II, УПИ III в кв.24 и УПИ V в кв. 5 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас

35. ОбС 08-00-197 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ VI-62, в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, oбщина Бургас, чрез продажба частта на общината

36. ОбС 08-00-198 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, Община Бургас

37. ОбС 08-00-199 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ II-50, в кв. 2 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

38. ОбС 08-00-205 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

39. ОбС 08-00-182 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 160/547 кв. м. ид. части от УПИ II-79, кв. 3, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, Община Бургас

40. ОбС 08-00-192 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XIX-1848, в кв. 138 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

41. ОбС 08-00-191 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ XII-64, в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на с. Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

42. ОбС 08-00-188 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XI-470, в кв. 39 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба частта на общината

43. ОбС 08-00-187 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ XX-7565, в кв. 55 по плана на к-с „Възраждане“, гр.Бургас, ул. „Ивайло“ №12, чрез продажба частта на общината

44. ОбС 08-00-183 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 105/714 кв. м. ид. части от УПИ III-79, кв. 3 по плана на кв. Банево, гр. Бургас

45. ОбС 08-00-185 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ VIII571 в кв. 62, по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба на частта на общината, представляваща 24/594 кв. м. ид. части

46. ОбС 08-00-190 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. №46, етаж 8, апартамент №50, на наемател, настанен по административен ред

47. ОбС 08-00-186 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землище с. Брястовец, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

48. ОбС 08-00-189 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на имот, собственост на физически лица, подлежащ на отчуждаване, с имоти - частна общинска собственост, по реда на чл.21, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост /ЗОС/

49. ОбС 08-00-184 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяна на оценка на земеделска земя, находяща се в с.о. „Черниците-училищното“, землище с. Маринка, на физическо лице, с учредено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр.13 от 2007 г.)

50. ОбС 08-00-181 / 09.05.2013 - Докладна записка от Д. Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна на трайно ползване на част от поземлен имот № 000536 находящ се в землището на гр. Българово, Община Бургас

51. ОбС 08-00-141 / 19.04.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургасотносно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.2 и 3 от Предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Бургас, за възстановяване правото на собственост на наследниците на Димитър Николов Янев

52. ОбС 08-00-233 / 14.05.2013 - Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разкриване на социална услуга резидентен тип - Център за настаняване от семеен тип и финансирането му като държавно делегирана дейност

53. ОбС 08-00-229 / 14.05.2013 - Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване , превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Предоставяне на средства за участие на 22-те Летни ДЕФЛИМПИКС (Олимпийски игри за глухи)

54. ОбС 08-00-92 / 08.04.2013 - Докладна записка от д-р Л. Мануелян - зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“ на Община Бургас, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.13 от дневния ред на заседание №20, проведено на 19.02 и 21.02.2013 г. /Протокол № 20/

55. ОбС 08-00-227 / 14.05.2013 - Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет „Бюджет, финанси, икономика и стопански дейности“, относно: Провеждане на процедури за избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

56. ОбС 08-00-1 / 27.03.2013 - Докладна записка от Йорданка Ананиева- зам. Кмет на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Годишен отчет за 2012 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Бургас

57. ОбС 08-00-75 / 05.04.2013 - Докладна записка от група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Подмяна на съществуващата маркировка по тротоара - тип пешеходна пътека от МБАЛ Бургас до центъра за ''Социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания'', в бл. 47 до вх. 7 - партер в к-с ''Зорница'' с водеща ивица от тактилни плочки

58. ОбС 08-00-63 / 05.04.2013 - Докладна записка от Димитринка Буланова - общински съветник от ПП ГЕРБ, относноИскане от Регионален авто инструкторски съюз - Бургас за определяне на местостоянки необходими за учебните автомобили при провеждане на изпити за придобиване на правоспособност на водачи от категория ''Б''.

59. ОбС 08-00-13 / 27.03.2013 - Докладна записка от ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Премахване на опасни сгради в гр. Бургас

60. ОбС 08-00-209 / 10.05.2013 - Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж Молитвен дом (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене, извършван в УПИ I, кв. 24, кв. Победа, гр. Бургас

61. ОбС 08-00-19 / 27.03.2013 - Докладна записка от общински съветници от ПП „Национален фронт за спасение на България“, относно: Проектиране и изграждане на паркоместа и стоянки за таксиметрови автомобили на бул. „Тракия'', в участъка между бл. 58 и кръстовището до бл. 44

62. ОбС 08-00-83 / 05.04.2013 - Докладна записка от Валентин Фъртунов - общински съветник от групата на НФСБ, относно: Създаване на Анкетна комисия на Общински съвет - Бургас  за изясняване състоянието на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ и мерките, които трябва да се вземат за възстановяването му в пълна функционалност

63. ОбС 08-00-211 / 10.05.2013 - Докладна записка от Християн Митев - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено известие за прекратяване на договор за концесия за строителство за площад „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на „Глабал технолоджи къмпани“АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

64. ОбС 08-00-45 / 03.04.2013 - Докладна записка от Таня Рускова- общински съветник от ПП ДСБ, относно: Изграждане на автобусна спирка между ул. „Одрин“ и кв. Лозово по линията на автобус №7

 

 
 

Зам.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Бургас: (п)

                                                                                     Костантин Йорданов Луков

 

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай