• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №42 от дата 28.10.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 28.10.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 29.10.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-2164  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на  Петко Георгиев Чорбаджиев, известен под псевдонима Петко Росен, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" (посмъртно)
 2. ОбС 08-00-2162  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на режисьора проф. Георги Дюлгеров със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
 3. ОбС 08-00-2163  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на д-р Дянко Пръвчев Лазаров със званието "Почетен гражданин на Община Бургас" (посмъртно)
 4. ОбС 08-00-2249  Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ, относно:Удостояване на Кольо Петров Тодоров със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
 5. ОбС 08-00-2222  Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2736/10.10.2014 г., относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2014 г. 
 6. ОбС 08-00-2239  Доклад от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед № 2736/10.10.2014 г., относно: Извършване на вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. 
 7. ОбС 08-00-2247  Докладна записка от групата на общинските съветници на ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения  по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г.; решение по т.16, Протокол №26/23.07.2013 година и по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г. 
 8. ОбС 08-00-2232  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас
 9. ОбС 08-00-2234  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 10. ОбС 08-00-2233  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 11. ОбС 08-00-2238  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
 12. ОбС 08-00-2236  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за преместваемите за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Бургас
 13. ОбС 08-00-2235  Докладна записка от общинските съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 14. ОбС 08-00-2224  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:  Кандидатстване на Община Бургас в качеството си на водеща организация и партньор с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., приоритетна област BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“
 15. ОбС 08-00-2223  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Осигуряване на средства за собствен принос по проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ от натрупаните средства от отчисления по чл.20 НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
 16. ОбС 08-00-2266  Докладна записка от Йорданка Ананиева – за кмет на Община Бургас съгласно Заповед № 2739/10.10.2014 г., относно: Създаване на общинско предприятие „Чистота еко“
 17. ОбС 08-00-2148  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1403, 07079.622.43, 07079.622.33. 07079.622.34, 07079.622.35, 07079.622.44 по КККР на гр. Бургас (бивши ПИ с пл.№№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6, по плана за Зона „Изток“, гр. Бургас), собственост на „Черноморски солници“ АД и ПИ с идентификатор 07079.622.40 по КККР на гр. Бургас, отреден  за второстепенна улица, собственост на Община Бургас 
 18. ОбС 08-00-2220  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.1.1440, 07079.1.1441, 07079.1.1442, 07079.1.1443 и 07079.1.1444 по КККР на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-1124, УПИ XVII-1127, УПИ XVIII-1128 и УПИ XIX-1125, кв.9, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“), землището на кв.Сарафово, гр.Бургас 
 19. ОбС 08-00-2221  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-431, отреден - „За общински парк“ и УПИ III-432, отреден – „За църква“, кв.56, по плана на ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, с което се променят регулационните граници между двата УПИ и се урегулира нов УПИ III-432, с отреждане – „За църква и озеленяване“, с площ 1300 м2
 20. ОбС 08-00-2177  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.833 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. №000911 по КВС, м. „Черния хълм” (бивша „Кара баир“), землище гр. Бургас), в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствена зона 27/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас 
 21. ОбС 08-00-2178  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за ПИ с идентификатор 07079.8.814 по КК на гр. Бургас (бивш ПИ с пл. №000818 по КВС), м. „Черния хълм” (бивша „Кара баир“), землище гр. Бургас, в разширението на строителните граници на гр.Бургас, в устройствена зона 27/Смф, по одобрения ОУП на гр. Бургас
 22. ОбС 08-00-2228  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на кабел 20 кV от съществуващ БКТП в ПИ с идентификатор 07079.9.341 до БКТП – нов в УПИ ІІ-886,893, ПИ с идентификатор 07079.665.187 по  КК на гр.Бургас, местност „Черна гора“ (бивша местност „Кара баир“), землище ж.к.Меден Рудник, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.9.598, 07079.665.182 и 07079.665.173 по КК на гр.Бургас
 23. ОбС 08-00-2176  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-План за улична регулация на обслужваща улица с о.т.10-о.т.10а-о.т.10б-о.т.10в за осигуряване на транспортен достъп до УПИ в кв.7 и кв. 11, с.о. „Черниците – Училищното“, землище с.Маринка, Община Бургас, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка  
 24. ОбС 08-00-2226  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужващи улици за осигуряване на транспортен достъп до имоти в с.о. „Черниците – Училищното“ и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ №37 по ПНИ на с.о. „Черниците – Училищното“, в устройствена зона 3/Ов, съгласно ОУП на с. Маринка 
 25. ОбС 08-00-2229  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:

1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация за обслужваща улица с о.т.76-о.т.77-о.т.78-о.т.79-о.т.80-о.т.81-о.т.82-о.т.83-о.т.84-о.т.85-о.т.86-о.т.75 и обособяване на нов квартал 12 по ПНИ на с.о. „Острица 2“, землище кв.Банево, гр.Бургас

2. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с пл.№ 501.376, по ПНИ на с.о. „Острица 2“, землище кв.Банево, гр.Бургас 

 1. ОбС 08-00-2227  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне за стопанисване и управление на ОП „Спортни имоти“ на новоизграждащия се обект: „Закрит плувен басейн“ в ПИ с идентификатор 07079.651.72 по КККР на гр. Бургас, УПИ I, кв. 135 по плана на РЦ „Меден Рудник“
 2. ОбС 08-00-2241  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищни помещения, частна общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на Агенцията за държавна и финансова инспекция
 3. ОбС 08-00-2152  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. №17, вх. 2, ап.4 – ляв, на наемател, настанен по административен ред 
 4. ОбС 08-00-2242  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ул. „Сливница“, № 5, вх. 2, ет. 2, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред
 5. ОбС 08-00-2193  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, блок № 117, етаж 5 – жилище , вход 11, апартамент № 32, на наемател, настанен по административен ред 
 6. ОбС 08-00-2135  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуваща едноетажна жилищна сграда, находяща се в кв. Долно Езерово, изградена върху общинска земя 
 7. ОбС 08-00-2225  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на ЦДГ №28 „Детелина“  в ОДЗ №16 „Детелина“  и ЦДГ №31 „Веселушко“ в ОДЗ №17 „Веселушко“ 
 8. ОбС 08-00-2188  Докладна записка от Димитринка Буланова-Митрева – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Определяне на минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението 
 9. ОбС 08-00-2231  Докладна записка от Гинка Дянкова – общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Осигуряване на необходимите финансови средства в бюджета на община за 2015 г. във връзка с изграждане на православен храм в ж.к. „Славейков“
 10. ОбС 08-00-2063               Докладна записка от Гинка Дянкова - общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Промяна в разписанието на автобусна линия № 17 (до кв. "Крайморие")
 11. ОбС 08-00-2218  Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, гр. Бургас, относно: Одобряване проект на договор за наем във връзка с решение на Общински съвет – Бургас, по т.15, в Протокол №39 
 12. ОбС 08-00-2219  Докладна записка от д-р Илка Баева – управител на "ДКЦ II - Бургас" ЕООД, гр. Бургас, относно: Даване на съгласие за закупуване на ехографски апарат за нуждите на "ДКЦ II – Бургас" ЕООД 
 13. ОбС 08-00-2199  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Теодора Димитрова Пенева 
 14. ОбС 08-00-2200  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Любомир Георгиев Георгиев
 15. ОбС 08-00-2201  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Красимира Великова Мангушева
 16. ОбС 08-00-2202  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Златка Атанасова Статева 
 17. ОбС 08-00-2203   Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ибрям Али Хасан
 18. ОбС 08-00-2204  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Десислава Стефанова Славова
 19. ОбС 08-00-2205  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Живко Илиев Велков
 20. ОбС 08-00-2206  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Стоянка Николова Коджапеткова за Галя Фотева Пайтонджиева
 21. ОбС 08-00-2207  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ани Йорданова Иванова
 22. ОбС 08-00-2208  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Ахмед Ахмедов Ахмедов
 23. ОбС 08-00-2209  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Иван Керов Русинов

 

Костантин  Луков

Председател  nа Общински съвет – Бургас

Файлове и ресурси: 

Синдикирай