• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №46 от дата 29.12.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 29.12.2014 година  (понеделник) от 11:00 часа, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

  1. ОбС 08-00-2751  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД - гр. Бургас до приключване процедурата по провеждане на конкурс по реда на Наредбата и Закона за лечебните заведения

 

 

Костантин  Луков
Председател  nа Общински съвет – Бургас

Синдикирай