• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №53 от дата 23.06.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 23.06.2015 година  (вторник), от 9:00 часа, с продължение на 24.06.2015 година (сряда), при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-3448 Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация, от заседанията, проведени в периода м. януари, 2015 г. - м. май, 2015 г.
 2. ОбС 08-00-3423 Отчет за дейността на Общински съвет – Бургас и неговите комисии за периода 01.11.2014 г. – 31.04.2015 г.
 3. ОбС 08-00-3370 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Одобряване на промени в структура на общинската администрация и промяна в нейната численост
 4. ОбС 08-00-3419 Докладна записка от Костантин Луков – председател на Общински съвет, гр. Бургас, председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБотносно: Изменение и допълнение в Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 5. ОбС 08-00-3386 Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет "Култура и образование", относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас приета от Общински съвет – Бургас
 6. ОбС 08-00-3382  Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България" относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 7. ОбС 08-00-3380 Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
 8. ОбС 08-00-3394 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно:Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", номер и име на процедурата: BG05M9OP001-2.002 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"
 9. ОбС 08-00-3425 Докладна записка от Руслан Димитров Карагьозов – председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за приемане на девиз на Община Бургас 
 10. ОбС 08-00-3422 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Включване на нов обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2015 г., както следва "Изграждане на нов спортен комплекс, със закрит плувен басейн и футболен терен с трибуни и обслужващи сгради в УПИ I-429, кв. 56 по плана на ж.к. "Славейков", ПИ с идентификатор 07079.602.429 по КК на гр. Бургас"
 11. ОбС 08-00-3383 Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник относно: Регистриране на ЕООД със собственик на капитала Община Бургас 
 12. ОбС 08-00-3447 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект "Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия" и обезщетение за премахване на сграда "Ж. П. гардероб", идентификатор 07079.618.19.39 по КК на гр. Бургас, находяща се в района на ж.п. гара Бургас и собственост на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
 13. ОбС 08-00-3420 Докладна записка от Красимир Стойчев – за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: 
  1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП–ПП) за улични проводи – водопровод и канализация за захранване на поземлени имоти в устройствена зона 1/Жм, предвидена за разширение на населеното място, в масив 23, местност Неравното (бивша м. Кабата), землище кв.Ветрен, гр.Бургас.
  2. Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за улични проводи – водопровод и канализация за захранване на поземлени имоти в устройствена зона 1/Жм, предвидена за разширение на населеното място, в масив 23, местност Неравното (бивша м. Кабата), землище кв.Ветрен, гр.Бургас
 14.  ОбС 08-00-3399 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ I в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас
 15. ОбС 08-00-3368  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външна стълба към преустроено жилище на първи етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к.„Лазур”, бл.18, построена в ПИ с идентификатор 07079.607.18 по КК на гр. Бургас
 16.  ОбС 08-00-3403 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, за стопанската 2015/2016 година
 17. ОбС 08-00-3392 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно:Предоставяне на новоизградената ПСОВ-Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на Община Бургас, на оператора ВиК – Бургас за временна експлоатация
 18. ОбС 08-00-3415 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на общинско жилище – частна общинска собственост, с жилище, собственост на физическо лице – инвалид със специфични потребности
 19. ОбС 08-00-3398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляваща УПИ II и УПИ III в кв.9, и УПИ XXV в кв.14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас
 20. ОбС 08-00-3400 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII в кв.12 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас
 21. ОбС 08-00-3406 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас
 22. ОбС 08-00-3401 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Шар планина" №25, вход 1, етаж 5, апартамент №13, на наемател, настанен по административен ред
 23. ОбС 08-00-3408  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ VII-46 в кв.3А, целият с площ 894 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", кв. "Работнически жилища", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект – апартамент в построената в имота жилищна сграда
 24. ОбС 08-00-3414 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв.16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда
 25. ОбС 08-00-3253   Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX в кв. 25 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Братя Миладинови”, гр. Бургас
 26. ОбС 08-00-3409 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 62/787 кв.м. ид. части от УПИ XII-363 в кв.61, по плана кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост
 27. ОбС 08-00-3410 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 82/1250 кв.м. ид. части от УПИ I-603 в кв.42, по плана кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост
 28. ОбС 08-00-3411 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/1012 кв. м. ид.ч. от УПИ XV-1075 в кв.82, по плана на кв. Банево, гр. Бургас-частна общинска собственост
 29. ОбС 08-00-3404  Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
 30. ОбС 08-00-3405 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
 31. ОбС 08-00-3407 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 32. ОбС 08-00-3413 Докладна записка от Димитър Николов Николов – кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 33. ОбС 08-00-3365 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков – председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49)
 34. ОбС 08-00-3396 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП БСП относно: Изменение на решение по т.20 от Протокол №48/17.02.2015 год. на общински съвет Бургас за определяне на период и териториите в град Бургас, в които се забранява извършване на СМР по чл.15 ЗУЧК
 35. ОбС 08-00-3378 Докладна записка от група общински съветници на ПП НФСБ относно: Реновиране на асфалтовата настилка на общински път Маринка – Твърдица
 36. ОбС 08-00-3381 Докладна записка от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България"относноОтправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007 г. 
 37. ОбС 08-00-3395 Докладна записка от Нестор Христов – общински съветник от ПП ГЕРБ относно: Историческата памет за Бургас
 38. ОбС 08-00-3375 Докладна записка от Димитър Георгиев – управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Кандидатстване на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД за банкови гаранции
 39. ОбС 08-00-3431 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов – изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк – Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 40. ОбС 08-00-3391 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Отпускане на финансови средства на талантливи ученици от ПМГ "Акад. Н. Обрешков", СОУ "Петко Росен" и ОУ "Любен Каравелов" за участие в Международни азиатски математически състезания в периода 12.07.-18.07.2015 и 26.07.-01.08.2015; Сингапурско-азиатска училищна олимпиада SASMO 2015 и VII Международен фестивал "Орфей" във Венеция, Италия
 41. ОбС 08-00-3389 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Николай Желев на Европейско първенство по билярд за юноши в Sankt Johann, Австрия, от 21 до 28 юли 2015 г.
 42. ОбС 08-00-3424 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Станка Златева Христова за участието й на Европейски игри по борба в гр. Баку, Азербайджан (13.06-20.06.2015 г.); Стефан Иванов Георгиев за участието му на Европейско първенство по борба за юноши в гр. Истанбул, Турция (23.06-28.06.2015 г.); Бисер Василев Христов и Михаил Денчев Кънчев за участията им на Европейското първенство по Таекуондо в дисциплината Пумсе в гр. Белград, Сърбия (26.06-28.06.2015 г.); Емилия Емилова Тасева за участията й на Европейското първенство по Таекуондо в дисциплината Пумсе в гр. Белград, Сърбия (26.06-28.06.2015 г.) и на Европейско първенство по Таекуондо за кадети в гр. Страсбург, Франция (02.07-05.07.2015 г.) 
 43. ОбС 08-00-3376  Докладна записка от Йорданка Ананиева – заместник-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение в списъка на лицата, имащи право на 90% от разходите за транспорт на основание ПМС №8 от 16.01.2015 г.
 44. ОбС 08-00-3393  Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 45. ОбС 08-00-3390 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян – заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 46. ОбС 08-00-3367 Докладна записка от инж. Роза Желева – общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на  финансова помощ на Тереза Иванова Ганчева
 47. ОбС 08-00-3388 Питане от Милен Петров – общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Компетентностите, отговорностите и правомощията на общинска администрация при изграждане и узаконяване на лични съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност
 48. ОбС 08-00-3397 Питане от групата на общински съветници от ПП "Българска социалистическа партия" относно: Информация по повод състоянието на свлачището, намиращо се в северната част на квартал Сарафово

 

 

Костантин  Луков

Председател  на Общински съвет – Бургас

Синдикирай