• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3811 / 07.09.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас на право на собственост върху поземлен имот с проектен идентификатор 07079.4.971 по КККР на гр. Бургас, собственост на физически лица, във връзка с прилагане на ПУП-ПП за трасета на открит и покрит канал в частта извън границите на урбанизираната територия, за отводняване територията южно от кв. Лозово, главен път Бургас - Долно Езерово и ПЗ "Север" - кв. 28, 29, 30 и 40 от повърхностни води

Синдикирай