• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №11 от дата 26.06.2012 година

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет на 26.06.2012 година  /вторник/ от 10:00 часа, с продължение на 28.06.2012 година /четвъртък/ при неизчерпване на дневния ред, в КЦ „Морско казино”, зала „Георги Баев”,  при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на арх. Петко Йовчев със званието „Почетен гражданин на Бургас" (посмъртно)

2. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на председателя на управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД Сергей Михайлович Андронов със званието „Почетен гражданин на Бургас"

3. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи

4. Докладна записка от Йорданка Ананиева – Заместник - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас

5. Докладна записка от Атанаска Николова – заместник-кмет „Европейски политики, околна среда“, относно: Упълномощаване на кмета на Община Бургас за издаване на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите по проект 51011119-14-32 „Пречиствателна станция за отпадъчни води – кв. „Меден Рудник“, гр. Бургас – ІІ-ри етап: разширение“, изпълняван от Община Бургас

6. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет–Бургас относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас

7. Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет–Бургас относно: Създаване на временна комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред на територията  на Община Бургас

8. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Община Бургас на социална услуга „Дневен център“ деца с увреждания

9. Докладна записка от Красимир Стойчев – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Определяне разходите за репатриране на автомобили във връзка с прилагане на принудителни административни мерки, регламентирани в Закона за движение по пътищата

10. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект „Актуализация на ПУП-ПРЗ на с. Маринка – фаза окончателен проект

11. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ на местността „Ъгъла" (бивша „Кюшето“) в землището на кв. „Сарафово“, гр.Бургас - Окончателен проект

12. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: 1. Предварително съгласие за учредяване право на сервитут върху имот 0.62 в землището на с.Твърдица с площ 0,042 дка. с начин на трайно ползване пасище, за изграждане на обект на техническата инфраструктура - захранващ кабел. 2. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ ел.кабел 20кV за имоти 9, 10,11 и 12 в масив 27, местност "Каракачански колиби", землище с.Твърдица

13. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на части от имоти с НТП Пасище, мера в землища с.Брястовец, гр.Българово и с.Изворище

14. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПУР за кв.24 и кв.31 и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-311,741 в кв.24 по плана на ПЗ „Север“

15. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПРЗ за имоти пл.№066017, 066018 и 066019, землище кв. „Банево“, гр. Бургас

16. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от VІІІ-23 до УПИ ІІІ-17, масив 74, местност „Голата нива" (бивша местност „Келева нива"), землище гр.Бургас

17. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 07079.2.1716 по КК на гр.Бургас, бивш имот пл.№6, масив 64 по КВС, местност „Голата нива" (бивша „Келева нива"), землище гр.Бургас

18. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на кабел 20кV за захранване на нов БКТП в УПИ І-30, масив 86, местност "Старите лозя", землище с.Рудник, Община Бургас

19. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот общинска собственост, находящ се в ж.р. „Меден Рудник“, гр. Бургас, на сдружение „Каритас – София“ за изграждане на сграда, в която да се предоставя социална услуга „Звено Майка и бебе“

20. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ VII, VIII, IX, X и XI в кв.22 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас

21. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас

22. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас

23. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, к-с "Бр.Миладинови", бл.92, на наемател, настанен по административен ред

24. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на част от подблоково помещение (бивш ресторант „Здравец“), намиращо се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“ № 120, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

25. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи - общинска собственост, находящи се в землищата на територията на Община Бургас, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване за стопанската 2012/2013 г.

26. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Отдаване под наем на обособени части от имот – общинска собственост, представляващ „Медицински център“ в ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, чрез търг с тайно наддаване

27. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. от имот, частна общинска собственост, представляващи 43/643 кв.м. ид. части от УПИ VІ – 453, в кв. 44 по плана на с. Маринка, Община Бургас

28. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица чрез продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ 51/706 кв.м. ид. части от УПИ VІІ-346, кв.35 по плана на с. Извор, Община Бургас

29. Докладна записка от Димитър Николов Николов – Кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на ид. от имот,частна общинска собственост, представляващи 48/533 кв.м. ид. части от УПИ 1-184,229, в СО „Черниците-Училищното“ в землището на с. Маринка, Община Бургас

30. Докладна записка от група общински съветници от ПП „Демократична коалиция“ относно: Именуване на обект с общинско значение – Летен театър – гр. Бургас

31. Доклад от Михаил Димитров Хаджиянев, Атанас Любомиров Пайташев - членове на Съвета на директорите на ПСФК „Черноморец-Бургас"АД за дейността на дружество „ПСФК Черноморец-Бургас"АД за 2011 г.

32. Докладна записка от Ангел Димитров Божидаров – общински съветник от групата на ПП НФСБ, относно: Освобождаване от длъжност на представителите на Общински съвет - Бургас в Съвета на директорите на „ПСФК Черноморец - Бургас"АД търговско дружество с общинско участие в капитала (по т.3 и т.4 от проекта за решение)

33.  Докладна записка от Георги Дражев Атанасов – общински съветник от ПП „НФСБ“, относно: Предоставяне на терен за построяване на паметник

34. Докладна записка от групата на ПП „НФСБ“ в Общински съвет - Бургас относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за Площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД, с БУЛСТАТ: 130853770, за срок от 30 години от 18.04.2007 г.

35. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет „Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт“, относно: Финансово подпомагане на Венелин Русинов от гр. Бургас за участието му на ІV Европейски полицейски игри в Испания

36. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на Кирил Терзиев за участие в Олимпийските игри в Лондон – 2012 г.

37. Докладна записка от Лорис Карекин Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Финансово подпомагане на трикратната европейска шампионка Гергана Апостолова за участие в Отворен американски турнир в Ню Йорк, който ще се проведе на 23 юни 2012 г.

38. Докладна записка от д-р Антонио Душепеев – Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет – Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро“ на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

39. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Венцислав Красинов Капсъзов

40. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Айше Юсеин Хамза

41. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петко Аспарухов Петков за дъщеря му Ангелина Петкова Аспарухова - Нунчева

42. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Росица Пламенова Панайотова

43.  Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Генчева Аларлиева

44. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Георги Тонев Събев

45. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Бинка Тодорова Динева

46. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Недялка Господинова Гръкова за дъщеря й Стоянка Георгиева Гръкова

47. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Галина Жекова Вълканова

48. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Славка Стоянова Русева

49. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Биляна Иванова Колева за дъщеря й Никол Невенова Поптолева

50. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Божидар Станев Добрев

51. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Живко Николов Георгиев

52. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Семра Мехмед Мемиш

53. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Елена Григорова Преславска-Новакова

54. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Пламен и Яна Янкови за сина им Ангел Пламенов Янков

55. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Мехмед Асенов Шахпозов

56. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Гинка Василева Пеева за дъщеря й Боряна Георгиева Желева

57. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Радка Георгиева Чакърова

58. Докладна записка от Лорис Мануелян – Зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице – Димитър Иванов Христов

59. Питания

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

    / Сн. Маджарова /

Файлове и ресурси: 

Синдикирай