• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №35 от дата 22.04.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 22.04.2014 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 23.04.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-1477 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г. 
   
 2. ОбС 08-00-1489 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас на основание заповед №903/03.04.2014 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
   
 3. ОбС 08-00-1475 Докладна записка от Димитър Людиев и група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 9 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №43), изм. и допъл. с решение по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29.03.2012 г.; решение по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013 г. и по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013 г.
   
 4. ОбС 08-00-1482 Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас
   
 5. ОбС 08-00-1485 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
   
 6. ОбС 08-00-1486 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 7. ОбС 08-00-1488 Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона
   
 8. ОбС 08-00-1435  Искане от Инициативен комитет, представляващ 25% от имащите право на глас жители на с. Черно море, относно:  Присъединяването на с. Черно море към гр. Бургас като самостоятелен квартал
   
 9. ОбС 08-00-1471 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас
   
 10. ОбС 08-00-1450 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2015 г. 
   
 11. ОбС 08-00-1516  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 
   
 12. ОбС 08-00-1442 Докладна записка от Димитринка Буланова-Митрева, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас
   
 13. ОбС 08-00-1407  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Списък на лицата, щатни изпълнители от ПФА "Странджа" - гр. Бургас, имащи право на 80% от разходите за транспорт 
   
 14. ОбС 08-00-1528 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии и член на Комисията по реклама. 
   
 15. ОбС 08-00-1490 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас на основание заповед №903/03.04.2014 г., относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД – Бургас
   
 16. ОбС 08-00-1521 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение „ДОБРОВОЛЦИ ЗА СИГУРЕН И ЗАЩИТЕН БУРГАС", осъществяващо доброволна дейност в обществена полза. 
   
 17. ОбС 08-00-1514 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл.№041141, местност „Лозята", землището на кв.Банево, гр.Бургас и ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.158 до о.т.267, местност „Лозята", землището на кв.Банево, гр.Бургас
   
 18. ОбС 08-00-1518 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 109, масив 33, местност „Вълчи рид" (бивша „Курт баир"), землище с.Рудник
 19. ОбС 08-00-1517  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на ПУП - Парцеларен План за трасета на довеждаща инфраструктура - външни водопроводни връзки от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 07079.2.554 до УПИ 1-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 и външно ел.захранване от съществуващ ТП в ПИ 07079.2.555 до имот с идентификатор 07079.2.557, м. „Дванадесетте"/6ивша „Оникилика'7, землището на гр. Бургас. 
   
 20. ОбС 08-00-1501 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на тераса към жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.619.11.1, находяща се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" №71, построена в УПИ I в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови", гр. Бургас
   
 21. ОбС 08-00-1481 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находящ се в с. Димчево, община Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ
   
 22. ОбС 08-00-149Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. "Росенец", гр. Бургас, на физически лица с учередено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) 
   
 23. ОбС 08-00-1491 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ
   
 24. ОбС 08-00-1500 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ I, II, III, IV, VI и VII в кв. 11 по ПУП - ПРЗ на с. Драганово, община Бургас
   
 25. ОбС 08-00-1503 Докладна записка от Красимир Стойчев - за Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 70, вх. 1, ет. 1, апартамент 2, на наематели настанени по административен ред 
   
 26. ОбС 08-00-1480 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ
   
 27. ОбС 08-00-1520 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 62,76% идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.612.246.1.29, по одобрена кадастрална карта на гр. Бургас, целият със застроена площ 285,20(двеста осемдесет и пет и 0,20) кв.м., в това число на първо партерно ниво 7,50(седем и 0,50)кв.м, на второ партерно ниво 277,70(двеста седемдесет и седем и 0,70)кв.м. и прилежащи части в първо партерно ниво 1/2 идеални части от общо 70(седемдесет) кв.м. с право на строеж върху общинска земя, както и 7,33(седем и 0,33)% ид.части от общите части на цялата сграда, предназначен за обществено хранене, с административен адрес: ул."Александровска"№58, гр. Бургас  - ОТТЕГЛЕНА ЗА СЕСИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
   
 28. ОбС 08-00-1492 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III-2106, в кв. 19 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
   
 29. ОбС 08-00-1493 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XXXII-481, в кв. 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 15/1385 кв.м.ид. части
   
 30. ОбС 08-00-1499 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ с идентификатор 07079.830.70 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I в кв. 15 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, чрез изкупуване на общинската идеална част
   
 31. ОбС 08-00-1515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в имот - частна общинска собственост, за нуждите на „Съюз на пенсионерите-2004" 
   
 32. ОбС 08-00-1470 Докладна записка от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център" ЕООД, относноИнвестиране на остатъка от печалбата на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за финансовата 2013 г. в частично финансиране на изграждането на Диагностично-консултативен блок с хоспис към дружеството
   
 33. ОбС 08-00-1456 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Красимир Сарафов за участие на Европейско първенство по културизъм и фитнес 2014 г. и на турнира Арнолд Класик Европа 2014 г. в гр. Мадрид, Испания 
   
 34. ОбС 08-00-1457 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участието на Людмила Самсонова и Россана Морчева на Европейско първенство по УШУ за деца в гр. Букурещ - Румъния от 7 до 12 май 2014 г.
   
 35. ОбС 08-00-1458 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Димитър Бонев Костов за участие в експедиция за изкачване на най-високия връх в Европа - връх Елбрус, планината Кавказ, в периода 23.08.2014 г. до 03.09.2014 г. и популяризиране на Община Бургас
   
 36. ОбС 08-00-1487 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.
   
 37. ОбС 08-00-1484 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас
   
 38. ОбС 08-00-1459 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Димитров Гюров
   
 39. ОбС 08-00-1460 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вероника Нончева Нончева
   
 40. ОбС 08-00-1461 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Еленков Станков
   
 41. ОбС 08-00-1462 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Янка Младенова Янкова
   
 42. ОбС 08-00-1463 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дочка Илиева Михайлова и Андрей Христов Михайлов
   
 43. ОбС 08-00-1464 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Славка Дончева Стойчева за сина й Веселин Росенов Стойчев
   
 44. ОбС 08-00-1465 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно:Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светослав Пеев Стойчев
   
 45. ОбС 08-00-1466 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дарина Димитрова Василева
   
 46. ОбС 08-00-1467 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитрина Стоянова Динкова за сина й Стоян Георгиев Динков
   
 47. ОбС 08-00-1468 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Роса Миткова Демирева за дъщеря си Цветелина Александрова Антонова
   
 48. ОбС 08-00-1469 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николинка Иванова Георгиева за сина й Георги Кралев Георгиев
   
 49. ОбС 08-00-1510 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла и Добрин Русенови за дъщеря им Вероника Добринова Русенова
   
 50. ОбС 08-00-1473 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

   

 51. Питане.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-Бургас:

                                                                                                            Костантин Луков

Файлове и ресурси: 

Синдикирай