Търг с явно наддаване

КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БУРГАС
         

На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 20/19.02 и 21.02.2013г. на Общински съвет – гр. Бургас и решения-протоколи №№ 5/05.08.2014г.; 6/02.09.2014г.; 10/03.12.2014г. на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство обявява
          на 12.02.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас, ул.”Александровска”№ 26 публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти: 1) Самостоятелни обекти в двуетажна масивна с идентификатор 07079.620.62.1 по КК на гр.Бургас, ж.к.”Бр.Миладинови“, ул.”Стефан Стамболов” № 122, построена с право на строеж върху общинска земя както следва: а)Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв.м. на ниво избен етаж; б)Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв.м. на ниво първи етаж; в)Самостоятелен обект с идентификатор 07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв.м. на ниво втори етаж, ведно със 106,11 кв.м. прилежащи части от подпокривно пространство с начална тръжна цена 432 000 лева, стъпка на наддаване 4 320 лв., депозит 43 200 лв.; 2) Офис, ж.к.“Бр.Миладинови“, ул.“Сан Стефано“ № 86, гр.Бургас, ЗП 60.28кв.м., с начална тръжна цена 78 900лв., стъпка на наддаване 790лв., депозит 7 890лв 3) Едноетажна сграда с изба, ул. Христо Ботев 29, в УПИ VIII, целият с площ от 169.00 кв.м., гр. Бургас, с начална тръжна цена 169 000 лв., стъпка на наддаване 1 690 лв., депозит 16 900лв.
        Тръжните документации за всеки обект поотделно се получават в офиса на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство /КППЧП/, ул.”Конт Андрованти” № 1-3, ет.3, ст.25 срещу представен документ за платена такса 200 лв. по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, BIC SOMBBGSF, код на плащане – 44 70 00 в “Общинска банка” АД-Бургас, всеки работен ден в срок до 11.01.2015 г. включително.
        Депозитите за участие да се внесат по банков път до 12ч. на 11.01.2015 г. включително по IBAN сметка на Община-Бургас, № BG 89 SOMB 9130 3323 9965 01, банков идентификационен код BIC / SOMBBGSF при “Общинска банка” АД-Бургас.
        Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете - в офиса на КППЧП всеки работен ден до 17ч. на 11.01.2015 г. включително.
        Допълнителна информация на тел. /056/ 840 664

Файлове и ресурси: 
Категория: 

Синдикирай