ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕД ПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., доп. ДВ. бр.78 от 13 Август 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., доп. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003г., доп. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.,изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.,изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) Приватизация е прехвърляне чрез продажба на български физически или юридически лица с под 50 на сто държавно и/или общинско участие в капитала или на чуждестранни лица на:

1.дялове или акции - собственост на държавата или общините от търговски дружества;

2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.;

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

(3) Следприватизационен контрол е дейността по контрола върху изпълнението на задълженията на купувача, поети с приватизационен договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Този закон не се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) приватизацията на лечебни заведения по чл. 10, т. 3 и 3б от Закона за лечебните заведения, както и на нежилищни имоти, в които са разположени такива лечебни заведения;

2. (Прилага се от 23.03.2002 г. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) разпоредителни сделки с държавно участие в банки;

3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - частна държавна собственост:

а) предоставени за управление на Министерството на отбраната;

б) които са държавни жилища, ателиета и гаражи;

в) при съсобственост по Закона за собствеността;

г) на политически партии;

д) на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, и на инвеститори за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите;

е) (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие или собственост на търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, когато тези имоти са необходими за изпълнение на мерки за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите;

5. (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на държавата или общините в търговски дружества, когато тези търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализирането на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна;

6. (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, когато тези други търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализацията на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Цел на този закон е да създаде условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Цел на този закон е да осигури приключване процеса на приватизация и осъществяване на следприватизационен контрол.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Държавното участие в капитала на всички търговски дружества се счита за обявено за приватизация от момента на влизането в сила на този закон, с изключение на включените в списъка-приложение № 1 към този закон.

(2) Общинското участие в капитала на търговски дружества се счита за обявено за приватизация с обнародването в "Държавен вестник" на списък, приет от съответния общински съвет в срок до два месеца от влизането в сила на този закон. В същия срок се приема и обнародва и списък на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ал. 3, т. 2.

(3) Извън случаите по ал. 1 и по ал. 2, изречение първо, решение за приватизация се приема от:

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Народното събрание, по предложение на Министерския съвет - за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, включени в списъка по ал. 1 с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общинските съвети - за търговски дружества с общинско участие, включени в списъка по ал. 2, изречение второ, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6;

3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за:

а) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособените части, включени в списъка по т. 1;

б) обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по т. 1 - при условията на чл. 28, ал. 9;

в) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на търговските дружества, включени в списъка по т. 1, в други търговски дружества;

г) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

д) (доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите на новообразувани дружества с държавно или общинско участие решения за приватизация се приемат от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, освен ако дружествата бъдат включени в списъка по ал. 1, или от общинските съвети.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които друго търговско дружество притежава повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се приема след предложение от компетентния орган на управление на дружеството, собственик на обособената част.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Решение за приватизация на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата или общината не е едноличен собственик на капитала, се приема само след предложение от компетентния орган за управление на съответното дружество.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решенията по ал. 3 и 4 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват най-малко в два централни ежедневника.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет предлага за одобрение от Народното събрание стратегии за приватизация на определени отрасли или дружества.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на дялове, акции и обособени части, собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на държавата в капитала на дружеството, и след решение на компетентния му орган на управление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв., се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на регионалното развитие и с министъра на финансите.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 се извършва от общинските съвети или определени от тях органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя годишни планове за работа, които съдържат приоритетите в дейността й за съответния период и се оповестяват публично. Годишните планове включват и прогноза за приходите и разходите, която се представя за одобряване от Министерския съвет преди приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Общинските съвети изготвят и оповестяват публично годишни планове за работа със съдържанието по ал. 1.

(3) Приемането на годишните планове за работа по ал. 1 и 2 не е условие за вземане на решения и за действителността на сключените приватизационни сделки.

(4) Органите за приватизация огласяват основанията за промяна на своята практика.

(5) Решенията на органите за приватизация се мотивират.

Чл. 7. (1) В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.

(2) Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в приватизацията, освен ако са погасили задълженията си.

(3) Физическите лица и представителите на юридическите лица подават декларация за произхода на средствата, с които участват в приватизацията.

(4) Сведенията, които трябва да съдържа декларацията по ал. 3 и нейният формуляр, както и редът и органите за контрол на декларираните данни, се определят от Министерския съвет.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1, се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала в други търговски дружества, се разпределят по реда на ал. 1 и се намалява капиталът на едноличното търговско дружество при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се превеждат по сметка на търговското дружество и остават негова собственост.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се внасят и отчитат в централния бюджет. По решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на финансите паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по бюджета на съответния компетентен орган съгласно действащото законодателство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите по ал. 3, 4 и 5 направените разходи от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за осъществяване на приватизационната процедура се заплащат съответно от търговското дружество, собственик на обособената част, или от търговското дружество, собственик на дяловете или акциите, предмет на приватизационна продажба.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес, осъществявани от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и неустойките по сключените приватизационни договори се разпределят, както следва:

1. паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търг или конкурс и други подобни се внасят в приход по бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2. средствата от глобите, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричните постъпления от присъдени в полза на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол юрисконсултски възнаграждения се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При приватизацията на имоти - частна държавна собственост, купувачът заплаща на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Когато общината е създала общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, до 10 на сто от постъпленията по ал. 1 могат да се използват за целите на гаранционния фонд.

(3) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес на търговски дружества с общинско участие в капитала, на обособени части от имуществото на дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6, както и неустойките по приватизационните им договори постъпват по бюджета на общината.

(4) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.

(5) Временно свободните средства по ал. 2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с държавно или общинско участие, в които държавата или общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.

(2) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които държавата е едноличен собственик, се внасят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) двадесет на сто - в централния бюджет;

2. осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.

(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик, се внасят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) двадесет на сто - по бюджета на общината;

2. осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет по предложение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол приема и обнародва списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, предвидени в закон. В списъка се посочва частта от капитала на съответното дружество, за която се допуска такова плащане. Списъкът може да се изменя, като от него не могат да се изключват дружества, за които има прието решение за определяне на метода за продажба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ежегодно изготвя анализ и прави предложение до Министерския съвет за изменение на списъка по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Не се допуска плащане с непарични платежни средства при приватизация на лечебни заведения и обособени части от лечебните заведения.

Глава втора

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Глава трета

АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Глава трета

 "А" АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Създава се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон.

(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(4) Бюджетната издръжка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол.

(5) Органи за управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са:

1. надзорен съвет;

2. изпълнителен съвет.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон.

(2) При осъществяване на функциите си по ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:

1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;

2. извършва маркетинг;

3. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5;

4. подготвя и сключва сделките за приватизация.

(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

(4) При осъществяване на функциите си по ал. 3 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:

1. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други действия в случаите на неизпълнение;

2. контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително и сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

3. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;

4. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;

5. дава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори;

6. може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице основанията за това;

7. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения;

8. сключва спогодби или споразумения за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения в случаите, предвидени в този закон;

9. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;

10. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) може да предявява искове, свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.

(5) По искане на купувачите по договори за приватизация на дружества, за които не е открито производство по несъстоятелност или не са в производство по ликвидация и спрямо които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол има вземания за неустойки, присъдени с влязло в сила съдебно решение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да сключи с тях спогодба или споразумение за разсрочване на вземането при наличие или представяне на обезпечение, което покрива размера на вземането и дължимите лихви за периода на разсрочването.

 

(6) Периодът на разсрочване по ал. 5 може да е до 5 години, считано от датата на подписване на спогодбата или споразумението, като при подписване на спогодбата или споразумението купувачът трябва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението.

(7) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 5 се съставя погасителен план, определящ размера на вноските в рамките на периода на разсрочване и падежите на вноските. При изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото задължение става незабавно изискуемо.

(8) От деня на сключване на спогодбата или споразумението по ал. 5 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията, предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план. Периодът, през който изпълнителното производство е спряно, не се отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс.

(9) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява правомощията си по ал. 3 и 4 и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът е поел допълнителни задължения, освен заплащане на покупната цена.

(10) Когато в приватизационен договор не е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование.

(2) Член на надзорния съвет се освобождава при:

1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;

2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Членовете на надзорния съвет избират помежду си председател.

(4) Председателят на надзорния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. определя дневния ред;

3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета.

(5) Председателят на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а членовете на надзорния съвет получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове - изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. За членове на изпълнителния съвет се назначават лица с висше образование.

(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:

1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;

2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Изпълнителният директор представлява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.

(4) Изпълнителният съвет представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а заместник изпълнителните директори получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(6) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет:

1. контролира дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

3. утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

4. одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

5. одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9;

 

6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) утвърждава общи правила и условия за назначаване и работната заплата на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

8. одобрява предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.

(2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 5.

(3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, утвърден от надзорния съвет.

Глава четвърта

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Членовете на Надзорния съвет и на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, общинските съветници и членовете на управителните и контролните органи на специализираните органи на общинските съвети за осъществяване на приватизацията, както и членовете на семействата им нямат право да придобиват имущества, дялове или акции в търговски дружества, когато са участвали в подготовката и сключването на приватизационните сделки, докато заемат съответната длъжност и в едногодишен срок след това, освен при участие в централизирани публични търгове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и членовете на семействата им нямат право да придобиват имущества, дялове или акции в търговски дружества с държавно участие, докато заемат съответната длъжност и в едногодишен срок след това, освен при участие в централизирани публични търгове, както и да бъдат членове на органи на управление на приватизирани търговски дружества, които подлежат на следприватизационен контрол.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Лицата, извън тези по чл. 23, които са натоварени от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или от общинските съвети с провеждането на търгове и конкурси, с изготвянето на правни анализи, приватизационни оценки и други дейности по чл. 5, ал. 2, и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество, дялове или акции от съответния приватизиран обект в течение на една година от сключването на приватизационната сделка, освен при участие в централизирани публични търгове.

Чл. 25. (1) В случаите, когато лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 24 участват в подготовката и/или осъществяването на приватизационна сделка, от реализирането на която те или членовете на семействата им имат търговски, финансов или друг интерес, са длъжни да разкрият това обстоятелство и да прекратят участието си в обсъждането и вземането на решение за сключване на приватизационната сделка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) В случаите, когато член на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол участва в осъществяване на следприватизационен контрол по приватизационен договор, от който той или свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси имат търговски, финансов или друг интерес, е длъжен да разкрие това обстоятелство и да прекрати участието си в работата и вземането на решение по конкретния случай.

Глава пета

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат изготвянето на анализи на правното състояние на обектите за приватизация, които се извършват от правоспособни юристи, определени по реда на чл. 5, ал. 2. При продажба на акции и дялове, собственост на държавата или общините от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, при продажба на акции или дялове, собственост на държавата или общините от лечебни заведения, независимо от размера на държавното или общинското участие в капитала им, както и при приватизация на обособени части от лечебни заведения, задължително се изготвя анализ на правното състояние. Верността на информацията, съдържаща се в анализите, се удостоверява от лицата, представляващи приватизиращото се търговско дружество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат изготвянето на приватизационни оценки на обектите за приватизация, които се извършват от независими оценители съгласно Закона за независимите оценители. При продажба на лечебни заведения и обособени части от тях задължително се изготвя приватизационна оценка. Заключенията и предложенията на оценителските доклади имат препоръчителен характер.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) При приватизацията на търговски дружества, които имат права, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, задължително се изготвя приватизационна оценка, която се приема от органа за приватизация. След приемането на оценката органът за приватизация уведомява писмено министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма за правата, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, отразени в приетата оценка.

(4) Анализите на правното състояние и приватизационните оценки не представляват служебна тайна, могат да бъдат разгласявани и включвани в публичния регистър, с изключение на документите, фактите и обстоятелствата, които представляват търговска тайна на приватизиращото се дружество.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г.) Методите, обхватът и условията за извършване на приватизационните оценки, както и съдържанието на анализите на правното състояние се определят от Министерския съвет.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Държавните и общинските органи оказват съдействие на органите за приватизация и следприватизационен контрол, като издават изисканите от тях документи, необходими за подготовка и сключване на приватизационните сделки и следприватизационен контрол, в законоустановените срокове, а при липса на такива срокове - в указаните от органите за приватизация и следприватизационен контрол срокове.

(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Съответният министър, упражняващ правата на държавата, уведомява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за новообразувани дружества с държавно участие в капитала им.

Чл. 27. (1) Министерският съвет определя задължителната информация, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията.

(2) Министерският съвет определя кои документи и сведения, свързани с подготовката и извършването на приватизационните сделки, са служебна тайна.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) На търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на включените в списъка по чл. 3, ал. 1, съответно в списъка по чл. 3, ал. 2, изречение второ, се забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинските съвети.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Забраната по ал. 1 има сила след приемане на изрично решение за забрана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от общинските съвети. Решението се приема едновременно с възлагане изготвянето на анализ за правното състояние.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За търговските дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, забраната по ал. 1 има сила след приемане на решение за приватизация от Народното събрание.

(4) Решението по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни ежедневника.

(5) Действието на забраната по ал. 1 се прекратява в случаите на възобновяване на производството по несъстоятелност по § 5, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала се извършва само със съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, освен при обявяване в несъстоятелност.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Извън случаите по ал. 8, в търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинския съвет.

(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) До изпълнение на поетите от купувача задължения с приватизационния договор в дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинския съвет, което се издава в тримесечен срок от постъпването на искането. Разрешението се представя при пререгистриране на дружеството.

(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговските дружества, до Министерския съвет или до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. В случай че решението за продажба е прието от Министерския съвет, продажбата се извършва от търговското дружество. В останалите случаи продажбата се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на този закон.

(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Редът по ал. 9 се прилага и за продажба на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка поприложение № 1 към чл. 3, ал. 1.

Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.

(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат-купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.

(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети ежемесечно обнародват в "Държавен вестник" и включват в публичните регистри по чл. 29, ал. 1 данни за извършените продажби (продадените обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броя работни места).

Глава шеста

МЕТОДИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Методът за извършване на приватизация се определя с решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или на общинските съвети.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За лечебните заведения с повече от 50 на сто държавно участие в капитала методът за приватизация се определя след съгласуване с министъра на здравеопазването.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни ежедневника.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Акции - собственост на държавата и общините в търговски дружества както и акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества се продават чрез:

1. публично предлагане;

2. публичен търг;

3. публично оповестен конкурс;

4. централизиран публичен търг;

5. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) приемане на търгово предложение по реда на чл. 149, 149а и149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) преговори с купувача на мажоритарния пакет - в случаите почл. 35б, ал. 1, изречение второ.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Дялове - собственост на държавата и общините, от търговски дружества с ограничена отговорност както и дялове - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества се продават чрез:

1. публичен търг;

2. публично оповестен конкурс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, както и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 4, 5 и 6 могат да се продават чрез:

1. публичен търг;

2. публично оповестен конкурс.

(4) Условията и редът за организация и провеждане на публичните търгове, публично оповестените конкурси и централизираните публични търгове се определят с наредби от Министерския съвет.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Не се допуска предоговаряне на поетите с приватизационните договори задължения, включително по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, освен в случаите, предвидени в този закон.

(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Размерът на таксите за предоставяне на услуги от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с провеждането на централизирани публични търгове се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Преди извършване на действията за разваляне на приватизационен договор задължително се предявяват всички дължими по него неустойки.

 

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да разсрочва поетите с приватизационните договори задължения чрез сключване на писмено допълнително споразумение, което се одобрява с решение на Министерския съвет.

(2) Разсрочването на задълженията по ал. 1 трябва да съответства на целите на приватизацията или на целите, залегнали в стратегията за приватизация.

(3) Сключеното по реда на ал. 1 споразумение се вписва в регистрите по чл. 29.

(4) При неизпълнение на задълженията по споразумението то подлежи на разваляне.

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

Глава седма

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 33. (1) Прехвърлянето на налични акции по реда на този закон се извършва чрез джиро. Правилото на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон не се прилага и прехвърлянето има действие спрямо дружеството от момента на джиросването на акциите, съответно на временните удостоверения.

(2) Прехвърлянето на безналични акции по реда на този закон се извършва чрез регистриране на сделката в Централния депозитар.

Чл. 34. (1) Прехвърлянето на дялове от търговски дружества по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална заверка на подписите не е необходима.

(2) При прехвърляне на дялове от търговски дружества по реда на този закон купувачът на дяловете се смята за съдружник в дружеството от момента на прехвърлянето на собствеността върху дяловете съгласно приватизационния договор.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) Когато с приватизационен договор се поема задължение за извършване на инвестиции, те се посочват по вид, размер и срок. В този случай в приватизационния договор задължително се предвижда неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции. Плащането на неустойката се обезпечава.

Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) При приватизация на лечебни заведения приватизираното търговско дружество е длъжно да извършва най-малко три от изброените лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Видовете дейности, осъществявани от приватизираното лечебно заведение, не могат да са по-малко от определените в Националната здравна карта.

(2) При продажба на акции или дялове на приватизираното дружество приобретателят има задължението по ал. 1.

(3) Недвижимото имущество на приватизираните лечебни заведения запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

(4) При неизпълнение на задължението по ал. 1 или на други задължения, поети от купувача в приватизационния договор или от лицето по ал. 2, приватизационният договор или договорът за продажба се разваля и купувачът дължи неустойка в размер 100 на сто от покупната цена. Неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

Чл. 35. Прехвърлянето на вещни права върху недвижими имоти по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална форма не е необходима. За вписването не се дължат такси.

Глава седма

 "а" ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) Изискванията на тази глава се прилагат при приватизацията на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България, имат одобрени от Народното събрание стратегии за приватизация и са включени в списъка-приложение № 2.

(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат, когато предмет на продажба е повече от 50 на сто от капитала на дружествата по ал. 1.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Приватизацията по чл. 35а се извършва чрез публично оповестен конкурс. Когато предмет на публично оповестения конкурс е продажбата на по-малко от 100 на сто от капитала на дружеството, остатъчният пакет от акции може да бъде предложен на купувача на мажоритарния пакет, ако това е предвидено със стратегията по чл. 35а, ал. 1. В тези случаи продажбата на остатъчния пакет се извършва при условия и по ред, определени със стратегията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя мотивирано предложение за класация на допуснатите до оценяване и класиране оферти, подадени за участие в конкурса в съответствие с предварително обявените критерии за оценяване, след разглеждане на офертите, съответно на разясненията към тях. Мотивираното предложение съдържа и съществените условия на приватизационния договор.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 35б, ал. 2 се внася в Министерския съвет.

(2) Министерският съвет с мотивирано решение определя:

1. участника, спечелил конкурса;

2. срока за представяне на декларация по чл. 7, ал. 3;

3. срока за сключване на приватизационен договор;

4. съществените условия на приватизационния договор.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

(4) Ако Министерският съвет не определи участник, спечелил конкурса, процедурата за приватизация се прекратява.

Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г., обявен за противоконституционен с Решение № 5 от 18 април 2003 г. по к. д. № 5 - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) Решението на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2 се одобрява от Народното събрание.

(2) Министерският съвет внася в Народното събрание решението си заедно с документацията по проведения конкурс.

(3) Ако Народното събрание не одобри решението на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2, процедурата за приватизация се прекратява.

Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол договаря с участника, спечелил конкурса, текста на приватизационния договор въз основа на проекта, приложен към правилата за провеждане на конкурса. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът, както и условията по чл. 35в, ал. 2, т. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол одобрява проекта на приватизационен договор след приключването на преговорите по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Одобреният от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол проект на договор се внася за одобряване от Министерския съвет.

(4) Договорът се сключва в срока, определен с решението по чл. 35в, ал. 2.

Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г., обявен за противоконституционен с Решение № 5 от 18 април 2003 г. по к. д. № 5 - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Не подлежат на обжалване и протест по реда на Закона за Върховния административен съд и Закона за административното производство решенията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за търговски дружества, включени в списъка по чл. 35а, ал. 1 за:

1. искане на разяснения и за отстраняване на нередности в предварителните оферти;

2. определяне на участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса, и утвърждаване на правила за провеждане на заключителния етап;

3. искане на разяснения и за отстраняване на нередности в офертите;

4. неразглеждане и недопускане на оферта до оценяване и класиране;

5. класация на допуснатите до оценяване и класиране оферти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решението на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 35д, ал. 2, както и решенията на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2 и 4 и чл. 35д, ал. 3, не подлежат на обжалване и протест по реда на Закона за Върховния административен съд и Закона за административното производство.

Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) В случай че договорът за приватизация не бъде сключен в определения срок по вина на участника, спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се връща.

Глава осма

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ И ЛИЦЕНЗИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Търговски дружества, в които държавата притежава акции или дялове, с обявена процедура за приватизация, които ползват обекти - публична държавна собственост, получават концесии по право за ползваните обекти, освен в случаите по чл. 38.

(2) Съответните министри по чл. 19, ал. 1 от Закона за концесиите в тримесечен срок от обявяване на приватизация на съответните дружества извършват необходимите действия и внасят в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на дружеството с обявена приватизация. Министерският съвет приема решение не по-късно от два месеца от внасяне на предложението.

(3) При изготвяне на анализи на правното състояние и извършване на приватизационни оценки се вземат предвид предоставените концесионни права и основните задължения по концесията, включително концесионното плащане и необходимите инвестиции, когато такива са определени.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решението по ал. 2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Договорът за концесия влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор, с изключение на договорите за концесия за добив на подземни богатства, които влизат в сила от датата на сключването им.

(6) Търговски дружества, в които има 50 и повече на сто общинско участие, с открита процедура за приватизация, получават концесии по право за ползваните обекти - публична общинска собственост.

(7) В случаите по ал. 6 кметът на общината в тримесечен срок от обявяване на приватизация на съответните дружества извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на дружеството с обявена приватизация. Общинският съвет взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решението за определяне на концесионер.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, която технологично пряко е свързана с обект - публична държавна собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Съответният министър по чл. 19, ал. 1от Закона за концесиите извършва необходимите действия и внася в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 1 или т. 3, буква "а".

(3) Условията и изискванията на решението за предоставяне на концесия задължително се включват в приватизационната оценка и информационния меморандум на обособената част и се вземат предвид при вземане на решение за метод.

(4) Приватизационният договор се сключва под отлагателно условие, че бъде сключен концесионният договор.

(5) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто общинско участие, която технологично пряко е свързана с обект - публична общинска собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.

(6) В случаите по ал. 5 кметът на общината извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 2.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 36 и 37 може да се предоставя концесия за услуга или концесия за добив. Решението за определяне на концесионер съдържа елементите по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 15 и чл. 59, ал. 3 от Закона за концесиите.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите, при които търговските дружества по чл. 36, ал. 1 ползват пристанищни терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение или граждански летища за обществено ползване, концесия може да се предостави само по реда на Закона за концесиите.

Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Лицензия за дейност се предоставя без търг или конкурс на еднолично търговско дружество с държавно участие с открита процедура за приватизация, когато предоставянето на лицензия е предвидено в приватизационна стратегия по чл. 3, ал. 9, одобрена от Народното събрание. Предложението за предоставяне на лицензията се прави от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала.

Глава девета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Длъжностните лица от търговски дружества с държавно и/или общинско участие в капитала, които не изпълняват задълженията си за предоставяне на информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на общинските съвети в посочения от тях срок, както и задължения, произтичащи от подзаконови нормативни актове по прилагането на този закон, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Глобата по ал. 1 се налага и на длъжностните лица и служителите в администрациите на министерства и други ведомства, които не предоставят на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол наличната при тях информация и документация във връзка с подготовката и сключването на приватизационна сделка.

(3) Ако нарушението по ал. 1 и 2 е довело до сключване на незаконосъобразна приватизационна сделка, наказанието е глоба от 2000 до 10 000 лв.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) Длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си по чл. 26, ал. 7, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Чл. 42. Длъжностни лица от приватизирани търговски дружества, които препятстват осъществяването на следприватизационния контрол, се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 43. Лица по чл. 23 и 24, които са нарушили съответната забрана, както и лица по чл. 25, които не са разкрили наличието на интерес и не са прекратили участието си във вземането на решение за сключване на приватизационна сделка, се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Актовете по тази глава се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от общинските съвети.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от кметовете на общините или от оправомощени от тях лица.

Чл. 45. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Обособена част" е структура в търговско дружество, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни), както и незавършен обект на строителството - собственост на търговско дружество.

2. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Обособена част от лечебно заведение" е такава, която не е свързана пряко или чрез нея не се осъществява лечебната дейност на същото лечебно заведение и може самостоятелно да осъществява стопанска дейност, недвижим имот, както и незавършени обекти на строителство - собственост на лечебното заведение.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)

§ 2. (1) (Предишен текст на § 2, доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и външния дълг на Република България, инвестиционните бонове почл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и други непарични платежни средства, предвидени в закон, служат за плащане по приватизационни сделки за дружества, включени в списъка по чл. 11, както и по приватизационни сделки, сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, когато в договорите е предвидена възможността цялата или част от покупната цена да бъде платена чрез непарични платежни средства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) При разваляне или прогласяване на нищожност на приватизационни сделки, по които има извършено плащане с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и поименни компенсационни бонове, се връща тяхната равностойност в левове, определена по среднопретеглената им цена на регулирания пазар на ценни книжа за тримесечен срок преди деня на разваляне на договора или прогласяване на нищожността, а ако търговия не се извършва - за последния тримесечен период, в който такава е извършена. В случаите, когато плащането е извършено с други непарични парични средства по ал. 1, при разваляне или прогласяване на нищожност на приватизационни сделки се връща тяхната равностойност в левове, определена с акт на Министерския съвет.

§ 3. Общинските съвети, взели решение за създаване на общински гаранционни фондове за малки и средни предприятия, приемат правилници за тяхната дейност, които се публикуват.

§ 4. Новообразувани дружества по смисъла на чл. 3, ал. 4 са търговски дружества с държавно или общинско участие, преобразувани по реда на Търговския закон или по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на този закон, след влизането в сила на закона.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) По искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, след приемане на решение за метод, събирането на публичните държавни вземания се спира в седемдневен срок с разпореждане на публичния изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за срок до шест месеца. Производствата по събиране на публичните държавни вземания се възобновяват в седемдневен срок след приключване на приватизационната сделка.

§ 6. Срочните договори за наем, за аренда или за съвместна дейност, имащи за предмет недвижими имоти - собственост на общините или на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, се смятат за безсрочно сключени от момента на обнародване в "Държавен вестник" на решението по чл. 28, ал. 2. На наемателите се дава срок до шест месеца за приключването на започнатите дейности, за да не понесат вреди от преждевременното прекратяване на договора.

§ 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Когато акции се предлагат за приватизация по реда на този закон, не се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Емисии от акции, за които е взето решение да бъдат продадени изцяло или частично по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1, които не са вписани по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се вписват служебно по инициатива на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или овластени от нея лица по чл. 5, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) По реда на ал. 2 съответните емисии се вписват в регистъра на Централния депозитар и се приемат за търговия на фондовата борса.

(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Акциите по ал. 2 са безналични и за тях чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага, без да е необходимо в уставите на дружествата да се вписват промените.

(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Редът по ал. 2 - 4 се прилага в случаите, когато за продажба се предлагат не по-малко от 5 на сто от капитала на съответното дружество.

§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) В случаите на приватизация по чл. 32, ал. 1, т. 5приватизиращият орган има право в сроковете по чл. 151, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа да:

1. постави пред предложителя и комисията допълнителни условия за приемане на търговото предложение;

2. поиска приемането на търговото предложение да се извърши чрез подписването на приватизационен договор, включващ условията по т. 1.

(2) Прилагането на реда по ал. 1 не е условие за одобряване на търговото предложение от Комисията за финансов надзор.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) При възлагане по чл. 5, ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

§10.(1) Преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества чрез разпределяне на имуществото, предоставено им от държавата в дялове или акции, съгласно разпоредбите на Търговския закон, се извършва от Министерския съвет или от определен от него орган.

(2) Членове 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непарични вноски на държавата и общините в дружествата с повече от 50 на сто държавно или общинско участие. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва при условия и по ред, установени от Министерския съвет, а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.

(3) При преобразуването на държавни предприятия в еднолични търговски дружества имуществото, предоставено за стопанисване на тези предприятия, се предоставя в собственост на тези дружества с акта на преобразуването, освен ако в него е предвидено друго.

§ 11. (1) В случаите на сключена приватизационна сделка, както и в случаите, когато в активите на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие са включени движими и/или недвижими вещи - собственост на правоимащите по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, последните се обезщетяват с акции и дялове на дружеството по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. Когато акциите или дяловете - собственост на държавата или на общината, са недостатъчни за удовлетворяване исканията на правоимащите, те се обезщетяват с компенсаторни записи за частта от претенцията, която не може да бъде удовлетворена с дялове и акции.

(2) За търговски дружества, включени в списъците по чл. 3, ал. 1 и ал. 2, изречение второ, правоимащите по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се обезщетяват само с компенсаторни записи.

§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) В случаите, когато има сключена приватизационна сделка при условията на разсрочено плащане по чл. 25, ал. 3 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, по отношение на купувачите се запазват изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 3, 4 и 5, ал. 4 и 5 от същия закон.

§ 11б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) За изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена или за изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизплатени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да поискат издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документ или извлечение от счетоводните им книги.

§ 11в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Въз основа на мотивирано писмено искане на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на органите по чл. 4, ал. 4 Националната агенция за приходите предоставя данъчна и осигурителна информация по чл. 72, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 11г. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Купувач, който не е изпълнил задълженията си по приватизационен договор за плащане на покупната цена и за извършване на инвестициите или не е уредил окончателно просрочените публични задължения на приватизираното дружество, както и просрочените задължения за изплащане на трудови възнаграждения, не може да прехвърля придобитите по договора акции или дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинския съвет.

§ 11д. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) За обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационен договор органите за приватизация, съответно Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Ипотеката по ал. 1 може да бъде само законна. Вписването на законната ипотека се извършва въз основа на молба от органа за приватизация, съответно от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, към която се прилага приватизационният договор. В тези случаи не се изисква удостоверяване на задължения по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вписването и заличаването на законната ипотека и на залога се освобождават от държавни такси.

 

 

 

дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

5. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.;

6. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

 

(3) Следприватизационен контрол е дейността по контрола върху изпълнението на задълженията на купувача, поети с приватизационен договор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Този закон не се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) приватизацията на лечебни заведения по чл. 10, т. 3 и 3б от Закона за лечебните заведения, както и на нежилищни имоти, в които са разположени такива лечебни заведения;

2. (Прилага се от 23.03.2002 г. - ДВ, бр. 46 от 2003 г.) разпоредителни сделки с държавно участие в банки;

3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - частна държавна собственост:

а) предоставени за управление на Министерството на отбраната;

б) които са държавни жилища, ателиета и гаражи;

в) при съсобственост по Закона за собствеността;

г) на политически партии;

д) на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, и на инвеститори за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите;

е) (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) предоставени за управление на или придобити от държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;

4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) продажба на имоти - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие или собственост на търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие, когато тези имоти са необходими за изпълнение на мерки за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите;

5. (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на държавата или общините в търговски дружества, когато тези търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализирането на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна;

6. (нова - ДВ, бр. 23 от 2013 г., в сила от 08.03.2013 г.) прехвърляне чрез продажба на дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, когато тези други търговски дружества изпълняват дейности по проекти, за реализацията на които има влязло в сила междуправителствено споразумение, по което Република България е страна.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Цел на този закон е да създаде условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Цел на този закон е да осигури приключване процеса на приватизация и осъществяване на следприватизационен контрол.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) Държавното участие в капитала на всички търговски дружества се счита за обявено за приватизация от момента на влизането в сила на този закон, с изключение на включените в списъка-приложение № 1 към този закон.

(2) Общинското участие в капитала на търговски дружества се счита за обявено за приватизация с обнародването в "Държавен вестник" на списък, приет от съответния общински съвет в срок до два месеца от влизането в сила на този закон. В същия срок се приема и обнародва и списък на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ал. 3, т. 2.

(3) Извън случаите по ал. 1 и по ал. 2, изречение първо, решение за приватизация се приема от:

1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Народното събрание, по предложение на Министерския съвет - за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях, включени в списъка по ал. 1 с изключение на обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по ал. 1, за които се прилага чл. 28, ал. 10;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) общинските съвети - за търговски дружества с общинско участие, включени в списъка по ал. 2, изречение второ, обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6;

3. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за:

а) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособените части, включени в списъка по т. 1;

б) обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по т. 1 - при условията на чл. 28, ал. 9;

в) дялове или акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на търговските дружества, включени в списъка по т. 1, в други търговски дружества;

г) обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

д) (доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите на новообразувани дружества с държавно или общинско участие решения за приватизация се приемат от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, освен ако дружествата бъдат включени в списъка по ал. 1, или от общинските съвети.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които друго търговско дружество притежава повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се приема след предложение от компетентния орган на управление на дружеството, собственик на обособената част.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Решение за приватизация на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. се приема от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата или общината не е едноличен собственик на капитала, се приема само след предложение от компетентния орган за управление на съответното дружество.

 

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решенията по ал. 3 и 4 се обнародват в "Държавен вестник" и се публикуват най-малко в два централни ежедневника.

(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет предлага за одобрение от Народното събрание стратегии за приватизация на определени отрасли или дружества.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на дялове, акции и обособени части, собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на държавата в капитала на дружеството, и след решение на компетентния му орган на управление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв., се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на регионалното развитие и с министъра на финансите.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 се извършва от общинските съвети или определени от тях органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите на продажба на акции чрез публично предлагане Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или общинските съвети възлагат след конкурс на инвестиционни посредници подготовката и сключването на приватизационна сделка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат на трети лица извършването на експертни дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, при условия и по ред, определени от Министерския съвет. Изготвянето на оценки се възлага на независими оценители съгласно Закона за независимите оценители.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя годишни планове за работа, които съдържат приоритетите в дейността й за съответния период и се оповестяват публично. Годишните планове включват и прогноза за приходите и разходите, която се представя за одобряване от Министерския съвет преди приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Общинските съвети изготвят и оповестяват публично годишни планове за работа със съдържанието по ал. 1.

(3) Приемането на годишните планове за работа по ал. 1 и 2 не е условие за вземане на решения и за действителността на сключените приватизационни сделки.

(4) Органите за приватизация огласяват основанията за промяна на своята практика.

(5) Решенията на органите за приватизация се мотивират.

Чл. 7. (1) В приватизацията могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица.

(2) Физическите и юридическите лица, членовете на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, не се допускат до участие в приватизацията, освен ако са погасили задълженията си.

(3) Физическите лица и представителите на юридическите лица подават декларация за произхода на средствата, с които участват в приватизацията.

(4) Сведенията, които трябва да съдържа декларацията по ал. 3 и нейният формуляр, както и редът и органите за контрол на декларираните данни, се определят от Министерския съвет.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1, се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.

(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала в други търговски дружества, се разпределят по реда на ал. 1 и се намалява капиталът на едноличното търговско дружество при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.

(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се превеждат по сметка на търговското дружество и остават негова собственост.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се внасят и отчитат в централния бюджет. По решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на финансите паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по бюджета на съответния компетентен орган съгласно действащото законодателство.

(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите по ал. 3, 4 и 5 направените разходи от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за осъществяване на приватизационната процедура се заплащат съответно от търговското дружество, собственик на обособената част, или от търговското дружество, собственик на дяловете или акциите, предмет на приватизационна продажба.

(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес, осъществявани от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и неустойките по сключените приватизационни договори се разпределят, както следва:

1. паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търг или конкурс и други подобни се внасят в приход по бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2. средствата от глобите, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричните постъпления от присъдени в полза на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол юрисконсултски възнаграждения се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При приватизацията на имоти - частна държавна собственост, купувачът заплаща на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.

 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(2) Когато общината е създала общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия, до 10 на сто от постъпленията по ал. 1 могат да се използват за целите на гаранционния фонд.

(3) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес на търговски дружества с общинско участие в капитала, на обособени части от имуществото на дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6, както и неустойките по приватизационните им договори постъпват по бюджета на общината.

(4) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които общината не е едноличен собственик на капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.

(5) Временно свободните средства по ал. 2 могат да се ползват за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебните заведения с държавно или общинско участие, в които държавата или общината не е едноличен собственик, се превеждат по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.

(2) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които държавата е едноличен собственик, се внасят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) двадесет на сто - в централния бюджет;

2. осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.

(3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от лечебни заведения, в които общината е едноличен собственик, се внасят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) двадесет на сто - по бюджета на общината;

2. осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение, остават негова собственост и могат да се ползват само за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност, след разрешение на собственика на капитала му.

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет по предложение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол приема и обнародва списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, предвидени в закон. В списъка се посочва частта от капитала на съответното дружество, за която се допуска такова плащане. Списъкът може да се изменя, като от него не могат да се изключват дружества, за които има прието решение за определяне на метода за продажба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ежегодно изготвя анализ и прави предложение до Министерския съвет за изменение на списъка по ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Не се допуска плащане с непарични платежни средства при приватизация на лечебни заведения и обособени части от лечебните заведения.

Глава втора

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

 

Глава трета

АГЕНЦИЯ ЗА СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

 

Глава трета

 "А" АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Създава се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.

(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон.

(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

(4) Бюджетната издръжка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол.

(5) Органи за управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са:

1. надзорен съвет;

2. изпълнителен съвет.

 

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в този закон.

(2) При осъществяване на функциите си по ал. 1 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:

1. събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност;

2. извършва маркетинг;

3. възлага на трети лица извършването на дейности съгласно чл. 5;

4. подготвя и сключва сделките за приватизация.

(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

(4) При осъществяване на функциите си по ал. 3 Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол:

1. осъществява действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други действия в случаите на неизпълнение;

2. контролира и приема всички плащания по приватизационни договори, включително и сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия;

3. изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори;

4. извършва проверки относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти;

5. дава разрешение, съгласие и одобрение от името на продавача в случаите, когато това е предвидено в приватизационни договори;

6. може да предприема действия за разваляне на приватизационните договори, когато са налице основанията за това;

7. издава удостоверения за извършените плащания и при поискване за изпълнение на други поети с приватизационните договори задължения;

8. сключва спогодби или споразумения за разсрочване на поети с приватизационните договори задължения в случаите, предвидени в този закон;

9. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) може да предявява искове за реално изпълнение на неизпълнени парични или имащи парично изражение задължения, поети с приватизационните договори, за които в приватизационните договори не са предвидени неустойки или обезщетения в случай на неизпълнението им;

10. (нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) може да предявява искове, свързани с или произтичащи от сключени приватизационни договори или от договори за доверителни сметки, банкови гаранции или други документи по сделките, както и може да бъде ответник по такива искове пред съд или арбитраж.

(5) По искане на купувачите по договори за приватизация на дружества, за които не е открито производство по несъстоятелност или не са в производство по ликвидация и спрямо които Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол има вземания за неустойки, присъдени с влязло в сила съдебно решение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да сключи с тях спогодба или споразумение за разсрочване на вземането при наличие или представяне на обезпечение, което покрива размера на вземането и дължимите лихви за периода на разсрочването.

 

(6) Периодът на разсрочване по ал. 5 може да е до 5 години, считано от датата на подписване на спогодбата или споразумението, като при подписване на спогодбата или споразумението купувачът трябва да е заплатил не по-малко от 5 на сто от задължението.

(7) При сключване на спогодба или споразумение по ал. 5 се съставя погасителен план, определящ размера на вноските в рамките на периода на разсрочване и падежите на вноските. При изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план цялото задължение става незабавно изискуемо.

(8) От деня на сключване на спогодбата или споразумението по ал. 5 образуваните изпълнителни дела за събиране на вземанията, предмет на спогодбата или споразумението, се спират, като делата се възобновяват по искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол при изпадане в забава от страна на купувача за заплащане на три вноски, съответно която и да е от последните три вноски, на определените им падежи в погасителния план. Периодът, през който изпълнителното производство е спряно, не се отчита с оглед прилагането на чл. 433, ал. 1, т. 8 от Гражданския процесуален кодекс.

(9) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол осъществява правомощията си по ал. 3 и 4 и в случаите на сключени приватизационни сделки по реда на чл. 32, ал. 1, т. 5, когато купувачът е поел допълнителни задължения, освен заплащане на покупната цена.

(10) Когато в приватизационен договор не е предвиден срок за упражняване на правомощието по ал. 4, т. 5, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол упражнява това правомощие до пълното и окончателно изпълнение на всички задължения, предвидени в договора.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет се състои от 7 членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи до три лица за членове на надзорния съвет, които имат завършено висше образование.

(2) Член на надзорния съвет се освобождава при:

1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;

2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Членовете на надзорния съвет избират помежду си председател.

(4) Председателят на надзорния съвет:

1. свиква и ръководи заседанията на съвета;

2. определя дневния ред;

3. изисква информация от съответните органи и длъжностни лица, свързана с функциите на съвета.

(5) Председателят на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а членовете на надзорния съвет получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Изпълнителният съвет се състои от трима членове - изпълнителен директор и двама заместник изпълнителни директори, които се назначават и освобождават от Министерския съвет. За членове на изпълнителния съвет се назначават лица с висше образование.

(2) Член на изпълнителния съвет се освобождава при:

1. извършване на нарушение на този закон или на подзаконов нормативен акт по неговото прилагане;

2. влизане в сила на съдебен акт за извършено умишлено престъпление от общ характер;

3. невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3) Изпълнителният директор представлява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и организира и ръководи дейността на изпълнителния съвет.

(4) Изпълнителният съвет представя пред надзорния съвет тримесечни и годишни отчети за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(5) Изпълнителният директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол получава основно месечно възнаграждение в размер на 90 на сто от основното месечно възнаграждение на председател на постоянна комисия в Народното събрание, а заместник изпълнителните директори получават 95 на сто от основното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

(6) Решенията на изпълнителния съвет се вземат, когато за тях са гласували изпълнителният директор и поне един заместник изпълнителен директор.

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет:

1. контролира дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

3. утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

4. одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

5. одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9;

 

6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) утвърждава общи правила и условия за назначаване и работната заплата на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

8. одобрява предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.

(2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 5.

(3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, утвърден от надзорния съвет.

 

Глава четвърта

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Членовете на Надзорния съвет и на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, общинските съветници и членовете на управителните и контролните органи на специализираните органи на общинските съвети за осъществяване на приватизацията, както и членовете на семействата им нямат право да придобиват имущества, дялове или акции в търговски дружества, когато са участвали в подготовката и сключването на приватизационните сделки, докато заемат съответната длъжност и в едногодишен срок след това, освен при участие в централизирани публични търгове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и членовете на семействата им нямат право да придобиват имущества, дялове или акции в търговски дружества с държавно участие, докато заемат съответната длъжност и в едногодишен срок след това, освен при участие в централизирани публични търгове, както и да бъдат членове на органи на управление на приватизирани търговски дружества, които подлежат на следприватизационен контрол.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Лицата, извън тези по чл. 23, които са натоварени от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или от общинските съвети с провеждането на търгове и конкурси, с изготвянето на правни анализи, приватизационни оценки и други дейности по чл. 5, ал. 2, и членовете на техните семейства нямат право да придобиват имущество, дялове или акции от съответния приватизиран обект в течение на една година от сключването на приватизационната сделка, освен при участие в централизирани публични търгове.

 

 

 

Чл. 25. (1) В случаите, когато лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 24 участват в подготовката и/или осъществяването на приватизационна сделка, от реализирането на която те или членовете на семействата им имат търговски, финансов или друг интерес, са длъжни да разкрият това обстоятелство и да прекратят участието си в обсъждането и вземането на решение за сключване на приватизационната сделка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) В случаите, когато член на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол участва в осъществяване на следприватизационен контрол по приватизационен договор, от който той или свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси имат търговски, финансов или друг интерес, е длъжен да разкрие това обстоятелство и да прекрати участието си в работата и вземането на решение по конкретния случай.

 

Глава пета

ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)

Чл. 26. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат изготвянето на анализи на правното състояние на обектите за приватизация, които се извършват от правоспособни юристи, определени по реда на чл. 5, ал. 2. При продажба на акции и дялове, собственост на държавата или общините от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, при продажба на акции или дялове, собственост на държавата или общините от лечебни заведения, независимо от размера на държавното или общинското участие в капитала им, както и при приватизация на обособени части от лечебни заведения, задължително се изготвя анализ на правното състояние. Верността на информацията, съдържаща се в анализите, се удостоверява от лицата, представляващи приватизиращото се търговско дружество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети могат да възлагат изготвянето на приватизационни оценки на обектите за приватизация, които се извършват от независими оценители съгласно Закона за независимите оценители. При продажба на лечебни заведения и обособени части от тях задължително се изготвя приватизационна оценка. Заключенията и предложенията на оценителските доклади имат препоръчителен характер.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) При приватизацията на търговски дружества, които имат права, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, задължително се изготвя приватизационна оценка, която се приема от органа за приватизация. След приемането на оценката органът за приватизация уведомява писмено министъра на финансите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма за правата, възникнали или с местоизпълнение на територията на друга държава, отразени в приетата оценка.

(4) Анализите на правното състояние и приватизационните оценки не представляват служебна тайна, могат да бъдат разгласявани и включвани в публичния регистър, с изключение на документите, фактите и обстоятелствата, които представляват търговска тайна на приватизиращото се дружество.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2008 г., в сила от 15.12.2008 г.) Методите, обхватът и условията за извършване на приватизационните оценки, както и съдържанието на анализите на правното състояние се определят от Министерския съвет.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Държавните и общинските органи оказват съдействие на органите за приватизация и следприватизационен контрол, като издават изисканите от тях документи, необходими за подготовка и сключване на приватизационните сделки и следприватизационен контрол, в законоустановените срокове, а при липса на такива срокове - в указаните от органите за приватизация и следприватизационен контрол срокове.

(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Съответният министър, упражняващ правата на държавата, уведомява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за новообразувани дружества с държавно участие в капитала им.

Чл. 27. (1) Министерският съвет определя задължителната информация, която се предоставя на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията.

(2) Министерският съвет определя кои документи и сведения, свързани с подготовката и извършването на приватизационните сделки, са служебна тайна.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) На търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала и на търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на включените в списъка по чл. 3, ал. 1, съответно в списъка по чл. 3, ал. 2, изречение второ, се забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинските съвети.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Забраната по ал. 1 има сила след приемане на изрично решение за забрана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от общинските съвети. Решението се приема едновременно с възлагане изготвянето на анализ за правното състояние.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) За търговските дружества, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, забраната по ал. 1 има сила след приемане на решение за приватизация от Народното събрание.

(4) Решението по ал. 2 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни ежедневника.

(5) Действието на забраната по ал. 1 се прекратява в случаите на възобновяване на производството по несъстоятелност по § 5, ал. 3 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.

 

(6) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Преобразуване или прекратяване на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала се извършва само със съгласие на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, освен при обявяване в несъстоятелност.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Извън случаите по ал. 8, в търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без съгласието на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинския съвет.

(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) До изпълнение на поетите от купувача задължения с приватизационния договор в дружества с държавно или общинско участие в капитала не се допуска намаляване на това участие без разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинския съвет, което се издава в тримесечен срок от постъпването на искането. Разрешението се представя при пререгистриране на дружеството.

(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговските дружества, до Министерския съвет или до Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. В случай че решението за продажба е прието от Министерския съвет, продажбата се извършва от търговското дружество. В останалите случаи продажбата се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на този закон.

(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Редът по ал. 9 се прилага и за продажба на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка поприложение № 1 към чл. 3, ал. 1.

Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.

(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат-купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.

(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и общинските съвети ежемесечно обнародват в "Държавен вестник" и включват в публичните регистри по чл. 29, ал. 1 данни за извършените продажби (продадените обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броя работни места).

 

 

 

 

Глава шеста

МЕТОДИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Методът за извършване на приватизация се определя с решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или на общинските съвети.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) За лечебните заведения с повече от 50 на сто държавно участие в капитала методът за приватизация се определя след съгласуване с министъра на здравеопазването.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Решението по ал. 1 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува най-малко в два централни ежедневника.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Акции - собственост на държавата и общините в търговски дружества както и акции - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества се продават чрез:

1. публично предлагане;

2. публичен търг;

3. публично оповестен конкурс;

4. централизиран публичен търг;

5. (доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) приемане на търгово предложение по реда на чл. 149, 149а и149б от Закона за публично предлагане на ценни книжа;

6. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) преговори с купувача на мажоритарния пакет - в случаите почл. 35б, ал. 1, изречение второ.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Дялове - собственост на държавата и общините, от търговски дружества с ограничена отговорност както и дялове - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества се продават чрез:

1. публичен търг;

2. публично оповестен конкурс.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, както и обекти по чл. 1, ал. 2, т. 4, 5 и 6 могат да се продават чрез:

1. публичен търг;

2. публично оповестен конкурс.

(4) Условията и редът за организация и провеждане на публичните търгове, публично оповестените конкурси и централизираните публични търгове се определят с наредби от Министерския съвет.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) Не се допуска предоговаряне на поетите с приватизационните договори задължения, включително по отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, освен в случаите, предвидени в този закон.

(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Размерът на таксите за предоставяне на услуги от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с провеждането на централизирани публични търгове се определя с тарифа, приета от Министерския съвет.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Преди извършване на действията за разваляне на приватизационен договор задължително се предявяват всички дължими по него неустойки.

 

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол може да разсрочва поетите с приватизационните договори задължения чрез сключване на писмено допълнително споразумение, което се одобрява с решение на Министерския съвет.

(2) Разсрочването на задълженията по ал. 1 трябва да съответства на целите на приватизацията или на целите, залегнали в стратегията за приватизация.

(3) Сключеното по реда на ал. 1 споразумение се вписва в регистрите по чл. 29.

(4) При неизпълнение на задълженията по споразумението то подлежи на разваляне.

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Не могат да се намаляват поради прекомерност неустойките, дължими по приватизационни договори, включително и по сключените по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.

 

Глава седма

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 33. (1) Прехвърлянето на налични акции по реда на този закон се извършва чрез джиро. Правилото на чл. 185, ал. 2 от Търговския закон не се прилага и прехвърлянето има действие спрямо дружеството от момента на джиросването на акциите, съответно на временните удостоверения.

(2) Прехвърлянето на безналични акции по реда на този закон се извършва чрез регистриране на сделката в Централния депозитар.

Чл. 34. (1) Прехвърлянето на дялове от търговски дружества по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална заверка на подписите не е необходима.

(2) При прехвърляне на дялове от търговски дружества по реда на този закон купувачът на дяловете се смята за съдружник в дружеството от момента на прехвърлянето на собствеността върху дяловете съгласно приватизационния договор.

Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) Когато с приватизационен договор се поема задължение за извършване на инвестиции, те се посочват по вид, размер и срок. В този случай в приватизационния договор задължително се предвижда неустойка за неизпълнение на задължението за извършване на инвестиции. Плащането на неустойката се обезпечава.

Чл. 34б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) (1) При приватизация на лечебни заведения приватизираното търговско дружество е длъжно да извършва най-малко три от изброените лечебни дейности по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения. Видовете дейности, осъществявани от приватизираното лечебно заведение, не могат да са по-малко от определените в Националната здравна карта.

(2) При продажба на акции или дялове на приватизираното дружество приобретателят има задължението по ал. 1.

(3) Недвижимото имущество на приватизираните лечебни заведения запазва предназначението, което е имало към момента на обявяване на процедурата за приватизация.

(4) При неизпълнение на задължението по ал. 1 или на други задължения, поети от купувача в приватизационния договор или от лицето по ал. 2, приватизационният договор или договорът за продажба се разваля и купувачът дължи неустойка в размер 100 на сто от покупната цена. Неустойката не може да се намалява поради прекомерност.

 

Чл. 35. Прехвърлянето на вещни права върху недвижими имоти по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална форма не е необходима. За вписването не се дължат такси.

 

Глава седма

 "а" ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НОВА - ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) Изискванията на тази глава се прилагат при приватизацията на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България, имат одобрени от Народното събрание стратегии за приватизация и са включени в списъка-приложение № 2.

(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат, когато предмет на продажба е повече от 50 на сто от капитала на дружествата по ал. 1.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Приватизацията по чл. 35а се извършва чрез публично оповестен конкурс. Когато предмет на публично оповестения конкурс е продажбата на по-малко от 100 на сто от капитала на дружеството, остатъчният пакет от акции може да бъде предложен на купувача на мажоритарния пакет, ако това е предвидено със стратегията по чл. 35а, ал. 1. В тези случаи продажбата на остатъчния пакет се извършва при условия и по ред, определени със стратегията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол изготвя мотивирано предложение за класация на допуснатите до оценяване и класиране оферти, подадени за участие в конкурса в съответствие с предварително обявените критерии за оценяване, след разглеждане на офертите, съответно на разясненията към тях. Мотивираното предложение съдържа и съществените условия на приватизационния договор.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 35б, ал. 2 се внася в Министерския съвет.

(2) Министерският съвет с мотивирано решение определя:

1. участника, спечелил конкурса;

2. срока за представяне на декларация по чл. 7, ал. 3;

3. срока за сключване на приватизационен договор;

4. съществените условия на приватизационния договор.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)

(4) Ако Министерският съвет не определи участник, спечелил конкурса, процедурата за приватизация се прекратява.

Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г., обявен за противоконституционен с Решение № 5 от 18 април 2003 г. по к. д. № 5 - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) Решението на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2 се одобрява от Народното събрание.

(2) Министерският съвет внася в Народното събрание решението си заедно с документацията по проведения конкурс.

(3) Ако Народното събрание не одобри решението на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2, процедурата за приватизация се прекратява.

 

Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол договаря с участника, спечелил конкурса, текста на приватизационния договор въз основа на проекта, приложен към правилата за провеждане на конкурса. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът, както и условията по чл. 35в, ал. 2, т. 4.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол одобрява проекта на приватизационен договор след приключването на преговорите по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Одобреният от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол проект на договор се внася за одобряване от Министерския съвет.

(4) Договорът се сключва в срока, определен с решението по чл. 35в, ал. 2.

Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г., обявен за противоконституционен с Решение № 5 от 18 април 2003 г. по к. д. № 5 - ДВ, бр. 39 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Не подлежат на обжалване и протест по реда на Закона за Върховния административен съд и Закона за административното производство решенията на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за търговски дружества, включени в списъка по чл. 35а, ал. 1 за:

1. искане на разяснения и за отстраняване на нередности в предварителните оферти;

2. определяне на участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса, и утвърждаване на правила за провеждане на заключителния етап;

3. искане на разяснения и за отстраняване на нередности в офертите;

4. неразглеждане и недопускане на оферта до оценяване и класиране;

5. класация на допуснатите до оценяване и класиране оферти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Решението на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 35д, ал. 2, както и решенията на Министерския съвет по чл. 35в, ал. 2 и 4 и чл. 35д, ал. 3, не подлежат на обжалване и протест по реда на Закона за Върховния административен съд и Закона за административното производство.

Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) В случай че договорът за приватизация не бъде сключен в определения срок по вина на участника, спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се връща.

 

Глава осма

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИИ И ЛИЦЕНЗИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) Търговски дружества, в които държавата притежава акции или дялове, с обявена процедура за приватизация, които ползват обекти - публична държавна собственост, получават концесии по право за ползваните обекти, освен в случаите по чл. 38.

(2) Съответните министри по чл. 19, ал. 1 от Закона за концесиите в тримесечен срок от обявяване на приватизация на съответните дружества извършват необходимите действия и внасят в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на дружеството с обявена приватизация. Министерският съвет приема решение не по-късно от два месеца от внасяне на предложението.

 

(3) При изготвяне на анализи на правното състояние и извършване на приватизационни оценки се вземат предвид предоставените концесионни права и основните задължения по концесията, включително концесионното плащане и необходимите инвестиции, когато такива са определени.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решението по ал. 2.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Договорът за концесия влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор, с изключение на договорите за концесия за добив на подземни богатства, които влизат в сила от датата на сключването им.

(6) Търговски дружества, в които има 50 и повече на сто общинско участие, с открита процедура за приватизация, получават концесии по право за ползваните обекти - публична общинска собственост.

(7) В случаите по ал. 6 кметът на общината в тримесечен срок от обявяване на приватизация на съответните дружества извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на дружеството с обявена приватизация. Общинският съвет взема решение за определяне на метод за приватизация след приемане на решението за определяне на концесионер.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, която технологично пряко е свързана с обект - публична държавна собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Съответният министър по чл. 19, ал. 1от Закона за концесиите извършва необходимите действия и внася в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 1 или т. 3, буква "а".

(3) Условията и изискванията на решението за предоставяне на концесия задължително се включват в приватизационната оценка и информационния меморандум на обособената част и се вземат предвид при вземане на решение за метод.

(4) Приватизационният договор се сключва под отлагателно условие, че бъде сключен концесионният договор.

(5) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто общинско участие, която технологично пряко е свързана с обект - публична общинска собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.

(6) В случаите по ал. 5 кметът на общината извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 2.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите по чл. 36 и 37 може да се предоставя концесия за услуга или концесия за добив. Решението за определяне на концесионер съдържа елементите по чл. 39, ал. 2, т. 1 - 15 и чл. 59, ал. 3 от Закона за концесиите.

 

 

 

 

 

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) В случаите, при които търговските дружества по чл. 36, ал. 1 ползват пристанищни терминали от пристанища за обществен транспорт с национално значение или граждански летища за обществено ползване, концесия може да се предостави само по реда на Закона за концесиите.

Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Лицензия за дейност се предоставя без търг или конкурс на еднолично търговско дружество с държавно участие с открита процедура за приватизация, когато предоставянето на лицензия е предвидено в приватизационна стратегия по чл. 3, ал. 9, одобрена от Народното събрание. Предложението за предоставяне на лицензията се прави от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала.

 

Глава девета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Длъжностните лица от търговски дружества с държавно и/или общинско участие в капитала, които не изпълняват задълженията си за предоставяне на информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на общинските съвети в посочения от тях срок, както и задължения, произтичащи от подзаконови нормативни актове по прилагането на този закон, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Глобата по ал. 1 се налага и на длъжностните лица и служителите в администрациите на министерства и други ведомства, които не предоставят на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол наличната при тях информация и документация във връзка с подготовката и сключването на приватизационна сделка.

(3) Ако нарушението по ал. 1 и 2 е довело до сключване на незаконосъобразна приватизационна сделка, наказанието е глоба от 2000 до 10 000 лв.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) Длъжностни лица, които не изпълняват задълженията си по чл. 26, ал. 7, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв.

Чл. 42. Длъжностни лица от приватизирани търговски дружества, които препятстват осъществяването на следприватизационния контрол, се наказват с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 43. Лица по чл. 23 и 24, които са нарушили съответната забрана, както и лица по чл. 25, които не са разкрили наличието на интерес и не са прекратили участието си във вземането на решение за сключване на приватизационна сделка, се наказват с глоба от 5000 до 10 000 лв.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Актовете по тази глава се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от общинските съвети.

 

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от кметовете на общините или от оправомощени от тях лица.

Чл. 45. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. "Обособена част" е структура в търговско дружество, която може самостоятелно да осъществява стопанска дейност (магазин, ателие, кораб, цех, ресторант, хотел и други подобни), както и незавършен обект на строителството - собственост на търговско дружество.

2. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Обособена част от лечебно заведение" е такава, която не е свързана пряко или чрез нея не се осъществява лечебната дейност на същото лечебно заведение и може самостоятелно да осъществява стопанска дейност, недвижим имот, както и незавършени обекти на строителство - собственост на лечебното заведение.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.)

§ 2. (1) (Предишен текст на § 2, доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, поименни компенсационни бонове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и външния дълг на Република България, инвестиционните бонове почл. 44, ал. 1 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и други непарични платежни средства, предвидени в закон, служат за плащане по приватизационни сделки за дружества, включени в списъка по чл. 11, както и по приватизационни сделки, сключени по реда на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, когато в договорите е предвидена възможността цялата или част от покупната цена да бъде платена чрез непарични платежни средства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) При разваляне или прогласяване на нищожност на приватизационни сделки, по които има извършено плащане с компенсаторни записи, жилищни компенсаторни записи и временни удостоверения по чл. 6, ал. 8 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и поименни компенсационни бонове, се връща тяхната равностойност в левове, определена по среднопретеглената им цена на регулирания пазар на ценни книжа за тримесечен срок преди деня на разваляне на договора или прогласяване на нищожността, а ако търговия не се извършва - за последния тримесечен период, в който такава е извършена. В случаите, когато плащането е извършено с други непарични парични средства по ал. 1, при разваляне или прогласяване на нищожност на приватизационни сделки се връща тяхната равностойност в левове, определена с акт на Министерския съвет.

 

§ 3. Общинските съвети, взели решение за създаване на общински гаранционни фондове за малки и средни предприятия, приемат правилници за тяхната дейност, които се публикуват.

§ 4. Новообразувани дружества по смисъла на чл. 3, ал. 4 са търговски дружества с държавно или общинско участие, преобразувани по реда на Търговския закон или по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на този закон, след влизането в сила на закона.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) По искане на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, след приемане на решение за метод, събирането на публичните държавни вземания се спира в седемдневен срок с разпореждане на публичния изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за срок до шест месеца. Производствата по събиране на публичните държавни вземания се възобновяват в седемдневен срок след приключване на приватизационната сделка.

§ 6. Срочните договори за наем, за аренда или за съвместна дейност, имащи за предмет недвижими имоти - собственост на общините или на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие, се смятат за безсрочно сключени от момента на обнародване в "Държавен вестник" на решението по чл. 28, ал. 2. На наемателите се дава срок до шест месеца за приключването на започнатите дейности, за да не понесат вреди от преждевременното прекратяване на договора.

§ 7. (1) (Предишен текст на § 7 - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Когато акции се предлагат за приватизация по реда на този закон, не се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен в случаите по чл. 32, ал. 1, т. 1 и 5.

(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Емисии от акции, за които е взето решение да бъдат продадени изцяло или частично по реда на чл. 32, ал. 1, т. 1, които не са вписани по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се вписват служебно по инициатива на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол или овластени от нея лица по чл. 5, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) По реда на ал. 2 съответните емисии се вписват в регистъра на Централния депозитар и се приемат за търговия на фондовата борса.

(4) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Акциите по ал. 2 са безналични и за тях чл. 185, ал. 2, изречение второ от Търговския закон не се прилага, без да е необходимо в уставите на дружествата да се вписват промените.

(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Редът по ал. 2 - 4 се прилага в случаите, когато за продажба се предлагат не по-малко от 5 на сто от капитала на съответното дружество.

§ 7а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) (1) В случаите на приватизация по чл. 32, ал. 1, т. 5приватизиращият орган има право в сроковете по чл. 151, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа да:

1. постави пред предложителя и комисията допълнителни условия за приемане на търговото предложение;

2. поиска приемането на търговото предложение да се извърши чрез подписването на приватизационен договор, включващ условията по т. 1.

 

(2) Прилагането на реда по ал. 1 не е условие за одобряване на търговото предложение от Комисията за финансов надзор.

§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) При възлагане по чл. 5, ал. 1 и 2 не се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)

§10.(1) Преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества чрез разпределяне на имуществото, предоставено им от държавата в дялове или акции, съгласно разпоредбите на Търговския закон, се извършва от Министерския съвет или от определен от него орган.

(2) Членове 72 и 73 от Търговския закон не се прилагат за непарични вноски на държавата и общините в дружествата с повече от 50 на сто държавно или общинско участие. Оценката на непаричните вноски на държавата се извършва при условия и по ред, установени от Министерския съвет, а дълготрайните финансови активи се оценяват по счетоводната им стойност.

(3) При преобразуването на държавни предприятия в еднолични търговски дружества имуществото, предоставено за стопанисване на тези предприятия, се предоставя в собственост на тези дружества с акта на преобразуването, освен ако в него е предвидено друго.

§ 11. (1) В случаите на сключена приватизационна сделка, както и в случаите, когато в активите на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие са включени движими и/или недвижими вещи - собственост на правоимащите по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, последните се обезщетяват с акции и дялове на дружеството по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти. Когато акциите или дяловете - собственост на държавата или на общината, са недостатъчни за удовлетворяване исканията на правоимащите, те се обезщетяват с компенсаторни записи за частта от претенцията, която не може да бъде удовлетворена с дялове и акции.

(2) За търговски дружества, включени в списъците по чл. 3, ал. 1 и ал. 2, изречение второ, правоимащите по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и по чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия се обезщетяват само с компенсаторни записи.

§ 11а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) В случаите, когато има сключена приватизационна сделка при условията на разсрочено плащане по чл. 25, ал. 3 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, по отношение на купувачите се запазват изискванията на чл. 25, ал. 3, т. 3, 4 и 5, ал. 4 и 5 от същия закон.

§ 11б. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) За изискуеми и дължими вноски за плащане на покупната цена или за изискуеми и дължими неустойки по приватизационни договори, неизплатени в срок повече от един месец след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да поискат издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на документ или извлечение от счетоводните им книги.

 

§ 11в. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Въз основа на мотивирано писмено искане на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на органите по чл. 4, ал. 4 Националната агенция за приходите предоставя данъчна и осигурителна информация по чл. 72, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 11г. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Купувач, който не е изпълнил задълженията си по приватизационен договор за плащане на покупната цена и за извършване на инвестициите или не е уредил окончателно просрочените публични задължения на приватизираното дружество, както и просрочените задължения за изплащане на трудови възнаграждения, не може да прехвърля придобитите по договора акции или дялове от капитала на приватизираното дружество без разрешение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно на общинския съвет.

§ 11д. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) За обезпечаване изпълнението на задължения по приватизационен договор органите за приватизация, съответно Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на ипотека, залог или друго обезпечение.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Ипотеката по ал. 1 може да бъде само законна. Вписването на законната ипотека се извършва въз основа на молба от органа за приватизация, съответно от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, към която се прилага приватизационният договор. В тези случаи не се изисква удостоверяване на задължения по чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вписването и заличаването на законната ипотека и на залога се освобождават от държавни такси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдикирай