ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО - ОБЩИНА БУРГАС

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

      ПРАВИЛНИК

  за дейността на Комисия по ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО към Общински съвет-Бургас

Чл. 1. (1Комисията за приватизация и публично-частно партньорство (КППЧП) е специализиран орган на Общинския съвет Бургас по чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) за организация, подготовка и извършване на приватизация чрез продажба на физически  или юридически лица с над 50 на сто общинско участие на:

1. дялове и акции от търговски дружества, собственост на общината;

2. обособени части от имуществото на търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала;

3. общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества.

(2) КППЧП осъществява следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията на купувачите, поети с приватизационния договор.

(3) КППЧП осъществява дейността по оценяване и приемане на проектите по Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти, както и контрол върху реализацията им.

(4) Обектите по чл. 1, ал. 1 се приватизират чрез метод на приватизация „публичен търг с явно наддаване", като тези търгове се провеждат в заседателната зала на Община Бургас.

Чл. 2. При осъществяването на приватизационния процес и следприватизационен контрол КППЧП изпълнява следните функции:

1. изготвя списъци на общинското участие по чл. 3, ал. 2 и чл. 3,     ал. 3, т. 2 от годишни планове за работа по чл. 6, ал. 2 от ЗПСК;

2. мотивира своите решения и огласява основанията за промяна на практиката си;

3. в случаите на продажба на акции, провежда по решение на Общински съвет публични търгове или конкурси и извършва подготвителни действия по организацията на конкурсите по чл. 5, ал. 1 от ЗПСК;

4. по реда на чл. 5, ал. 2 от ЗПСК възлага на трети лица извършването на експертни дейности свързани с подготовката за приватизация или след-приватизационен контрол, включително процесуално представителство, изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки на обектите за приватизация, а при необходимост и изготвянето на екологични експертизи и оценки на въздействието на околната среда;

5. при условията на чл. 29, ал. 2 от ЗПСК създава и поддържа публичен регистър за приватизация и следприватизационен контрол, включително и по Интернет, като същия се обнародва и на официалната интернет страница на Общински съвет Бургас;

6. обнародва в Държавен вестник и включва в публичния регистър по т. 5 данни за извършените продажби (продадени обекти, купувачите, цената, срока и условията за плащане, договорения размер на инвестициите и броят на работните места);

7. събира необходимата информация, за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност, извършва маркетинг, подготвя сключването на сделките за приватизация;

8. не допуска до участие в приватизацията на физическите и юридически лица, членове на управителните и контролни органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона за информация относно необслужвани кредити, освен ако са погасили задълженията си;

9. Председателят на комисията съставя актовете за констатирани нарушения по чл. 44, ал. 1 от ЗПСК, които предоставя на Кмета на Общината за издаване на наказателни постановления;

10. контролира плащанията по приватизационни договори в случаите на разсрочено плащане на покупната цена, изисква информация в случаите на постъпили сигнали за неизпълнение на приватизационните договори, извършва проверка относно изпълнението на поетите с приватизационни договори задължения в приватизираните обекти, предлага на Кмета на Общината осъществяването на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки в случаите на неизпълнение.

Чл. 3. При осъществяването на функциите на орган по Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти, КППЧП приема и оценява проектите по Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти, приета с решения на Общински съвет Бургас с Протокол № №45/01.03.2007 год., както и осъществява контрол върху тяхната реализация и отчитане, като възлага на трети лица извършването на експертни дейности свързани с организацията им.

Чл. 4(1) КППЧП се състои от 11 члена, от които девет общински съветници и двама представители на общинската администрация определени със заповед на кмета на Общината. КППЧП се ръководи от Председател, а при негово отсъствие от Заместник-председател, които се избират измежду членовете на комисията с обикновено мнозинство.

(2Председателят свиква и ръководи заседанията на КППЧП.

Чл. 5. (1) Председателят на КППЧП обявява часа и мястото на провеждане на заседанието. Дневният ред на заседанието се съобщава на членовете на КППЧП с електронно писмо до 48 часа преди началния час на заседанието;

(2Заседанията на КППЧП са редовни, когато на тях присъстват най-малко половината плюс един членове на комисията;

(3За всяко заседание на КППЧП се води протокол, който се подписва от присъствалите членове;

(4) По въпросите от своята компетентност КППЧП се произнася с решения. Решенията се считат за приети, ако за тях са гласували най-малко половината плюс един от присъстващите членове на комисията;

(5) Решенията на КППЧП се съобщават писмено на заинтересуваните лица;

(6) Решенията на КППЧП се публикуват в 7 - дневен срок от приемането им на официалната Интернет страница на Общински съвет - Бургас.

Чл. 6. КППЧП има следните правомощия:

1. приема и внася в Общинския съвет проекта на списъци на общинското участие, което ще се обявява по реда на чл. 3, ал. 2 и чл. 3,    ал. 3, т. 2 от ЗПСК и проектите на годишните планове за работа по чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, както и отчетите по изпълнението на Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти;

2. отговаря за контрола по изпълнението на всички решения на Общинския съвет, отнасящи се до приватизацията на обектите и следприватизационния контрол по чл. 1, ал. 1 и 2 от този правилник;

3. контролира разходването на паричните постъпления, съобразно изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗПСК, от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК постъпващи по бюджета на общината и разходването им по реда на чл. 127, ал.  от Закона за публичните финанси, както и тези отпуснати по Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти;

4. одобрява годишния отчет за изпълнението на приватизационната програма и го представя в Общинския съвет;

5. КППЧП провежда търговете и конкурсите;

6. приема правните анализи на обектите, които ще бъдат приватизирани;

7. приема оценките на обекти включени в  годишната приватизационна програма с цена до 500 хил. лв. (петстотин хиляди лв.);

8. внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет оценките на обекти, включени в годишната приватизационна програма с цена над 500 хил. лв. (петстотин хиляди лв.);

9. утвърждава тръжна и конкурсна документация на обектите за приватизация;

10. определя участника, спечелил търга;

11. определя участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса, удължава (при необходимост) срока за подаване на окончателните оферти, определя спечелилия конкурса участник и този класирал се на второ място;

12. текущо разглежда постъпилите проектопредложения по Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустроителни проекти на територията на Община Бургас и аргументирано одобрява за финансиране, проектите отговарящи на определените в програмата условия;

13. в срок от две седмици, след проведено редовно заседание на КППЧП по приемане, оценка, контрол и отчитане на проектите по Програмата, кандидатите биват уведомявани с мотивирано писмо за одобрението/неодобрението на съответните проекти, или в случай на връщане на проекти за доработване за становището и препоръките на КППЧП, както и за изискваната допълнителна информация от кандидатстващите лица;

14. поддържа информация за подадените, одобрените и отхвърлени проектопредложения, протоколира заседанията на комисията;

15. осъществява контрол върху изпълнението на одобрените за финансиране проекти чрез избрана от КППЧП работна група. Приема писмения доклад на работната група за реализирания проект и копие от приемателно-предавателния протокол за завършения обект;

16. отчита ежегодно изпълнението на Програмата пред Общински съвет - Бургас и кмета на Община Бургас.

Чл. 7. Приватизационните договори се подписват от Кмета на Община Бургас.

Този правилник е приет с решение на Общински съвет - Бургас с Протокол №34 от 25.03.2014г.

 

                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БУРГАС

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)

                                                                                                            (КОСТАНТИН ЛУКОВ)

Синдикирай