Последно съдържание

Публикувано: 24 Авг. 2015 - 11:59
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на " Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 366 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 11:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 308 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 11:33
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1682 и 07079.3.1683 по КК на гр. Бургас, в границите на ПЗ "Север", устройствена з...
Категория: Докладни записки | Видяно: 386 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 11:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г.,приета с решение на Общински съвет - Бургас, изразена в Протокол№48/17.02.2015 г. - т. 2 от дневния ред
Категория: Докладни записки | Видяно: 337 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 11:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.13 и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ  ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.14, местност „Рибарско селище“ (бивша „Ченгене скеле“), землище Кр...
Категория: Докладни записки | Видяно: 339 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 11:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: I. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с  проектен идентификатор 07079.10.1234   по КККР на  гр. Бургас /образуван от ПИ с и...
Категория: Докладни записки | Видяно: 381 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:37
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5 и о.т.3-о.т.4 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас, в граници...
Категория: Докладни записки | Видяно: 302 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:35
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 321 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:32
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079....
Категория: Докладни записки | Видяно: 300 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:31
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала – І етап в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бург...
Категория: Докладни записки | Видяно: 299 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 -2020 г. и допълнение на програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 - 2020 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 383 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“.
Категория: Докладни записки | Видяно: 356 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 10:24
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Отчуждаване на спортен комплекс "Черноморец" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 328 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 09:06
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Отчуждаване на спортен комплекс "Лазур" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 337 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 09:04
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 09:03
от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"
Категория: Докладни записки | Видяно: 238 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 09:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне с безвъзмездно право на ползване на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ І-300, в кв. 105, по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Вола" №3, за Дом на писателите, с обособен муз...
Категория: Докладни записки | Видяно: 234 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 08:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на инж. Дамян Кирилов Камбуров, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
Категория: Докладни записки | Видяно: 382 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 08:56
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Красимир Зинин, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
Категория: Докладни записки | Видяно: 588 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 08:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение № 5.4 и Приложение №5.5 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас във връзка с предоставяне на финансови средства на Йоана Петрова Петрова и Памела Пенкова Йотова за участието им на Европейско пър...
Категория: Докладни записки | Видяно: 317 пъти
Публикувано: 24 Авг. 2015 - 08:53
от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на пр...
Категория: Докладни записки | Видяно: 371 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 13:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 408 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 11:09
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 318 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 11:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 332 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 11:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на 108/660 кв.м. ид.части от УПИ І-850.851 в кв. 9, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 10:22
от Виолета Илиева, Антонио Душепеев, Георги Вдовичин и Стоян Евтимов - общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Приемане на Правилник на Община Бургас за условията за получаване на стипендии от студенти
Категория: Докладни записки | Видяно: 269 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 10:06
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 419 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 10:01
от Димитър Илиев Людиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКБФ, от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председател на ПКУТ и от Стоян Евтимов Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКПВ, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за...
Категория: Докладни записки | Видяно: 376 пъти
Публикувано: 21 Авг. 2015 - 09:55
от Панайот Василев Жечков - председател на Комисията по чл. 9 от правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 458 пъти
Публикувано: 19 Авг. 2015 - 12:08
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на проверители - регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. на общинските търговски дружества
Категория: Докладни записки | Видяно: 338 пъти
Публикувано: 19 Авг. 2015 - 11:47
Заявление от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Разрешение за закупуване на резервни части за компютър томограф "Siemens" в "КОЦ - Бургас" ЕООД
Категория: Входящи писма | Видяно: 405 пъти
Публикувано: 19 Авг. 2015 - 11:45
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно:Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.1...
Категория: Докладни записки | Видяно: 389 пъти
Публикувано: 19 Авг. 2015 - 11:14
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедн...
Категория: Докладни записки | Видяно: 357 пъти
Публикувано: 19 Авг. 2015 - 11:12
от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на ул. "Поморийска" , находяща се от ул. "24-ти пехотен полк" до плаж "Солниците"
Категория: Докладни записки | Видяно: 353 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 14:17
Крайният срок за входиране на докладни записки е 21.08.2015 г. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 08.09.2015 г. -------------------------------------------------------------------------------------- Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала)...
Категория: Новини | Видяно: 1,006 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 12:21
от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Извършване на реконструкция на ул. "Христо Арнаудов", кв. Крайморие,...
Категория: Докладни записки | Видяно: 365 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 12:19
от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Изграждане на площад за провеждане на културно - развлекателни меропр...
Категория: Докладни записки | Видяно: 308 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 12:17
от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предоставяне на финансови средства на Маломир Стоянов  Ингилизов за участието му в певчески  конкурс в Лидо ди Йезоло, Венеция, Италия
Категория: Докладни записки | Видяно: 320 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 11:47
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв. 16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, прилежащ към обособен обект – гараж в построената в имота жилищна сграда
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 11:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) - гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 294 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 11:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се във в.з.“Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 310 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 09:57
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на Антоанета Димитрова Петкова, с артистичен псевдоним Тони Димитрова, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
Категория: Докладни записки | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 17 Авг. 2015 - 09:46
от Веселина Деведжиева - началник-отдел "Спорт, превенции и младежка дейност", относно: Постъпили искания за организиране и провеждане на спортни мероприятия свързани с инициативата "Европейски град на спорта"
Категория: Входящи писма | Видяно: 395 пъти
Публикувано: 12 Авг. 2015 - 08:47
Жалба от Иван Колев Петров срещу: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 3 от дневния ред на заседанието, проведено на 21.07.2015 г. и отразено в Протокол №54, за избор на управител на "Благоустройствени строежи"
Категория: Входящи писма | Видяно: 437 пъти
Публикувано: 11 Авг. 2015 - 11:35
от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас...
Категория: Докладни записки | Видяно: 379 пъти
Публикувано: 11 Авг. 2015 - 11:29
Предложение от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите на химиотерапията в „Комплексен онкологичен център-Бургас ЕООД”
Категория: Входящи писма | Видяно: 429 пъти
Публикувано: 10 Авг. 2015 - 10:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ №062012 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
Категория: Докладни записки | Видяно: 307 пъти
Публикувано: 10 Авг. 2015 - 10:38
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 326 пъти
Публикувано: 10 Авг. 2015 - 10:12
Жалба от Николай Купенов Кожев и Ангела Стойчева Колева, относно: Проверка на законността на предстоящото строителство в кв. 40 УП 1 и 2 в к-с "Лазур" - срещу подхода за "Флора"-та, между улиците "Димитър Димов" и "Поморие"
Категория: Входящи писма | Видяно: 516 пъти
Публикувано: 10 Авг. 2015 - 10:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: І. Включване на новопостроени жилища във фонд "Ведомствен" на Община Бургас ІІ. Промяна предназначението на общински жилища
Категория: Докладни записки | Видяно: 393 пъти

Страници

Синдикирай