Последно съдържание

Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:22
от Костантин Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Изменение и допълнение в Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас Приета...
Категория: Докладни записки | Видяно: 432 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:20
от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Кандидатстване на "Хляб и хлебни изделия" ЕООД за банкови гаранции
Категория: Докладни записки | Видяно: 321 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:25
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБ...
Категория: Докладни записки | Видяно: 397 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:17
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 82/1250 кв.м. ид. части от УПИ I-603 в кв.42, по плана кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 321 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:15
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, чрез продажба на 62/787 кв.м. ид. части от УПИ XII-363 в кв.61, по плана кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 299 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Отпускане на финансови средства на талантливи ученици от ПМГ "Акад. Н. Обрешков", СОУ "Петко Росен" и ОУ "Любен Каравелов" за участие в Международни азиатски математически състезания в периода 12.07.-18.07.2015 и 26.07.-01.08.2015; Сингапурско-азиа...
Категория: Докладни записки | Видяно: 310 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерството на здравеопазването за изграждане на сграда за нуждите на ЦСМП-Бургас в УПИ I в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на ж.к. "Зорница", гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 383 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:09
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 329 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 12:08
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови", ул. "Шар планина" №25, вход 1, етаж 5, апартамент №13, на наемател, настанен по административен ред
Категория: Докладни записки | Видяно: 359 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 10:09
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 317 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 10:07
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 10:06
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 374 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 10:04
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII в кв.12 по ПУП-ПРЗ на с. Драганово, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 301 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 10:02
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 316 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 10:00
от общински съветници от групата на ПП БСП относно: Изменение на решение по т.20 от Протокол №48/17.02.2015 год. на общински съвет Бургас за определяне на период и териториите в град Бургас, в които се забранява извършване на СМР по чл.15 ЗУЧК
Категория: Докладни записки | Видяно: 315 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 09:59
от Нестор Христов - общински съветник от ПП ГЕРБ относно:Историческата памет за Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 343 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 09:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно:Даване на съгласие за участие на Община Бургас с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020", номер и име на процедурата: BG05M9OP001-2.0...
Категория: Докладни записки | Видяно: 507 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 09:21
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
Категория: Докладни записки | Видяно: 294 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 09:19
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно:Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Категория: Докладни записки | Видяно: 396 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 09:18
от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участие на Николай Желев на Европейско първенство по билярд за юноши в Sankt Johann, Австрия, от 21 до 28 юли 2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 278 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 09:16
от Йордан Георгиев - общински съветник относно: Регистриране на ЕООД със собственик на капитала Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 593 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 17:11
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 470 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 17:08
от Милен Петров - общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 382 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 17:07
от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 14:19
Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес: council@burgas.bg или g.chakarova@gotoburgas.com.
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 434 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 12:00
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 409 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 11:57
от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България" относно:Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 339 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 11:55
от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Гло...
Категория: Докладни записки | Видяно: 290 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 11:44
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 430 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 11:39
от общински съветници на ПП НФСБ относно:Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 358 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 11:38
от общински съветници от групата на ПП НФСБ относно:Отчуждаване на спортен комплекс "Черноморец" и стадион "Лазур" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 296 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 11:37
от група общински съветници на ПП НФСБ относно: Реновиране на асфалтовата настилка на общински път Маринка - Твърдица
Категория: Докладни записки | Видяно: 305 пъти
Публикувано: 5 Юни 2015 - 09:34
от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение в списъка на лицата, имащи право на 90% от разходите за транспорт на основание ПМС №8 от 16.01.2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 307 пъти
Публикувано: 4 Юни 2015 - 11:55
от Димо Грудев Грудев – общински съветник относно: Ремонт, поставяне на пътни знаци на локално платно, намиращо се успоредно на главен път, на изхода Бургас – София, от бензиностанция ОМВ – Метро – „Баумакс“ – бензиностанция Лукойл – център за гуми Диана – сервиз „Мерцедес“
Категория: Докладни записки | Видяно: 416 пъти
Публикувано: 4 Юни 2015 - 08:40
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно:Одобряване на промени в структура на общинската администрация и промяна в нейната численост
Категория: Докладни записки | Видяно: 574 пъти
Публикувано: 3 Юни 2015 - 11:24
Предложения по проекта за Наредба могат да бъдат депозирани в Общински съвет-Бургас, както и на следните електронен адрес:  council@burgas.bg в срок до 17.06.2015 г. включително.
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 412 пъти
Публикувано: 3 Юни 2015 - 10:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на външна стълба към преустроено жилище на първи етаж в жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к.„Лазур”, бл.18, построена в ПИ с идентификатор 07079.607.18 по КК на гр. Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 341 пъти
Публикувано: 2 Юни 2015 - 15:16
На 52-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 17 юни 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 12 юни 2015 год.
Категория: Решения, Видеоархив, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,424 пъти
Публикувано: 2 Юни 2015 - 15:11
от инж. Роза Желева - общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно: Отпускане на  финансова помощ на Тереза Иванова Ганчева
Категория: Докладни записки | Видяно: 337 пъти
Публикувано: 2 Юни 2015 - 15:09
от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 59 от дневния ред на проведеното на 24.03.2015 г. заседание (Протокол № 49)
Категория: Докладни записки | Видяно: 345 пъти
Публикувано: 26 Май 2015 - 16:53
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Определяне на представители на Общински съвет - Бургас за включване в комисията по избор на управители на  лечебни заведения
Категория: Входящи писма | Видяно: 258 пъти
Публикувано: 26 Май 2015 - 16:51
Заявление от Радостина Петкова Иванова и Марийка Славова Гочева, относно: Несъгласие срещу започната процедура относно наименуване на улица в кв. Ветрен, гр. Бургас, която не съществува в действащия план, одобрен със заповед 253/06.03.1990 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 302 пъти
Публикувано: 25 Май 2015 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за прекратяване на договор за поемане на общински дълг за финансиране на проект за изграждане на интерактивен атракцион "Подземния град" и даване на съгласие за финансиране на проекта по Оперативна програма "Региони в растеж" 2...
Категория: Докладни записки | Видяно: 292 пъти
Публикувано: 25 Май 2015 - 16:35
от К. Стоянов - председател на "Черноморски плажен спортен клуб", гр. Бургас, относно: Предоставяне на определено място от Централния плаж близо до игрищата с възможност за поставяне на олекотена конструкция
Категория: Входящи писма | Видяно: 280 пъти
Публикувано: 25 Май 2015 - 13:28
Уведомление от Делян Николов - частен съдебен изпълнител, относно: Възобновяване на изпълнително производство по изпълнително дело №20148040400651
Категория: Входящи писма | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 22 Май 2015 - 13:37
Заявление от Милчо Лазаров Добрев, относно: Изказване по т. 1 от проекта за дневен ред на 52-то заседание на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 273 пъти
Публикувано: 22 Май 2015 - 13:35
Уведомление от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "КОЦ - Бургас" ЕООД, относно: Обстоятелства от съществено значение за дружеството
Категория: Входящи писма | Видяно: 307 пъти
Публикувано: 22 Май 2015 - 08:38
Заявление от Георги Пенчев Минков, относно: Изказване по т. 6 от дневния ред на 52-то заседание на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 255 пъти
Публикувано: 21 Май 2015 - 14:51
  метод за приватизация публичен търг с явно наддаване наименование на обекта Бивш хлебозавод адрес гр. Поморие, кв. „Свобода“ площ 746 кв.м. номер и дата на решението за откриване на процедура за приватизация, брой и дата на обнародване в "Държавен вестник" Решение № 8...
Категория: Раздел "Б" - Обособени части | Видяно: 246 пъти
Публикувано: 21 Май 2015 - 14:34
от Екатерина Атанасова Чобанова, относно: Разрешение за издаване на стикер за "Синята зона"
Категория: Входящи писма | Видяно: 280 пъти

Страници

Синдикирай