Последно съдържание

Публикувано: 10 Юли 2015 - 10:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разкриване на социална услуга в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" и финансирането му като държавно делегирана дейност
Категория: Докладни записки | Видяно: 392 пъти
Публикувано: 9 Юли 2015 - 10:24
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Искане от физически лица, собственици на отстъпено право на строеж върху ¼ ид.ч. от УПИ Х в кв.1 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, за закупуване на прилажещата ¼ идеална част от имота
Категория: Докладни записки | Видяно: 287 пъти
Публикувано: 9 Юли 2015 - 10:22
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Доброволна делба на УПИ І-705, УПИ ІІ-705 и УПИ ІІІ-705 в масив 507, м.“Мочура“, образувани от неурегулиран поземлен имот (ПИ) №507705 по КВС на землище кв.Банево, гр.Бургас, местност „Мочура“ („Герена“) по одобрен ПУП-ПРЗ
Категория: Докладни записки | Видяно: 297 пъти
Публикувано: 9 Юли 2015 - 10:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отправяне на искане до министерски съвет на Република България чрез Областния управител на област Бургас за безвъзмездно предоставяне в собственост на поземлен имот с идентификатор 07079.605.441 по одобрената КК на гр. Бургас, находящ се на терито...
Категория: Докладни записки | Видяно: 289 пъти
Публикувано: 9 Юли 2015 - 10:18
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ, в кв. 2 по плана на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас, с идентификатор 07079.825.42 по одобрена КК на гр. Бургас, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
Категория: Докладни записки | Видяно: 269 пъти
Публикувано: 9 Юли 2015 - 10:10
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имоти, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 282 пъти
Публикувано: 9 Юли 2015 - 10:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ I-538,539 в кв.25 по ПУП-ПРЗ на в.з.Минерални бани, гр.Бургас, целият с площ 1382 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на...
Категория: Докладни записки | Видяно: 260 пъти
Публикувано: 8 Юли 2015 - 10:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение №5.4 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 368 пъти
Публикувано: 7 Юли 2015 - 15:04
Искане от домоуправители на вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г в жилищен блок, находящ се в гр. Бургас, ул. "Любен Каравелов" №12, относно: Учредяване на право на строеж на собствениците в жилищен блок - етажна собственост
Категория: Входящи писма | Видяно: 419 пъти
Публикувано: 7 Юли 2015 - 14:39
от Димитър Николов- кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за закриване на кметствата Рудник и Черно море и даване съгласие за административно - териториални промени, засягащи територията и границите на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 400 пъти
Публикувано: 7 Юли 2015 - 10:04
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Благоустройствени строежи" ЕООД, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 578 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 15:03
от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за именуване на улици в с. Маринка, въз основа влезлия в сила нов регулационен план
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 14:59
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 386 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 13:26
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за промяна предназначението на 1515 кв.м. от ПИ с идентификатор 07079.3.1183 по КК на гр. Бургас – общинска собственост, за обслужваща улица, съгласно По...
Категория: Докладни записки | Видяно: 298 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 13:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на електропровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на кабелна линия 20кV от ПИ с и...
Категория: Докладни записки | Видяно: 286 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 12:27
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, в кв. 40, по плана на ж.р. "Меден рудник", гр. Бургас, отреден - "озеленяване", с цел урегулиране на два нови УПИ - нов УПИ І, отреден - "озеленяване" и нов УПИ ІІ, отреден - "за трафопост"
Категория: Докладни записки | Видяно: 285 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 11:52
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на изградените обекти в рамките на проект „Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и КПС с тласкател до ПСОВ- Бургас“ и проект „Инвестиционни проекти за ВиК мрежи на  Бургас – Меден Рудник“, собственост на Община Бургас, финанси...
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 11:50
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост, за временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 300 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 11:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ж.к.„Славейков”, блок №27, вход 7, етаж 7, апартамент №20 (среден), на наемател, настанен по административен ред
Категория: Докладни записки | Видяно: 300 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 11:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и юридическо лице в УПИ ІІ-207, в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на с.Брястовец, Община Бургас, чрез продажба частта на общината
Категория: Докладни записки | Видяно: 264 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 11:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 294 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 10:48
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІ в кв.36 по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 266 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 10:46
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване     право   на   строеж  на  “ЕВН  България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив за изграждане на   трафопост в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ І в кв.1 по ПУП-ПРЗ на парк „Езеро“, гр.Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 269 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 10:44
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ ІІІ, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к.“Изгрев“, гр.Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 10:42
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на трафопост тип БКТП и тръбна канална  мрежа в имот - публична общинска собственост, представляващ УПИ XXXII в кв. 49 по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Славейков"...
Категория: Докладни записки | Видяно: 298 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 10:41
Питане от групата общински съветници от ПП БСП, относно: Състоянието на ул. "Георги С. Раковски", в участъка от ул. "Гладстон" до ул. "Шейново"
Категория: Входящи писма | Видяно: 458 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 09:23
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Есмерай Неджет Ибрям за участието й на Световно първенство по лека атлетика за спортисти с увреждания в гр. Сочи, Русия (26.09-02.10.2015 г.); Атанас Христов Божилов за учас...
Категория: Докладни записки | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 09:21
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия
Категория: Докладни записки | Видяно: 254 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 09:15
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отчуждаване на спортен комплекс "Лазур" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 269 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 09:13
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"
Категория: Докладни записки | Видяно: 387 пъти
Публикувано: 6 Юли 2015 - 09:12
от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно:Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Гло...
Категория: Докладни записки | Видяно: 293 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:19
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24....
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 557 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:14
Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №53 / 23.06.2015 г.
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 503 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:09
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, относно:  Определяне цени на билети за концерт от национално турне, с участието на световно известния български цигулар Минчо Минчев, Камерен ансамбъл "Софийски солисти", с диригент Пламен Джуров и Лия Петрова - цигуларка
Категория: Докладни записки | Видяно: 289 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:08
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител -  Снежинка Дойнова Павлова
Категория: Докладни записки | Видяно: 286 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:06
Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на професионален приемен родител - Вида Стойкова Николова
Категория: Докладни записки | Видяно: 279 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
Категория: Докладни записки | Видяно: 248 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
Категория: Докладни записки | Видяно: 281 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 17:02
Питане от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Състоянието на сградата на бившата детска градина в кв. Банево
Категория: Входящи писма | Видяно: 412 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 16:27
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 435 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 16:24
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 450 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 16:20
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 316 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 16:19
от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 317 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 12:02
от Таню Атанасов - обществен посредник на Община Бургас, относно: Анализ на постъпилите жалби и сигнали от граждани, през първото полугодие на 2015 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 472 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 11:05
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: 1.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор от западната регулационна граница на с.Рудник – м.с.Черно море при о.т.453 до утвърдено трасе на...
Категория: Докладни записки | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 10:58
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на довеждащ колектор №104 в обхват от регулационната граница на с.Рудник – м.с.Черно море в близост до о.т.527, през имот...
Категория: Докладни записки | Видяно: 277 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 10:57
Искане от фондация "Астика" и сдружение "АСУ Делфи", относно: Преразглеждане на решение
Категория: Входящи писма | Видяно: 427 пъти
Публикувано: 3 Юли 2015 - 09:11
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за админис...
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 441 пъти
Публикувано: 2 Юли 2015 - 10:53
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Одобряване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на обслужващи улици с о.т.8 - о.т. 37 - о.т.38 - о.т.39 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ в  кв. 10, 1...
Категория: Докладни записки | Видяно: 287 пъти
Публикувано: 2 Юли 2015 - 10:52
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Предварително съгласие, на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за преминаване на трасе на водопровод, по Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/...
Категория: Докладни записки | Видяно: 263 пъти

Страници

Синдикирай