Последно съдържание

Публикувано: 2 Юли 2015 - 10:50
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-74, ІІ-203, ІІІ-201, ІV-204 и V-16, кв.31 по плана на кв.Крайморие, ПИ с идентификатори 07079.30.109, 07079.30.110, 07079.30.111, 07079....
Категория: Докладни записки | Видяно: 301 пъти
Публикувано: 2 Юли 2015 - 10:49
от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2014 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 431 пъти
Публикувано: 1 Юли 2015 - 15:54
от д-р Димитър Енчев - управител на "Дентален център І - Бургас", относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т.5 от Протокол №48/17.02.2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 306 пъти
Публикувано: 1 Юли 2015 - 12:04
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 437 пъти
Публикувано: 1 Юли 2015 - 11:55
от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, председател на Постоянната комисия по ОРСБД и общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Отмяна на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Бургас, приета...
Категория: Докладни записки | Видяно: 459 пъти
Публикувано: 30 Юни 2015 - 15:26
Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №53 / 23.06.2015 г.
Категория: Архив обявени нормативни актове | Видяно: 375 пъти
Публикувано: 30 Юни 2015 - 15:16
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24....
Категория: Архив обявени нормативни актове | Видяно: 392 пъти
Публикувано: 30 Юни 2015 - 09:48
Приета с решение на Общински съвет гр.Бургас по т.4, Протокол № 9 от 24.04.2012 г.; изменена и допълнена:  по т.6, Протокол № 17/ 18.12. 2012 г.; по т.8, Протокол № 42/ 28.10.2014 г.; по т.8, Протокол № 51/28.04.2015 г., частично отм. с Решение № 2298/30.12.2014 г. по адм. дело № 1546/2013 г. на Адм...
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 594 пъти
Публикувано: 29 Юни 2015 - 16:29
Писмен сигнал от Иванка Богоева - управител на "Фиоре" ЕООД, относно: Незаконосъобразни и нецелесъобразни действия и бездействия при осъществяването на функциите и задълженията, предоставени със Заповед № 1682/01.07.2014 г. на Главния архитект на Община Бургас, извършвани от лицето заемащо към момен...
Категория: Входящи писма | Видяно: 395 пъти
Публикувано: 29 Юни 2015 - 16:28
Заявление от Председателите на спортни клубове по плуване, относно: Посочване на ясни критерии за ползването на спортни съоръжения (плувни басейни) на територията на Община Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 273 пъти
Публикувано: 29 Юни 2015 - 15:59
На 53-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 14 юли 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 3 юли 2015 год
Категория: Решения, Видеоархив, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,299 пъти
Публикувано: 29 Юни 2015 - 12:18
Молба от Тодор Вълчев Грудев, живущ в с. Извор, относно: Финансово подпомагане за закупуване на животоспасяващи лекарства
Категория: Входящи писма | Видяно: 286 пъти
Публикувано: 26 Юни 2015 - 13:27
Уведомително писмо от д-р Галин Петров Белев - управител на "МЦ ІІІ - Бургас" ЕООД
Категория: Входящи писма | Видяно: 309 пъти
Публикувано: 26 Юни 2015 - 13:26
Писмен сигнал от Добри Добрев - управител на дружество "ЕГЕО" ООД, относно: Незаконосъобразни и нецелесъобразни действия и бездействия при осъществяването на функциите и задълженията, предоставени със Заповед № 1682/01.07.2014 г. на Главния архитект на Община Бургас, извършвани от лицето заемащо към...
Категория: Входящи писма | Видяно: 350 пъти
Публикувано: 25 Юни 2015 - 13:52
Заявление от Златина Тодорова - координатор за гр. Бургас на Сдружение "Зачатие", относно: "Ин витро"
Категория: Входящи писма | Видяно: 297 пъти
Публикувано: 23 Юни 2015 - 16:17
Заявление от Пантелей Тодоров, относно: Искане за таксиметрова стоянка, пред МБАЛ - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 249 пъти
Публикувано: 23 Юни 2015 - 10:11
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част в недвижим имот, представляващ УПИ І-205, кв.33, по плана на с. Маринка, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 303 пъти
Публикувано: 22 Юни 2015 - 17:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-333, по ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона“ „гр. Българово“, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 221 пъти
Публикувано: 22 Юни 2015 - 09:58
Крайният срок за входиране на докладни записки е 03.07.2015 г. Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 21.07.2015 г -------------------------------------------------------------------------------------- Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала)...
Категория: Новини | Видяно: 727 пъти
Публикувано: 18 Юни 2015 - 16:02
КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. в залата на Община Бургас от 17ч. за продажбата на нежилищен имот: офис, ж.к. "Изгрев", бл. 53, между вх. 8 и 9, гр. Бургас, ЗП 61,45 кв.м., с начална тръжна цена 54 800 лв., стъпка на наддаване 550 лв., депозит за участие в размер на 5 48...
Категория: Търгове на КППЧП, Новини | Видяно: 787 пъти
Публикувано: 18 Юни 2015 - 15:51
КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: Ателие, ж.к."Бр. Миладинови", ул."Сан Стефано" 86, гр. Бургас, ЗП 60,28 кв.м., с начална тръжна цена 78 900 лв., стъпка на наддаване 790 лв., депозит за участие в размер на...
Категория: Търгове на КППЧП, Новини | Видяно: 642 пъти
Публикувано: 18 Юни 2015 - 15:14
КППЧП обявява публичен търг с явно наддаване на 29.06.2015г. от 17ч. в залата на Община Бургас за продажбата на нежилищен имот: ателие "К" на ет.3 в сграда в УПИ Х, кв.5 по плана на ПЗ "Победа", гр. Бургас, ЗП 27,01 кв.м., с начална тръжна цена 25 500 лв., стъпка на наддаване 260 лв., депозит за уча...
Категория: Търгове на КППЧП, Новини | Видяно: 607 пъти
Публикувано: 18 Юни 2015 - 11:09
от Вълчо Чолаков - областен управител на област Бургас, относно: Констатиране на незаконосъобразност по т. 13 от дневния ред на 51-то заседание на Общински съвет - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 316 пъти
Публикувано: 18 Юни 2015 - 10:59
от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Ремонт на пътя до параклис "Св. Петка", намиращ се се над кв. Банево
Категория: Докладни записки | Видяно: 388 пъти
Публикувано: 18 Юни 2015 - 10:52
от д-р Борис Борисов - управител на "Медицински център І - Бургас" ЕООД, относно: Решение на Общински съвет - Бургас по т. 5 от Протокол №48/17.02.2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 331 пъти
Публикувано: 17 Юни 2015 - 10:07
от Р. Жекова - председател на РСНЦ "Диабетни грижи" Бургас, относно: Хронология на събитията  по проекта на Европейската комисия
Категория: Входящи писма | Видяно: 250 пъти
Публикувано: 15 Юни 2015 - 14:07
Отчет на Димитър Николов - кмет на Община Бургас за изпълнение на решенията на Общинския съвет, отнасящи се до общинската администрация, от заседанията, проведени в периода м. януари, 2015 г. - м. май, 2015 г.
Категория: Входящи писма | Видяно: 417 пъти
Публикувано: 15 Юни 2015 - 11:34
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 23.06.2015 година  (вторник), от 9:00 часа, с продължение на 24.06.2015 година (сряда), при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зал...
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 1,716 пъти
Публикувано: 15 Юни 2015 - 10:33
от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Култура и образование", съгласно Заповед за заместване №1354/05.06.2015 г., относно: Предложение за именуване на улица в кв. 12, Минерални бани, с името "Черноморец"
Категория: Входящи писма | Видяно: 249 пъти
Публикувано: 15 Юни 2015 - 10:07
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект "Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия" и обезщетение за премахване на сграда "Ж. П. гардероб", идентификатор 07079.6...
Категория: Докладни записки | Видяно: 341 пъти
Публикувано: 10 Юни 2015 - 14:29
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.13, от дневния ред на проведеното на 26.05.2015 г. заседание (Протокол №52)
Категория: Докладни записки | Видяно: 254 пъти
Публикувано: 10 Юни 2015 - 14:16
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Одобряване на УП-ПРЗ за ПИ  с идентификатори 07079.820.1064, 07079.820.1066, 07079.820.1067 и 07079.820.1068 по КК на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LVІІІ-75 в кв.72 разширение на кв.Сарафово, ПИ...
Категория: Докладни записки | Видяно: 273 пъти
Публикувано: 10 Юни 2015 - 13:38
от Делян Николов - частен съдебен изпълнител, относно: Първа публична продажба на сграда с идентификатор 07079.659.554.18, собственост на ПСФК "Черноморец - Бургас" АД
Категория: Входящи писма | Видяно: 285 пъти
Публикувано: 10 Юни 2015 - 11:24
Предложения от  инж. к. м. Димитър Кочев - председател на Управителния съвет на Съюза на българските моряци ветерани - Бургас
Категория: Входящи писма | Видяно: 282 пъти
Публикувано: 10 Юни 2015 - 11:21
от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
Категория: Докладни записки | Видяно: 453 пъти
Публикувано: 9 Юни 2015 - 10:25
от Руслан Димитров Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за приемане на девиз на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 435 пъти
Публикувано: 9 Юни 2015 - 10:00
На 12.06.2015 г. от 13:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, Малка заседателна зала на Общински съвет Бургас ( стая №111 ) ще се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на преговори с "Петрол Холдинг" АД, като акционер в ПСФК "Черноморец - Бургас"...
Категория: Новини | Видяно: 399 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 16:54
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на: Станка Златева Христова за участието й на Европейски игри по борба в гр. Баку, Азербайджан (13.06-20.06.2015 г.); Стефан Иванов Георгиев за участието му на Европейско първен...
Категория: Докладни записки | Видяно: 376 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 16:52
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно: Включване на нов обект в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2015 г., както следва "Изграждане на нов спортен комплекс, със закрит плувен басейн и футболен терен с трибуни и обслужващи сгра...
Категория: Докладни записки | Видяно: 374 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 16:51
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1377/05.06.2015 г., относно:1. Даване на предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ за улични проводи – водопровод и канализация за захранване на поземл...
Категория: Докладни записки | Видяно: 363 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 15:53
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Предоставяне на новоизградената ПСОВ-Горно Езерово, гр. Бургас, собственост на Община Бургас, на оператора ВиК - Бургас за временна експлоатация
Категория: Докладни записки | Видяно: 327 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 15:17
Питане от групата на общински съветници от ПП "Българска социалистическа партия" относно: Информация по повод състоянието на свлачището, намиращо се в северната част на квартал Сарафово
Категория: Входящи писма | Видяно: 324 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 15:16
Питане от Милен Петров - общински съветник от политическа партия ГЕРБ, относно: Компетентностите, отговорностите и правомощията на общинска администрация при изграждане и узаконяване на лични съоръжения за достъп на лица с намалена подвижност
Категория: Входящи писма | Видяно: 337 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 15:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляваща УПИ II и УПИ III в кв.9, и УПИ XXV в кв.14 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 320 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:59
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв.16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда
Категория: Докладни записки | Видяно: 309 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:54
Изменена и допълнена с Решение на Общински съвет - Бургас, протокол №52 / 26.05.2015 г.
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 652 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:45
Приета с решение на Общински съвет-Бургас по т. 5, Протокол № 22 от 31.03.2005 г., изменена и допълнена с решения на Общински съвет – Бургас по т. 2, Протокол № 34  от 31.03.2006 г.;  по т. 13, Протокол № 39 от 29.09.2006 г.;  по т. 11 Протокол № 9 от 22. 05. 2008 г.; по т. 11, Протокол № 11 от 24....
Категория: Архив на нормативни актове | Видяно: 627 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:27
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно: Продажба на идеални части от УПИ VII-46 в кв.3А, целият с площ 894 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Братя Миладинови", кв. "Работнически жилища", гр. Бургас, прилежащи към обособен обект - апартамент в построената в имота жилищна сграда
Категория: Докладни записки | Видяно: 319 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на замяна на общинско жилище - частна общинска собственост, с жилище, собственост на физическо лице - инвалид със специфични потребности
Категория: Докладни записки | Видяно: 321 пъти
Публикувано: 8 Юни 2015 - 14:23
от Димитър Николов Николов - кмет на Община Бургас относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 50/1012 кв. м. ид.ч. от УПИ XV-1075 в кв.82, по плана на кв. Банево, гр. Бургас-частна общинска собственост
Категория: Докладни записки | Видяно: 299 пъти

Страници

Синдикирай