Последно съдържание

Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост, чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 449 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ обособен обект на І-ви етаж от двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ, кв.8 по плана на с.Миролюбово, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно н...
Категория: Докладни записки | Видяно: 374 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:02
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 430 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 12:00
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 403 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 11:58
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи обособени обекти в Спортна зала „Младост“, ж.к.„Славейков“, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
Категория: Докладни записки | Видяно: 406 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:57
от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предложение за наименуване на алея в Приморски парк
Категория: Докладни записки | Видяно: 409 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:54
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Преобразуване на ЦДГ №19 "Ален мак", кв. Сарафово в ОДЗ №18 "Ален мак", кв. Сарафово
Категория: Докладни записки | Видяно: 396 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:52
от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 487 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2016 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 463 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:06
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център I- Бургас" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 410 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:05
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 406 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:03
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Медицински център II - Бургас" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 442 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 10:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на "Дентален център I - Бургас" ЕООД
Категория: Докладни записки | Видяно: 416 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 09:15
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ ІV-20227 в кв.65 и УПИ І-20256 в кв.66 по плана на с.Маринка, Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 09:13
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предварително съгласие, на основание чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за:- преминаване на трасе на водопровод, предмет на проект Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ за трасе на външен захранващ водопровод, през имоти 07079.5.1345, 07079.5.1...
Категория: Докладни записки | Видяно: 434 пъти
Публикувано: 14 Апр. 2015 - 08:42
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
Категория: Докладни записки | Видяно: 441 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 16:01
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с пл. №000067 по КВС, в границите на предвидено разширение на населеното място (местност „До регулац...
Категория: Докладни записки | Видяно: 395 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:49
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за корекция на трасето на река Отманлийска, землище кв. Крайморие, попадащо в обхвата на устройствени зони 07079/84, 07079/83, 07079/83а, 07079/88, 07079/91 по одобрения ОУП на гр. Бургас.
Категория: Докладни записки | Видяно: 427 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:32
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 383 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:29
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълнение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас 2014 - 2020 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 502 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:27
от Лорис Мануелян за зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, съгласно заповед №714/03.04.2015 г. на зам.-кмет "Култура и образование", относно: Допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета...
Категория: Докладни записки | Видяно: 499 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:25
от Лорис Мануелян за зам.-кмет "Култура и образование" на Община Бургас, съгласно заповед №714/03.04.2015 г. на зам.-кмет "Култура и образование", относно: Определяне цени на билети за изложба с работно заглавие "Богатството на земята - гигантски кристали и скъпоценни камъни"
Категория: Докладни записки | Видяно: 467 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:22
от Аристид Антонов Каравидов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД , относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията
Категория: Докладни записки | Видяно: 461 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:20
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация на обслужваща улица за осигуряване на транспортен достъп до поземлени имоти и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за...
Категория: Докладни записки | Видяно: 398 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 15:13
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 10.04.2015 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас. Предложения могат да бъдат депо...
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 411 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 14:31
от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Упълномощаване на Кмета на Община Бургас за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Програмен оператор по програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешните води" и BG0...
Категория: Докладни записки | Видяно: 471 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 14:17
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Подпомагане на заслужилия треньор по гребане - Димитър Иванов Янакиев
Категория: Докладни записки | Видяно: 408 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 14:15
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно:  Предоставяне на финансови средства за участие на трима състезатели на Световно първенство за ветерани по ветроходство в Олимпийския клас ФИНН от 22 до 29 май 2015 г., в гр. Кавала, Гърция
Категория: Докладни записки | Видяно: 418 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 14:13
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас, относно: Приемане на Общински план за младежта 2015 г.
Категория: Докладни записки | Видяно: 474 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 14:11
от Йордан Георгиев - общински съветник, относно: Одобряване на изменение  и допълнение на план-схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ, към ПУП-ПРЗ на "Приморски парк", гр. Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 470 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 13:19
от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 453 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 12:27
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 407 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 12:24
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 422 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 12:15
от Диян Вълков Димов - председател на Постоянната комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, приета...
Категория: Докладни записки | Видяно: 518 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 12:14
от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет - Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 526 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:48
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 394 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:45
Категория: Проекти на подзаконови нормативни актове | Видяно: 410 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:40
от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Закупуване на медицински апарат за Лаборатория по цито-хистопатология при "КОЦ - Бургас" ЕООД
Категория: Входящи писма | Видяно: 295 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:29
На 50-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 24 април 2015 год.
Категория: Решения, Видеоархив, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 925 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:28
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца
Категория: Докладни записки | Видяно: 413 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:25
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия за деца
Категория: Докладни записки | Видяно: 381 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:22
от общински съветници от групата на ПП "Национален фронт за спасение на България", относно: Отправяне на едномесечна писмена покана за изпълнение на задължения по Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Гл...
Категория: Докладни записки | Видяно: 455 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:20
от общински съветници от ПП НФСБ, относно:  Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 464 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:18
от общински съветници от ПП НФСБ, относно:  Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас
Категория: Докладни записки | Видяно: 461 пъти
Публикувано: 9 Апр. 2015 - 11:16
Заявление от Мирослав Йорданов и Иван Цанев - членове на Съвета на директорите на акционерното дружество ПСФК "Черноморец - Бургас" АД, относно: Искане за свикване на Общо събрание на акционерите на ПСФК "Черноморец - Бургас" АД
Категория: Входящи писма | Видяно: 276 пъти
Публикувано: 8 Апр. 2015 - 09:29
от Стефан Евтимов Цинцарски - независим общински съветник от  ПП "Движение Гергьовден", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическото лице на Димитър Ангелов Маринов, за лечение на дъщеря му Стоянка Димитрова Маринова
Категория: Докладни записки | Видяно: 243 пъти
Публикувано: 7 Апр. 2015 - 14:36
от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шума в морските води – MARLEN,“ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия фина...
Категория: Докладни записки | Видяно: 436 пъти
Публикувано: 7 Апр. 2015 - 09:31
На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.2 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.04.2015 година  (сряда) от 10:00 часа, с продължение на 09.04.2015 година (четвъртък) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се...
Категория: Дневен ред, Новини, Заседания на Общински съвет Бургас - Мандат 2011-2015 | Видяно: 797 пъти
Публикувано: 6 Апр. 2015 - 17:14
от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, на основание заповед№719/06.04.2015 г., относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Б...
Категория: Докладни записки | Видяно: 347 пъти
Публикувано: 6 Апр. 2015 - 10:27
от Атанаска Николова - зам.-кмет "Европейски политики, околна среда", относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм за Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009 г. - 2014 г. по пр...
Категория: Докладни записки | Видяно: 464 пъти

Страници

Синдикирай