• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ДНЕВЕН РЕД на Заседание №39 от дата 12.08.2014 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, изр.1 от ПОДОСВОА на Община- Бургас свиквам ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Бургас на 12.08.2014 година (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 13.08.2014 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД

1. ОбС 08-00-1948 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2013 г.https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3096

2. ОбС 08-00-1959 Отчет от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, относно: Изпълнение на решенията на Общинския съвет отнасящи се до общинската администрация от заседанията, проведени в периода м. януари - м. юли 2014 г. https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3105

3. ОбС 08-00-1945 Докладна записка от Общински съветници от групата на НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас. https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3091

4. ОбС 08-00-1946 Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на НФСБ, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона.https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3092

5. ОбС 08-00-1964 Докладна записка от Панайот Жечков, общински съветник и Председател на Комисията за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за приватизация и публично-частно партньорство и Промяна в Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас. https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3108

6. ОбС 08-00-1919 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Конкурсна процедура за избор на обществен посредник, съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община. https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3087

7. ОбС 08-00-1902 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на изменение на ПУП - план за регулация и застрояване за кв. 4, по плана на в.з. "Росенец", землище кв. "Крайморие", гр. Бургас https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3085

8. ОбС 08-00-1868 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване на право на пристрояване в имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І-1821,1822, в квартал 132 по ПУП - ПРЗ на с. Рудник- с.Черно море, за обект: “Пристройка - входно антре към първи етаж на жилищна сграда с административен адрес: с.Черно море, Община Бургас, ул. „Юрий Гагарин“, бл.№6“https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3102

9. ОбС 08-00-1880 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл.37, ал.4, т.4 от ЗОС, във връзка с §17, ал.2 от ЗУТ, за обект, изграден по реда на чл.120, ал.4 от отменения ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ-52 в кв.24 по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Славейков”, гр.Бургас https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3084

10. ОбС 08-00-1962 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на Договор № 78-00-68/ 12.03.2014 г., между Община Бургас и „Професионален футболен клуб Нефтохимик 1962“ АД, ведно с анекса към него и изменение на Решение на Общински съвет – Бургас по т. 5 от дневния ред на тридесет и третото заседание, проведено на 13.02.2014 г., в частта му по т. 17.1 - Приложение № 5.1 по отношение на финансова помощ на Детско-юношеската школа на „Професионален футболен клуб Нефтохимик 1962“ АДhttps://2011-2015.burgascouncil.org/node/3107

11. ОбС 08-00-1954 Докладна записка от Йорданка Ананиева - за.-кмет "Култура и образование", относно: Предоставяне на финансова подкрепа за провеждането на Национален фестивал за детска песен "Сладкопойна чучулига" - Бургас 2014 г. https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3100

12. ОбС 08-00-1920 Докладна записка от Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД, относно: Искане на разрешение за предоставяне на дарение в полза на Сдружение с нестопанска цел „Жените с онкологични заболявания и техните сподвижници – град Бургас”https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3088

13. ОбС 08-00-1827 Докладна записка от Галя Василева, Антон Берданков и Георги Кузманов - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ, относно: Даване на съгласие за обособяване на място (места), наречено (и) "Зелено начало за нов живот" https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3027

14. ОбС 08-00-1952 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на управител на "Чистота" ЕООД https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3097

15. ОбС 08-00-1944 Докладна записка от Група общински съветници, относно: Вземане на решение по чл. 17, ал. 3 от Наредба за реда, по който Община Бургас участва в учредяването и упражнява правото на собственост в търговските дружества https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3090

16. ОбС 08-00-1918 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество – Програма „Насърчаване на социалното включване на ромите и други уязвими групи“ и съфинансиране в размер на 10 % от сумата, предвидена за инфраструктурни дейности.https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3086

17. ОбС 08-00-1957 Докладна записка от група съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изграждане на улици в районен център - Меден Рудник, гр. Бургас. https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3101

18. ОбС 08-00-1947 Докладна записка от Общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.https://2011-2015.burgascouncil.org/node/3093

19. ОбС 08-00-1888 Питане от Евгений Николов Мосинов – общински съветник от групата на БСП, относно: Наличие на депозитни и/или разплащателни сметки на Община Бургас в „Корпоративна Търговска банка“ АД

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БУРГАС:
КОСТАНТИН ЛУКОВ

Файлове и ресурси: 

Синдикирай