• Increase
 • Decrease
 • Normal

По подразбиране: 100%

ПРОЕКТ на дневен ред на Заседание №55 от дата 08.09.2015 година

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1, изр.1 от ПОДОСВОА на Община – Бургас свиквам ПЕТДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 08.09.2015 година  (вторник) от 9:00 часа, с продължение на 09.09.2015 година (сряда) при неизчерпване на дневния ред, в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2, при следния

 

ПРОЕКТ  НА  ДНЕВЕН РЕД

 1. ОбС 08-00-3696 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на Антоанета Димитрова Петкова, с артистичен псевдоним Тони Димитрова, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
 2. ОбС 08-00-3729 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на художника Красимир Зинин, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
 3. ОбС 08-00-3730 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Удостояване на инж. Дамян Кирилов Камбуров, със званието "Почетен гражданин на Община Бургас"
 4. ОбС 08-00-3515 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова-Ананиева - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №1545/24.06.2015 г., относно: Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на Община Бургас към 31.12.2014 г.
 5. ОбС 08-00-3726 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отчет за изпълнение на бюджета по приходите и разходите на Община Бургас към 30.06.2015 г.
 6. ОбС 08-00-3721 Докладна записка от Димитър Илиев Людиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКБФ, от арх. Димитър Георгиев Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ и зам.-председател на ПКУТ и от Стоян Евтимов Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКПВ, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет - Бургас - т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г.
 7. ОбС 08-00-3738 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас за периода 2014 -2020 г. и допълнение на програма за реализация на Общински план за развитие на Община Бургас за периода 2014 - 2020 г.
 8. ОбС 08-00-3769 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Даване на съгласие за продължаване на договори за отдаване на концесия № 91-00-696/02.09.2010 г. и № 91-00-685/4/02.09.2010 г. с правоприемник, поради извършено преобразуване на концесионера
 9. ОбС 08-00-3727 Докладна записка от Йорданка Ананиева - заместник-кмет "Култура и образование", Община Бургас, относно: Кандидатстване  на Община Бургас с проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-1.002 „Активни”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и одобряване на проект на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта 
 10. ОбС 08-00-3717 Докладна записка от Панайот Василев Жечков - председател на Комисията по чл. 9 от правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община, относно: Избор на обществен посредник на територията на Община Бургас
 11. ОбС 08-00-3761 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане чрез областен управител на Област Бургас до Министерски съвет на Република България за предоставяне на Община Бургас, безвъзмездно в управление поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.659.555 - "Канал, свързващ езеро Вая с Черно море" и безвъзмездно в собственост на ПИ с идентификатори: 07079.659.556, 07079.659.557 и 07079.659.555 по одобрена на КК на гр. Бургас
 12. ОбС 08-00-3737 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прилагане на ПУП ПРЗ за УПИ I в кв. 2 по плана на ЦГП, гр. Бургас във връзка с реализиране на проект „Преустройство и реконструкция на Автогара Юг и прилежаща територия“
 13. ОбС 08-00-3743 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: I. Одобряване на техническо задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за част от поземлен имот с  проектен идентификатор 07079.10.1234   по КККР на  гр. Бургас /образуван от ПИ с идентификатор 07079.10.1009 по КККР/ за изграждане на „Етнографски рибарски комплекс“ в местност „Рибарското пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“), землище Крайморие, попадащо в обхвата на устройствена зона 07079/84, по одобрения ОУП на гр. Бургас  II.    Определяне за публична общинска собственост на имоти и обекти предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и допълването им в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 година
 14. ОбС 08-00-3712 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр.Бургас и ПУП - ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за обслужване, в устройствени зони Т94 и 9/Пп, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас, предвидени за разширение на населеното място.
 15. ОбС 08-00-3770 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „ТШ3-1-093-08/ТШ3, за частта от трасето преминаващо през землищата на с.Равнец и с.Братово, Община Бургас, и ПУП-Парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия „0807-0801/ТШ3-081“, за частта от трасето преминаващо през землищата на гр.Бургас и с.Братово, Община Бургас, преминаващи през поземлени имоти – общинска собственост 
 16. ОбС 08-00-3741 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на съгласие за промяна начина на трайно ползване на част от общински имоти №№ 000142, 000090 и 000085 по КВС в землището на гр.Българово, община Бургас
 17. ОбС 08-00-3759 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване съгласие за промяна на имотна граница по смисъла на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ между УПИ IV и УПИ XVI, в кв.49, по плана на кв. Банево, гр. Бургас
 18. ОбС 08-00-3771 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхвата на кв.16, 17 и 18, на територията на кв. Крайморие, гр. Бургас
 19. ОбС 08-00-3711 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, съгласно Заповед №2005/14.08.2015 г., относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедна алея от кв.Ветрен до кв.Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№060024 и 000256 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас. 2. Одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедна алея от кв.Ветрен до кв.Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№060024 и 000256 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас. 3. Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП–ПП/ на трасе за нова велосипедна алея от кв.Ветрен до кв.Банево, гр. Бургас, преминаващо през ПИ с пл.№№060024 и 000256 по КВС – общинска собственост, извън урбанизираната територия на населеното място, в обхвата на устройствена зона 02573/7 по действащ ОУП на гр. Бургас, като продължение на трасето на велоалеята в границите на урбанизираната територия. 
 20. ОбС 08-00-3663 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужващи улици, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нови обслужващи улици с о.т.82-о.т.150-о.т.151-о.т.152-о.т.153-о.т.КК2, о.т.151-о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5-о.т.8-о.т.НК1-о.т.КК1-о.т.НК2-о.т.КК2 и о.т.2-о.т.13 за обслужване на имоти в местност „Големия камък“, землище с.Димчево, община Бургас, през ПИ 000090, 000091 и 000165 по КВС на землище с.Димчево - общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за прокарване на трасе на захранващ ел.кабел предмет на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ ел.кабел до имот с пл.№ 018017 в землището на с.Димчево, община Бургас, през имоти 000091 и 000106 по КВС на землище с.Димчево – общинска собственост.
 21. ОбС 08-00-3664 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за провеждане на обслужваща улица, предмет на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 с обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, землище гр.Бургас, община Бургас, през ПИ с идентификатори 07079.9.252, 07079.9.651, 07079.9.652 и 07079.9.616 по КК на гр. Бургас – общинска собственост. 2. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на : - част от имот 07079.9.651 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, с площ 0.288 дка., целия с площ 0.295 дка., с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 и обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, землище гр.Бургас, община Бургас;  - част от имот 07079.9.616 по КК на гр.Бургас – общинска собственост, с площ 0.014 дка., целия с площ 0.180 дка., с начин на трайно ползване „пасище, мера“, за изграждане на обект на техническата инфраструктура – съгласно изготвен Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на нова обслужваща улица с о.т.95-о.т.95а-о.т.95б-о.т.95в-о.т.95г-о.т.95д-о.т.95е-о.т.95ж-о.т.95з и о.т.95в-о.т.9 и обособяване на нов кв.40а по плана на ж.р.Меден Рудник – зона Г, гр.Бургас, землище гр.Бургас, община Бургас.
 22. ОбС 08-00-3739 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на два гравитачни канала – І етап в обхват от южната регулационна граница на кв.Лозово, гр.Бургас, от ул. „Ружа“ при о.т.51, през Преливник №1 (намиращ се в ПИ 07079.4.738) и Преливник №2 (намиращ се в ПИ 07079.4.737), през имот ПИ 07079.4.763 до ПИ 07079.4.782, в който се предвижда изграждане на КПС и Трасе на канализационен тласкател, с начало при ново предвидена КПС в северната част на ПИ 07079.4.782, преминаващо през ПИ 07079.4.810 и достигащо до ПИ 07079.4.811, през ПИ 07079.4.737, 07079.4.738, 07079.4.763, 07079.4.782 и 07079.4.810 по КК на гр.Бургас – общинска собственост. 
 23. ОбС 08-00-3740 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Даване на предварително съгласие на основание чл.29, ал.1 от   ЗОЗЗ, във връзка с чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП Ф160 в ПИ 07079.5.860 до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас в местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“), землище кв.Долно Езерово, гр.Бургас, през имот с идентификатор 07079.5.860 по КК на гр.Бургас – общинска собственост.
 24. ОбС 08-00-3756 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр. Бургас, местност "Наневия чифлик"
 25. ОбС 08-00-3755 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.825.499, 07079.825.500, 07079.825.501, 07079.825.502, 07079.825.503, 07079.825.504, 07079.825.505, 07079.825.506, 07079.825.507, 07079.825.508, 07079.825.509, 07079.825.510, 07079.825.511, 07079.825.512, 07079.825.513, 07079.825.514, 07079.825.515, 07079.825.516, 07079.825.517, 07079.825.518, 07079.825.519, 07079.825.520, 07079.825.521, 07079.825.522 по КК на гр. Бургас попадащи в строителните граници на кв. Долно Езерово, в устройствена зона 1/Жм, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас
 26. ОбС 08-00-3746 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: 1. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатори 07079.3.1682 и 07079.3.1683 по КК на гр. Бургас, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас 2. Даване на предварително съгласие на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, за изработване на Подробен устройствен план - план за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица в обхват от о.т. 63Е до о.т. 165, по действащ ПУП-ПУР, одобрен с решение №12-20/24.07.2012 г. на Общински съвет - Бургас за осигуряване на транспортен достъп до имоти в масиви 143 и 146, по КВС, местност Мадика, землището на гр. Бургас, преминаващо през ПИ с идентификатори 07079.3.1704 и 07079.3.1666 по КК - общинска собственост, с който да се обособи нов кв. 62, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас  3. Одобряване на задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация (ПУП-ПУР) за трасе на обслужваща улица в обхват от о.т. 63Е до о.т. 165, по действащ ПУП-ПУР, одобрение с решение №12-20/24.07.2012 г. на Общински съвет - Бургас за осигуряване на транспортен достъп до имоти в масиви 143 и 146, по КВС, местност Мадика, землището на гр. Бургас, с който да се обособи нов кв. 62, в предвиденото разширение на населеното място, в границите на ПЗ "Север", устройствена зона 8/Пп по действащ ОУП на гр. Бургас 
 27. ОбС 08-00-3744 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ І, УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х и УПИ ХІІ в кв.13 и УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ  ІV, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв.14, местност „Рибарско селище“ (бивша „Ченгене скеле“), землище Крайморие, гр.Бургас, в обхвата на устройствена зона 07079/83, по действащ ОУП на гр. Бургас
 28. ОбС 08-00-3742 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.5 и о.т.3-о.т.4 за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 07079.6.1149 по КК на гр.Бургас, в границите на предвидено разширение на населеното място в устройствени зони 3/Оз и 7/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, местност „Кладенеца“ (бивша местност „Герен бунар“) в землището на кв.Долно Езерово, гр.Бургас.
 29. ОбС 08-00-3665 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за трасе на обслужваща улица с о.т.1/9а/-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5 за осигуряване на транспортен достъп до УПИ, в границите на устройствена зона 13/Смф по действащ ОУП на гр.Бургас, в местности „Крушата“ и „Прохода“ (бивша местност „Гичита“) в землището на гр.Бургас, предвидени за разширение на населеното място 
 30. ОбС 08-00-3760 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж на "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД - гр. Пловдив за изграждане на 2 броя нови трафопостове в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-16 в кв.113 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас съответен на ПИ с идентификатор 07079.609.16 по КККР на гр. Бургас
 31. ОбС 08-00-3763 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж за сграда, получила траен градоустройствен статут, изградена в УПИ III, кв.24-Б по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к. "Изгрев", гр. Бургас
 32. ОбС 08-00-3747 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Заявление за изменение и продължаване на разрешително за водовземане на минерални води от находище "Бургаски минерални бани", кв. Ветрен, гр. Бургас
 33. ОбС 08-00-3745 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Изменение и допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2015 г., приета с решение на Общински съвет – Бургас, изразена в Протокол№48/17.02.2015 г. – т. 2 от дневния ред
 34. ОбС 08-00-3779 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. и извършване на продажба чрез публичен търг на имот, частна общинска собственост, по ПУП-ПРЗ на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас
 35. ОбС 08-00-3774 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Придобиване от Община Бургас на правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 07079.658.85 по КККР на гр. Бургас с площ от 26 кв.м.,  ведно с 68 кв. м ид. части от сграда с идентификатор 07079.9.264.3,  собственост на ЗК „Бъдеще“ гр. Бургас във връзка с прилагане на подробния план за  улична регулация на ул. „Кооператор“ зона „В“, ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас
 36. ОбС 08-00-3768 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на доброволна делба на недвижими имоти, съставляващи УПИ XV и УПИ XVII в кв.22 по влязло в сила изменение на ПУП-ПРЗ на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, образувани от бивш УПИ XV в кв.22 по предходен план на комплекса
 37. ОбС 08-00-3632 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 33 по ПУП-ПРЗ на ж.к.”Братя Миладинови”, гр.Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 38. ОбС 08-00-3762 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на УПИ VI в кв.33, целият с площ 473 кв. м. по ПУП-ПРЗ на ж.к. "Бр. Миладинови", гр. Бургас на собственици на законно построена в имота жилищна сграда
 39. ОбС 08-00-3654 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Черниците – Училищното", землище с. Маринка, Община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддавате, по реда на НРПУРОИВ
 40. ОбС 08-00-3757 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща ПИ №000358 по Картата на възстановената собственост на землище с. Изворище, по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС
 41. ОбС 08-00-3634 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Бургас, ул.„Сливница“ №5, вх.1, ет.3, ап.6, на наемател, настанен по административен ред 
 42. ОбС 08-00-3758 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.№68, вх.8, ет.3, ап.№9 (десен), на наемател, настанен по административен ред
 43. ОбС 08-00-3684 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: І. Включване на новопостроени жилища във фонд "Ведомствен" на Община Бургас. ІІ. Промяна предназначението на общински жилища
 44. ОбС 08-00-3655 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас
 45. ОбС 08-00-3703 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се във в.з.“Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас
 46. ОбС 08-00-3724 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. Банево, гр. Бургас
 47. ОбС 08-00-3705 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от УПИ III-174 в кв. 16, целият с площ 389 кв.м. по ПУП-ПРЗ на ж.к.„Лазур“, гр.Бургас, прилежащ към обособен обект – гараж в построената в имота жилищна сграда
 48. ОбС 08-00-3585 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, в недвижим имот представляващ УПИ IV - 325, 326, в кв. 15 по ПУП - ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целия т с площ 998 кв. м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 498/998 кв. м. и.д. 
 49. ОбС 08-00-3686 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ №062012 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота
 50. ОбС 08-00-3723 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице чрез продажба на 108/660 кв.м. ид.части от УПИ І-850.851 в кв. 9, по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас –  частна общинска собственост
 51. ОбС 08-00-3764 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 183/983 кв. м. ид. части от УПИ XXV-43 в кв. 1, по плана на кв. Банево, гр. Бургас - частна общинска собственост
 52. ОбС 08-00-3765 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ I-763, в кв.51 по плана на с. Рудник – с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота 
 53. ОбС 08-00-3766 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XVI, в кв.9 по ПУП-ПРЗ на кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
 54. ОбС 08-00-3773 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица, в недвижим имот, представляващ УПИ XXIX-723 в кв.27 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Минерални бани", гр. Бургас, целият с площ 585 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 98/585 кв.м. ид. ч.
 55. ОбС 08-00-3778 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в недвижим имот, представляващ УПИ III-948,949 в кв.128 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ, гр. Бургас, целият с площ 560 кв.м., чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 121,80/560 кв.м. ид.ч.
 56. ОбС 08-00-3627 Докладна записка от Йорданка Ангелова Бенова - Ананиева – зам.-кмет „Култура и образование“, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс 
 57. ОбС 08-00-3685 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 58. ОбС 08-00-3725 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 59. ОбС 08-00-3776 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Общински съюз на пенсионерите Бургас“
 60. ОбС 08-00-3777 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни обекти – частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност – „Съюз на пенсионерите-2004-Бургас“
 61. ОбС 08-00-3775 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Бургас,кв. Победа, ул.Борислав“№8, кв.75, им.пл.№803 
 62. ОбС 08-00-3704 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне под наем на едноетажна административна сграда, частна общинска собственост, на Областния съвет на Българския футболен съюз (БФС) – гр. Бургас
 63. ОбС 08-00-3589 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Разкриване на социална услуга в общността - "Център за социална рехабилитация и интеграция" и финансирането му като държавно делегирана дейност
 64. ОбС 08-00-3754 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Увеличаване на капацитета на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", финансиран като държавно делегирана дейност
 65. ОбС 08-00-3657 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Промяна на решение на Общински съвет Бургас, прието по т.10 от дневния ред на проведеното заседание на 23.06.2015 г., отразено в Протокол №53
 66. ОбС 08-00-3633  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общински съвет – Бургас, прието по т.26, от дневния ред на проведеното на 23.06.2015г. заседание (протокол № 53)
 67. ОбС 08-00-3715 Докладна записка от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Избор на проверители – регистрирани одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети за 2015 г. и 2016 г. на общинските търговски дружества  
 68. ОбС 08-00-3748 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на " Диагностично-консултативен център II - Бургас" ЕООД 
 69. ОбС 08-00-3749 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Дентален център Бургас I" ЕООД
 70. ОбС 08-00-3752 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Диагностично-консултативен център І - Бургас" ЕООД 
 71. ОбС 08-00-3707 Докладна записка от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Изграждане на площад за провеждане на културно – развлекателни мероприятия в с. Маринка, Община Бургас 
 72. ОбС 08-00-3708 Докладна записка от Калчо Белов - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКСМД, от арх. Димитър Георгиев - общински съветник от ПП ГЕРБ, председател на ПКУТ и от Живко Димитров - общински съветник от ПП ГЕРБ и председател на ПКОССП, относно: Извършване на реконструкция на ул. "Христо Арнаудов", кв. Крайморие, Община Бургас в участъка на квартали - кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 8, кв. 9, кв. 10 и кв. 11, с цел предвиждане на места за паркиране и ремонт на тротоарите и съществуващото улично озеленяване, при запазване на съществуващата едроразмерна растителност 
 73. ОбС 08-00-3669  Докладна записка от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Ремонт на пътната настилка – локално платно с граници ул. "Гурко", бул. "Демокрация и ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 
 74. ОбС 08-00-3709 Докладна записка от Георги Стоилов Чавдаров - общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Разширение на ул. "Поморийска" , находяща се от ул. "24-ти пехотен полк" до плаж "Солниците"
 75. ОбС 08-00-3373 Докладна записка от Димо Грудев Грудев – общински съветник относно: Ремонт, поставяне на пътни знаци на локално платно, намиращо се успоредно на главен път, на изхода Бургас – София, от бензиностанция ОМВ – Метро – „Баумакс“ – бензиностанция Лукойл – център за гуми Диана – сервиз „Мерцедес“
 76. ОбС 08-00-3461 Докладна записка от Димчо Грудев - общински съветник в Общински съвет, гр. Бургас, относно: Ремонт на пътя до параклис "Св. Петка", намиращ се над кв. Банево 
 77. ОбС 08-00-3639 Докладна записка от Красимира Семова Маркович - общински съветник от ПП ГЕРБ, гр. Бургас, относно: Изграждане на велоалея и пешеходна алея, свързващи кв. Рудник с кв. Черно море, гр. Бургас
 78. ОбС 08-00-3530 Докладна записка от общински съветници на ПП НФСБ, относно: Увеличаване щата на ОП "Морски знаци"
 79. ОбС 08-00-3733 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Привеждане на футболното игрище в кв. Банево в състояние, годно за използване за спортни мероприятия
 80. ОбС 08-00-3734 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Отчуждаване на спортен комплекс "Лазур" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
 81. ОбС 08-00-3735 Докладна записка от общинските съветници от ПП НФСБ, относно: Отчуждаване на спортен комплекс "Черноморец" за обществени нужди и определянето им като публична общинска собственост
 82. ОбС 08-00-3383 Докладна записка от Йордан Георгиев – общински съветник относно: Регистриране на ЕООД със собственик на капитала Община Бургас
 83. ОбС 08-00-3751 Докладна записка от Стамен Димитров Стамов - изпълнителен директор на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД, относно: Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на "Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията
 84. ОбС 08-00-3628 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев – Управител на „Комплексен онкологичен център–Бургас” ЕООД, относно: Закупуване със собствени средства на дружеството на  дълготраен материален актив – Видеогастроскоп, за нуждите на Отделение по онкогастроентерология при „Комплексен онкологичен център – Бургас” ЕООД
 85. ОбС 08-00-3652 Докладна записка от д-р Христо Дечев Дечев - управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас", относно: 1. Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив – Мултимодална апаратура за рутинна и интраоперативна прецизна идентификация и детекция на сентинелни лимфни възли и минимални туморни маси, за нуждите на Отделение по онкологична хирургия при "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД.2. Закупуване със собствени средства на дружеството на дълготраен материален актив - Автоматичен хематологичен анализатор, за нуждите на Клинична лаборатория при "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД
 86. ОбС 08-00-3753 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Внасяне на предложение до Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на деца сираци
 87. ОбС 08-00-3728 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение № 5.4 и Приложение №5.5 към Бюджет 2015 г. на Община Бургас във връзка с предоставяне на финансови средства на Йоана Петрова Петрова и Памела Пенкова Йотова за участието им на Европейско първенство по спортна акробатика в гр. Риза, Германия /23.09 - 28.09.2015 г./
 88. ОбС 08-00-3767 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Изменение на Решение на Общински съвет – Бургас по т.33 от дневния ред на петдесет и второто заседание, проведено на 26.05.2015 г., в частта му по т.1.2 (Протокол №52)
 89. ОбС 08-00-3690 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас
 90. ОбС 08-00-3610 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 91. ОбС 08-00-3706 Докладна записка от Руслан Карагьозов - председател на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, относно: Предоставяне на финансови средства на Маломир Стоянов  Ингилизов за участието му в певчески  конкурс в Лидо ди Йезоло, Венеция, Италия 
 92. ОбС 08-00-3736  Питане от общински съветници от ПП НФСБ, относно: Подземния паркинг на площад "Св. Св. Кирил и Методий"
 93. ОбС 08-00-3784 Питане от Евгений Мосинов - общински съветник от групата на ПП БСП

 

 

Костантин  Луков

Председател  на Общински съвет – Бургас

Синдикирай